• česky
  • english

SMK020043 - Veřejná soutěž (MK0/RK)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK020043
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramRK - Vědecké zpracování sbírkových předmětů muzeí a galerií - pramenné základny přírodních a společenských věd (1996-2005)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2004
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení13.8.2003
Uzávěrka příjmu návrhů projektů19.9.2003 0:00
Datum vyhlášení výsledků31.12.2003
Způsob podání přihlášky českyPodmínky a přihlášky s informacemi administrativního typu ve lhůtě podání projektu na Ministerstvu kultury (Koordinační centrum pro výzkum a vývoj), Praha 7, Dukelských hrdinů 47 (Veletržní palác), tel. 233371873. V pracovní dny 9 - 12, 13 - 15 hodin.
Doba pro podávání návrhů8-16
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky budou oznámeny 31. 12. 2003 stejným způsobem, jako vyhlášení soutěže. Předkladatelé obdrží vyjádření vyhlašovatele ve stejné lhůtě písemně.
Finanční prostředky, o které se soutěží1 423 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyPředkladatelé projektů musí vyhovovat podmínkám § 18 zákona České republiky č. 130/2002 Sb. ze dne 14. 3. 2002, o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Přihláška projektu ve formě předepsané vyhlašovatelem soutěže musí být předložena písemně ve trojím vyhotovení. Adresa pro zaslání projektů: Ministerstvo kultury - Koordinační centrum pro výzkum a vývoj, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6. Lhůta pro podání návrhů je do třiceti šesti dnů od zveřejnění, tj. 18. 9. 2003 (rozhoduje den doručení). Na přidělení finančních prostředků není žádný právní nárok. Důvodem pro vyloučení návrhu projektů z hodnocení předložených návrhů je nesplnění podmínek veřejné soutěže.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny podle zásadních kritérií stanovených nařízením zákonem č. 130/2002 Sb. ze dne 14. 3. 2002, o podpoře výzkumu a vývoje veřejných prostředků, podle jejich odborné vědecké úrovně, zabezpečení a náročnosti. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní vyhlašovatelem soutěže.
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžehttp://www.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiObchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury ČR
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury ČR, odbor muzeí a galerií
Adresa pracovištěPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - fax(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2003
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2003/MK0/MK03VS/N/2:4
Údaje o vyhodnocené soutěži
Skutečné datum vyhlášení soutěže13.8.2003
Skutečné datum uzávěrky18.9.2003
Skutečné datum vyhlášení výsledků31.12.2003
Počet doručených návrhů projektů62
Počet hodnocených návrhů projektů60
Počet podporovaných projektů11
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži1 423 tis. Kč
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2003
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2003/MK0/MK03VS/N/2:4
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektRK04P03OMG001 - Příprava výstavy a katalogu synagogálních textilií zdobených paličkovanými krajkami ze sbírkového fondu Židovského muzea v Praze u příležitosti konání 11. kongresu Mezinárodní krajkářské organizace OIDFA v červenci 2004 v Praze (2004-2004, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG002 - Keltské pohřebiště v Holubicích (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG003 - Sídliště lovců mamutů u Milovic (okr. Břeclav) - zpracování výsledků výzkumu a příprava publikace (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG004 - Tvorba sochaře Franze Metznera v Čechách a jeho dílo v českých muzejních a galerijních sbírkách (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG005 - Erozní jevy v povodí Dyje a jejich vliv na obsah těžkých minerálů v přívalových sedimentech povodňové vlny - srpen 2002 (Znojemsko) (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG006 - Poklad sv. Eligia ve sbírce Národního muzea v Praze (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG007 - Korespondence prof. Josefa Kalouska - svědectví o české historické vědě v letech 1874-1915 (2004-2004, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG008 - Křídové mechovky české křídové pánve (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG009 - Osídlení lidu kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ. Vědecký katalog sbírkového fondu (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG010 - Vědecké a muzejní zpracování vybraných skupin hub ze sbírek Národního muzea - katalog typů prof. J. Velenovského a komentovaný seznam druhů rodu Lachnum známých z území Čech (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG011 - Ladislav Sutnar - zpracování původních rukopisných materiálů a dalších archívních pramenů v českých sbírkách a archivech (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG012 - Začlenění otevřené lokality Moravský Krumlov IV do sbírkových fondů ústavu Anthropos (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG013 - Sbírka Vesny a její význam z muzeologického hlediska. Úloha Vesny v národně uvědomovacím procesu v letech 1870-1920 (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG014 - Změny vegetace vodních makrofyt v Berounce po extrémní povodni v srpnu 2002 (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG015 - Betlémářství Horního Pojizeří a západních Krkonoš (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG016 - Využití sbírky rybovitých obratlovců uložených v Národním muzeu pro posouzení vlivu povodní z roku 2002 na složení ichtyofauny zasažených povodí (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG017 - Revize skupin fosilních obratlovců České křídové pánve a jejich vzájemné paleoekologické vztahy (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG018 - Tvorba sklářského výtvarníka Miloslava Klingra a jeho dílo v muzejních a galerijních sbírkách (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG019 - Osvětlení ve sbírkách Národního technického muzea v Praze (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG020 - Ptáci České republiky a další evropští ptáci v moravskoslezských muzejních, hradních a zámeckých sbírkách - druhové a početní zastoupení, prostorové a časové údaje, stupeň ochrany a ohrožení, srovnání stavu v přírodě (19. až 21. století) (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG021 - Zjištění dostupných údajů a odborné zpracování souboru svitků Tóry a povijanů ze sbírky býv. Státního židovského muzea, odprodaných v roce 1964 p.z.o. Artia a umístěných v The Czech Memorial Scrolls Centre Westminsterské synagogy v Londýně (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG022 - Salašnictví na Moravě (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG023 - Mechorosty v přístupných jeskyních České republiky (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG024 - Obnova mokřadních biotopů Třeboňské pánve zasažených srpnovou povodní v roce 2002 - dokumentace změn v biodiversity sinicové a řasové flóry (2004-2005, MK0/RK)
ProjektRK04P03OMG025 - Antické lampy ze sbírky Národního muzea (2004-2005, MK0/RK)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.