• česky
  • english

SMZP610/4/00 - Veřejná soutěž (MZP/SE)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMZP610/4/00
PoskytovatelMZP - Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
ProgramSE - Biosféra (1997-2006)
Stav veřejné soutěžeA - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůN - Soutěž o prostředky na nový program
Údaje o vyhodnocené soutěži
Datum schválení soutěže Radou pro výzkum, vývoj a inovace27.12.1999
Skutečné datum vyhlášení soutěže4.1.2000
Skutečné datum uzávěrky10.3.2000
Skutečné datum vyhlášení výsledků20.4.2000
Počet doručených návrhů projektů11
Počet podporovaných projektů6
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži15 277 tis. Kč
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2000
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2000/MZP/MZP0VS/2:2
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektSB/630/2/00 - Výzkum hlubinné stavby Českého masivu Celebration 2000 (2000-2002, MZP/SB)
ProjektSB/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí (2000-2002, MZP/SB)
ProjektSE/610/10/00 - Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích (2000-2003, MZP/SE)
ProjektSE/610/4/01 - Monitoring zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a typů přírodních stanovišť významných z hlediska legislativy ES. (2001-2005, MZP/SE)
ProjektSE/620/1/02 - Formulace zásad lesnického hospodaření a péče o půdu s ohledem na dlouhodobou acidifikaci, nutriční degradaci a eutrofizaci lesních půd (2002-2004, MZP/SE)
ProjektSE/620/2/01 - Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích (2001-2003, MZP/SE)
ProjektSE/620/4/02 - Monitoring a modelování reakce lesa na znečištění ovzduší a acidifikaci půd (2002-2004, MZP/SE)
ProjektSE/640/1/00 - Určení zátěže krajiny ČR aktuálními úrovněmi atmosférické depozice a zajištění dat pro celoevropský biomonitorovací program 2000 (2000-2004, MZP/SE)
ProjektSE/640/5/01 - Dokončení edice půdních map ČR v měř. 1 : 50 000 (2001-2004, MZP/SE)
ProjektSE/830/3/00 - BETULA - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří. (2000-2002, MZP/SE)
ProjektSM/200/1/03 - Integrovaný přístup k informačním zdrojům a službám veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) organizací resortu MŽP (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/250/1/03 - Environmentální barometr - výzkum veřejného mínění (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/250/3/03 - Analýza a návrh prototypů environmentálních datových modelů a vnějšího rozhraní JISŽP kompatibilních s EU (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/250/4/03 - Zefektivnění strategického plánování sjednocením přímé a nepřímé reference územně vázaných dat resortu ŽP. (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/250/6/03 - Průvodce environmentálními informacemi a daty (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/300/1/03 - Výzkum a vývoj nízkonákladové technologie fotovoltaických článků (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/320/10/03 - Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050 (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/320/1/03 - Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/320/14/03 - Emise ze spalování biopaliv (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/320/2/03 - Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/320/3/03 - Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/320/4/03 - Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů energie v ČR (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/610/3/03 - Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/620/18/03 - Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny Čeké republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ovhrany (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/620/19/03 - Vyhodnocení a optimalizace využití dobrovolné ochrany přírody a krajiny na základě analýzy historických i současných zkušeností v ČR a zahraničí i analýzy právního prostředí ČR (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/620/20/03 - Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláště chráněných území v ČR (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/630/2/03 - Červená kniha biotopů České republiky (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/640/11/03 - Problematika antropogenně vyvolané eutrofizace terestrických ekosystémů a souvisejících jevů včetně sledování trendů celkové atmosférické depozice ekologicky významných látek do lesních ekosystémů (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/640/12/03 - Dlouhodobé trendy změn půdního chemismu a jejich vliv na stav horských smrčin (opakování po třech letech). (2003-2003, MZP/SM)
ProjektSM/640/14/03 - Adjustace metod ekosystémové inventarizace zásob uhlíku v souladu s doporučením IPCC pro potřeby Národního sdělení na bázi existujících lesnických šetření a modelová analýza scénářů změn zásob uhlíku podle způsobu obhospodařování a využití dřevní hmoty (2003-2006, MZP/SM)
ProjektSM/640/15/03 - Obnova ekologických funkcí břehových porostů (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/640/18/03 - CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (2003-2007, MZP/SM)
ProjektSM/650/6/03 - Vliv, analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/650/7/03 - Revitalizace odpadních vod intenzivní aerací s využitím ponorných aerátorů. (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/720/10/03 - Návrh standardizace systému nakládání s odpady v rámci řešení starých ekologických záteží (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/1/03 - Výskyt dominantních zdrojů biologicky rozložitelného odpadu v ČR. Identifikace a popis zásadních původců BRO, trendy vývoje produkce a možnosti alternativního využívání a odstraňování (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/11/03 - Návrh na odstranění odpadů kontaminovaných PCB (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/12/03 - Limity pro použití a využití kalů (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/720/13/03 - Optimalizace řešení nevyužitých odpadů v rámci ČR v návaznosti na logistický systém komoditní burzy odpadů (2003-2003, MZP/SM)
ProjektSM/720/15/03 - Možnosti tepelné dekontaminace (starých zátěží) masokostní moučky (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/720/16/03 - Výzkum spalování odpadů (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/720/17/03 - Optimalizace reportingových a evidenčních povinností dle zákona o odpadech a zákona o obalech (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/2/03 - Využití stavebních a demoličních odpadů (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/3/03 - Výzkum efektivního odstraňování případně znovuvyužití nebezpečných odpadů a odpadů ukládaných na skládkách (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/4/03 - Stanovení procenta recyklace pneumatik ve vazbě na technické a ekonomické možnosti uplatnění získaných produktů (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/6/03 - Strategie používání PVC výrobků; následné odstranění (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/7/03 - Bezpečná recyklace elektrického a elektronického šrotu (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/720/9/03 - Návrh technických požadavků a postupů při shromažďování zařízení před jejich následnou úpravou, která obsahují PCB nebo jsou jimi kontaminována (2003-2003, MZP/SM)
ProjektSM/730/1/03 - Výzkum šíření látek typu PCB v potravních řetězcích a jejich kumulace v organismech, metody odstraňování kontaminovaných odpadů (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/730/2/03 - Výzkum a pilotní ověřování nových sanačních technologií při odstraňování SEZ (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/750/1/03 - Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSN/300/2/03 - Snížení energetické náročnosti provozu SCZT (2003-2005, MZP/SN)
ProjektSN/300/3/03 - Využití přírodních zdrojů pro zásobování chladem (2003-2005, MZP/SN)
ProjektSN/300/4/03 - Výzkum využití nízkopotencionálního tepla z tepelných a jaderných elektráren (2003-2004, MZP/SN)
ProjektSN/300/5/03 - Modulární skleník s vysokou účinností přeměny sluneční enrgie a recyklací vody využívající optické rastry (2003-2007, MZP/SN)
ProjektSN/320/11/03 - Výzkum a pilotní projekt využití fotovoltaických modulů pro přímou integraci do budov. (2003-2005, MZP/SN)
ProjektSN/320/12/03 - Výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články a lokality vhodné pro jejich využití zvláště v CHKO, parcích a jeho řešení s ohledem na světelný smog (2003-2004, MZP/SN)
ProjektSN/320/13/03 - Výzkum vlivu znečištění atmosféry na snížení výkonu FV instalací a rozdílnost znečištění v regionech a městech ČR v závislosti na způsobu umístění FV instalací (2003-2005, MZP/SN)
ProjektSN/320/6/03 - Vývoj dvoustupňové technologie anaerobní digesce biomasy a komunálních odpadů (2003-2005, MZP/SN)
ProjektSN/320/8/03 - Výzkum vhodnosti lokalit v ČR z hlediska zásob větrné energie a zpracování metodiky pro posuzovací, schvalovací a aplikační řízení pro zavádění obnovitelných zdrojů energie (OZE), zejména větrných elektráren (VTE) (2003-2004, MZP/SN)
ProjektSN/320/9/03 - Dopady a vazby ekologické daňové reformy na politiku životního prostředí, základní makroekonomické parametry, systém veřejných financí, vybrané sektory ekonomiky a domácnosti (2003-2004, MZP/SN)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.