• česky
  • english

SMK0200600004 - Veřejná soutěž (MK0/DE)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK0200600004
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDE - Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy (2006-2011)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůN - Soutěž o prostředky na nový program
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2006
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení15.6.2005
Uzávěrka příjmu návrhů projektů21.7.2005 15:00
Datum vyhlášení výsledků28.12.2005
Způsob podání přihlášky českyNávrh projektu ve formě předepsané Ministerstvem kultury musí být předložen písemně ve trojím vyhotovení.
Doba pro podávání návrhůPoštou do 21.7.2005 (rozhoduje datum doručení). Osobním doručením podatelně do 21.7.2005 do 15 hod.
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji budou oznámeny dne 28. 12. 2005 stejně jako vyhlášení této soutěže ve výzkumu a vývoji (Obchodní věstník, VES, www.mkcr.cz). Písemné vyjádření Ministerstva kultury bude zasláno všem uchazečům ve stejné lhůtě.
Finanční prostředky, o které se soutěží
Období200620072008200920102011celkem
Výše účelové podpory2 046 tis. Kč6 150 tis. Kč8 231 tis. Kč9 282 tis. Kč9 442 tis. Kč9 200 tis. Kč44 351 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyDůvodem pro vyloučení návrhu projektu z hodnocení předložených návrhů je: a) nesplnění podmínek veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji včetně neúplného návrhu, b) nesplnění požadavků na způsobilost, povinnost prokázat svoji způsobilost nebo povinnosti podlebodu 9, c) nedodržení dalších povinností, podmínek nebo závazků uvedených v § 14 odst. 4 zákona.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny ve smyslu ustanovení nařízení vlády. Základními kritérii pro hodnocení výzkumného projektu jsou: soulad cile projektu s cíli schváleného resortního programu, resp. jeho podprogramu, kvalita projektu (pracovní hypotéza,originalita projektu a jeho řešení), odborná úroveň žadatele a jeho řešitelského týmu, vybavenost pracoviště, vědecká hodnota projektu a očekávaný přínos pro resort kultury, příp. mezinárodní, přiměřenost a účelnost nákladů na řešení projektu, výstup projektu, splnění všech ostatních podmínek vyjádřených při vyhlášení konkrétní veřejné soutěže. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní Ministerstvem kultury.
Předpokládané datum zahájení řešení projektů2006-03-31
Předpokládaný poslední rok přidělení účelové podpory2011
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 1 Maltézské náměstí 1 11811
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury - Koordinační centrum pro výzkum a vývoj
Adresa pracovištěPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2005
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2005/MK0/MK05VS/N/2:2
Údaje o vyhodnocené soutěži
Počet doručených návrhů projektů42
Počet hodnocených návrhů projektů35
Počet podporovaných projektů13
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži
Období200620072008200920102011celkem
Výše přidělené účelové podpory2 000 tis. Kč2 202 tis. Kč2 517 tis. Kč2 742 tis. Kč1 603 tis. Kč1 119 tis. Kč12 183 tis. Kč
První rok přidělení účelové podpory2006
Poslední rok přidělení účelové podpory2011
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2005
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2005/MK0/MK05VS/N/2:2
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektDE06P04OMG001 - Zoogeografie drobných savců severní části Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) (2006-2010, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG002 - Pavouci rodu Cheiracanthium střední Evropy – determinační klíč, rozšíření, ekologie (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG003 - Paprskoploutvé ryby permokarbonu podkrkonošské pánve - vědecké a muzeologické zhodnocení souborů aktinopterygií ve sbírkách muzeí České republiky (2006-2010, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG004 - Vědecké zhodnocení arachnologické sbírky Národního muzea pro posouzení vývoje diverzity arachnocenóz vybraných chráněných a přírodně významných území České republiky (2006-2009, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG005 - Biodiverzita velkých savců České republiky: historie a současnost (Carnivora, Lagomorpha, Artiodactyla) (2006-2009, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG006 - Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG007 - Mince a jejich nálezy v českých zemích jako pramenný zdroj výzkumu měnové integrace Evropy na počátku raného novověku (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG008 - Historické sbírky obratlovců zoologického oddělení Národního muzea ve světle moderní taxonomie: tvorba revidovaného katalogu (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG009 - Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách paleontologického oddělení Národního muzea, Praha (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG010 - Vědecký soupis nezkatalogizovaných středověkých rukopisů a rukopisných zlomků ve sbírce Knihovny Národního muzea (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG011 - Keltská pohřebiště na Moravě ve sbírkách Moravského zemského muzea (2006-2009, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG012 - Karáskova galerie - II. část. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a 1. poloviny 20. století (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG013 - Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry (2006-2009, MK0/DE)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.