• česky
  • english

SMK02012DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK02012DF001
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011-2017)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2012
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení4.5.2011
Uzávěrka příjmu návrhů projektů1.7.2011 14:00
Datum vyhlášení výsledků28.12.2011
Způsob podání přihlášky českyPísemná přihláška v počtu stejnopisů: počet účastníků projektu v pozici přijemce +2x , 1x na CD-textová část ve formátu *.rtf. a tabulková část ve formátu *. xls., doručená v označené obálce poštou na adresu MK nebo osobně na podatelnu MK
Doba pro podávání návrhůDoručení poštou: 5.5.-1.7.2011, osobně do podatelny MK: ve lhůtě 5.5.-1.7.2011, po-pá, 7.45-14.00
Způsob oznámení výsledků českyUveřejněním v Obchodním věstníku, IS VaVaI - databázi VES a na webové stránce poskytovatele: www.mkcr.cz - sekce Výzkum a vývoj. Ve stejné lhůtě bude jednotlivým uchazečům zasláno písemné vyjádření Ministerstva kultury k přihlášeným návrhům projektů.
Finanční prostředky, o které se soutěží
Období2012201320142015celkem
Výše účelové podpory178 178 tis. Kč187 450 tis. Kč207 879 tis. Kč234 531 tis. Kč808 038 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyProjekt aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje jehož uplatněné výsledky jsou zacíleny k využití v praxi, má definován cíl(e) projektu v souladu s jedním či více dílčími cíli programu NAKI a způsob jejich naplnění. K naplnění každého ze stanovených cílů projektu se závazně požaduje uplatnění minimálně jednoho konkrétního výsledku aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje. Uchazečem o podporu programového projektu může být výlučně výzkumná organizace. Doba trvání projektu 3-4 roky. Podporu lze poskytnout na poskytovatelem uznané způsobilé náklady projektu v souladu se zadávací dokumentací (ZD). Uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu podle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. a v souladu s podmínkami programu NAKI, doručit přihlášku projektu v soutěžní lhůtě a způsobem uvedeným v ZD. Nedodržení náležitostí návrhu projektu včetně dokladů způsobilosti uchazeče a splnění prahových podmínek uvedených v kriteriu I. je důvodem vyloučení projektu z VS.
Kritéria hodnocení přihlášky českyI. splnění prahových podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (projekt aplikovaného VaV v oborech NRRE a oboru AF; přihlášení ke konkrétní tématické prioritě programu NAKI) II. soulad cíle projektu s hlavním cílem a s jedním či více dílčími cíli programu NAKI III. potřebnost a proveditelnost projektu (pracovní hypotéza, originalita projektu a jeho řešení) IV. odborná úroveň uchazeče a jeho řešitelského týmu V. vybavenost pracoviště VI. přiměřenost předpokládaných výsledků k projektu jako celku VII. vědecká hodnota projektu a očekávaný přínos VIII. přiměřenost a účelnost nákladů na řešení projektu Pomocné kritérium pro hodnocení poskytovatele z hlediska naplnění indikátorů programu NAKI : Výstup projektu = předpokládaný výsledek projektu
Předpokládané datum zahájení řešení projektů2012-03-01
Předpokládaný poslední rok přidělení účelové podpory2015
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 1 Maltézské nám. 1 11811
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury - Odbor výzkumu a vývoje
Adresa pracovištěPraha 1 Maltézské nám. 1 11811
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2011
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES11-MK0/02:2
Údaje o vyhodnocené soutěži
Počet doručených návrhů projektů181
Počet hodnocených návrhů projektů123
Počet podporovaných projektů50
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži
Období2012201320142015celkem
Výše přidělené účelové podpory170 694 tis. Kč187 450 tis. Kč192 371 tis. Kč182 127 tis. Kč732 642 tis. Kč
První rok přidělení účelové podpory2012
Poslední rok přidělení účelové podpory2015
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2011
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES11-MK0/02:2
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektDF12P01OVV001 - Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV002 - Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV003 - Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV004 - Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV005 - Význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV006 - Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV007 - Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV008 - Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa (2012-2014, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV009 - Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV010 - Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV011 - Bibliografie české literární vědy 1945-1960. Metodické aspekty článkové bibliografie a jejich aplikace v praxi (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV012 - Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů - součást Národního kulturního dědictví (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV013 - Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV014 - Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV015 - Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900) (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV016 - Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV017 - Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV018 - Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV019 - Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV020 - Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV021 - Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV022 - Zpřístupnění rozsáhlého video archivu kulturního dědictví pomocí metod automatického rozpoznávání mluvené řeči a strojového překladu. (AMALACH) (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV023 - PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV024 - Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV025 - Herbářové sbírky jako národní kulturní dědictví - typy lišejníků popsaných z území ČR, jejich identifikace, digitalizace a internetová prezentace (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV026 - Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV027 - Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV028 - Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB) (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV029 - Paměť romských dělníků (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV030 - Metodika stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV031 - Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV032 - Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV033 - Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV034 - Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV035 - Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV036 - Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV037 - Progresivní neinvazivní metody stabilizace, konzervace a zpevňování historických konstrukcí a jejich částí kompozitními materiály na bázi vláken a nanovláken (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV038 - „Daguerrovo rejsování světlem“ – nové metody a postupy pro ochranu, péči a zpřístupnění kulturního dědictví v daguerrotypii (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV039 - Industriální dědictví Moravy a Slezska (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV040 - Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV041 - Umění, architektura, design a národní identita (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV042 - Přemysl Koblic. Fotograf mnoha "tváří" Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii. (2012-2014, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV043 - Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV044 - Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České Republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV045 - Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. (2012-2014, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV046 - Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV047 - Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV048 - Nová mobilní zařízení, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictví (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV049 - Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV050 - Význačné aleje české krajiny (2012-2015, MK0/DF)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.