• česky
  • english

SMK0200700004 - Veřejná soutěž (MK0/DE)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK0200700004
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDE - Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy (2006-2011)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2007
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení21.6.2006
Uzávěrka příjmu návrhů projektů28.7.2006 15:00
Datum vyhlášení výsledků27.12.2006
Způsob podání přihlášky českyNávrh projektu ve formě předepsané Ministerstvem kultury musí být předložen písemně ve trojím vyhotovení.
Doba pro podávání návrhůPoštou do 28.7.2006 (rozhoduje datum doručení). Osobním doručením podatelně do 28.7.2006 do 15 hod.
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji budou oznámeny dne 27. 12. 2006 stejně jako vyhlášení této soutěže ve výzkumu a vývoji (Obchodní věstník, VES, www.mkcr.cz). Písemné vyjádření Ministerstva kultury bude zasláno všem uchazečům ve stejné lhůtě.
Finanční prostředky, o které se soutěží
Období20072008200920102011celkem
Výše účelové podpory3 818 tis. Kč4 789 tis. Kč3 158 tis. Kč2 797 tis. Kč881 tis. Kč15 443 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyDůvodem pro vyloučení návrhu projektu z hodnocení předložených návrhů je: a) nesplnění podmínek pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže a prahových podmínek veřejné soutěže, b) nesplnění podmínek uvedených v bodě 7 Podmínek veřejné soutěže, c) naplnění podmínek uvedených v § 14 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny ve smyslu ustanovení nařízení vlády. Základními kritérii pro hodnocení výzkumného projektu jsou: splnění podmínek pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže a prahových podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji , soulad cíle projektu s cíli schváleného resortního programu, resp. jeho podprogramu, kvalita projektu (pracovní hypotéza, originalita projektu a jeho řešení), odborná úroveň žadatele (uchazeče) a jeho řešitelského týmu,vybavenost pracoviště, vědecká hodnota projektu a očekávaný přínos pro resort kultury, příp. mezinárodní, přiměřenost a účelnost nákladů na řešení projektu, výstup projektu , splnění všech ostatních podmínek vyjádřených při vyhlášení konkrétní veřejné soutěže. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní Ministerstvem kultury.
Předpokládané datum zahájení řešení projektů2007-03-31
Předpokládaný poslední rok přidělení účelové podpory2011
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 1 Maltézské náměstí 1 11811
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury - Koordinační centrum pro výzkum a vývoj
Adresa pracovištěPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2006
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2006/MK0/MK06VS/N/3:3
Údaje o vyhodnocené soutěži
Počet doručených návrhů projektů38
Počet hodnocených návrhů projektů28
Počet podporovaných projektů21
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži
Období20072008200920102011celkem
Výše přidělené účelové podpory3 103 tis. Kč3 259 tis. Kč2 649 tis. Kč1 595 tis. Kč467 tis. Kč11 073 tis. Kč
První rok přidělení účelové podpory2007
Poslední rok přidělení účelové podpory2011
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2006
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2006/MK0/MK06VS/N/3:3
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektDE07P04OMG001 - Změny ve složení a struktuře flóry po 100 letech: srovnání historické herbářové sbírky a současného floristického průzkumu (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG002 - Dlouhodobé změny flóry a vegetace vodních makrofyt stojatých vod vybraných území ČR (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG003 - Nové minerální druhy jako indikátor specifického geologického prostředí (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG004 - Historické lokality Čech evropského významu dokumentované v mineralogické sbírce Národního muzea, jejich vědecký výzkum a prezentace (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG005 - Revize flóry jihočeských křídových pánví (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG006 - Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG007 - Společenstva motolic pěvců (Passeriformes) v přirozených a synantropních biocenózách České republiky a jejich vliv na mortalitu ptáků (2007-2011, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG008 - Mineralogie Jihlavského rudního revíru (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG009 - Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí - pramenná základna pro studium biodiverzity střední Evropy (2007-2011, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG010 - Studium a zhodnocení významné geologické a archeologické lokality Mušov I, evidence dosud získané kolekce materiálu, prezentace a publikace výsledků studia (2007-2008, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG011 - Bifaciální nástroje jako podklad pro kulturní determinaci (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG012 - Česká tištěná stolní loutková divadla a dekorace ve sbírce Moravského zemského muzea (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG013 - Baroko v Olomouci. Olomouc a barokní kultura (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG014 - Elektronický katalog jako způsob odborného zpracování a prezentace starých archeologických nálezů z období středověku a raného novověku ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG015 - Středověké umělecké importy v moravských a slezských sbírkách (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG016 - Rok 1968 v regionální dokumentaci (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG017 - Betlémářství na Turnovsku, Železnobrodsku a Novopacku (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG018 - Franz Metzner – tvorba v letech 1896-1919 (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG019 - Odborné zpracování a vyhodnocení úplného souboru povijanů na Tóru z Čech a Moravy jako výlučného a dosud nezveřejněného pramene pro bádání v oblasti společenských věd a zhodnocení jeho přínosu k rozvoji znalostí kulturní rozmanitosti společnosti (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG020 - Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG021 - Evidence, digitalizace, odborné zpracování a prezentace souboru fotografických pozitivů a skleněných negativů z pozůstalosti prof. Karla Absolona, uložených ve sbírkách MZM v Brně (2007-2010, MK0/DE)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.