• česky
  • english

SMK020014 - Veřejná soutěž (MK0/PK)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK020014
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramPK - Výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu (1996-2010)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2001
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení10.8.2000
Uzávěrka příjmu návrhů projektů10.9.2000 0:00
Datum vyhlášení výsledků30.11.2000
Způsob podání přihlášky českyPodmínky a přihlášky s informacemi administrativního typu ve lhůtě podání projektu na Ministerstvu kultury (Koordinační centrum pro výzkum a vývoj), Praha 7, Dukelských hrdinů 47 (Veletržní palác), tel. 02-57085408. V pracovní dny 9 - 12, 13 - 15 hodin.
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky budou oznámeny do 1 měsíce od konce výběrového řízení stejným způsobem, jako vyhlášení soutěže. Předkladatelé obdrží vyjádření vyhlašovatele ve stejné lhůtě písemně.
Finanční prostředky, o které se soutěží3 643 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyPředkladatelé projektů musí vyhovovat podmínkám zákona č. 1/1995 Sb., § 3, odst. 1, písm. a) a § 6, odst. 1 cit. zákona. Přihláška projektu ve formě předepsané vyhlašovatelem soutěže musí být předložena písemně ve dvojím vyhotovení. Adresa pro zaslání projektů: Ministerstvo kultury - Koordinační centrum pro výzkum a vývoj, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6. Lhůta pro podání návrhů je do třiceti dnů od zveřejnění (rozhoduje den doručení, příp. den uvedený na podacím razítku pošty. Na přidělení finančních prostředků není žádný právní nárok. Důvodem pro vyloučení návrhu projektů z hodnocení předložených návrhů jsou: 1) nesplnění podmínek veřejné soutěže včetně neúplného návrhu, 2) nesplnění smluv o poskytnutí prostředků na řešení předcházejících projektů, pokud neoprávněně použité prostředky byly vyšší než 5000 Kč.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny podle zásadních kritérií stanovených usnesením vlády ČR. č. 27 ze dne 3. ledna 1996, o pravidlech pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje podle jejich odborné vědecké úrovně, zabezpečení a náročnosti. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní vyhlašovatelem soutěže.
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžewww.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiHospodářské noviny; Obchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury ČR
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury ČR, odbor památkové péče
Adresa pracovištěPraha 7 Dukelských hrdinů 47 17000
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - fax(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2000
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2000/MK0/MK00VS/3:3
Údaje o vyhodnocené soutěži
Datum schválení soutěže Radou pro výzkum, vývoj a inovace29.5.2000
Skutečné datum vyhlášení soutěže9.8.2000
Skutečné datum uzávěrky9.9.2000
Skutečné datum vyhlášení výsledků6.2.2001
Počet doručených návrhů projektů53
Počet podporovaných projektů14
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži4 428 tis. Kč
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2001
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2001/MK0/MK01VS/1:1
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektPK01P04OPP001 - Stavebně historický průzkum - metodika a její ověřování v praxi (2001-2003, MK0/PK)
ProjektPK01P04OPP002 - Vyhodnocení dendrologického potenciálu zámeckého parku ve Valticích. (2001-2002, MK0/PK)
ProjektPK01P04OPP004 - Památková dokumentace vesnických sídel v ČR (2001-2005, MK0/PK)
ProjektPK01P04OPP005 - Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum. (2001-2003, MK0/PK)
ProjektPK01P04OPP006 - Měšťanský dům středověkého Brna. (2001-2003, MK0/PK)
ProjektPK01P04OPP007 - Bečov IV - sídelní areál středopaleolitického člověka v severozápadních Čechách. (2001-2003, MK0/PK)
ProjektPK01P04OPP008 - Aristokratický interiér druhé poloviny 18. století a kolem roku 1800 na jižní Moravě (pozdně barokní a klasicistní vybavení aristokratického salonu). (2001-2002, MK0/PK)
ProjektPK01P04OPP009 - Koordinace přípravy a spoluúčast na zajištění dokumentace kulturních památek vybraných k nominaci do Seznamu světového dědictví (2001-2005, MK0/PK)
ProjektPK01P04OPP010 - Výstavba portálu památkové péče v ČR. Postupný převod informačních systémů památkové péče na platformu Internetu, včetně návaznosti na portaci souvisejících systémů jiných oborů (2001-2004, MK0/PK)
ProjektPK01P04OPP011 - Pravěké hradiště Plešivec. Metody dokumentace lokalit ohrožených nelegálním užíváním detektorů kovů (2001-2004, MK0/PK)
ProjektPK01P04OPP012 - Výzkum lidové architektury v jihozápadních Čechách. 2. část: Pasportizace sakrálních staveb v intravilánu obcí a osad okresu Klatovy (2001-2004, MK0/PK)
ProjektPK01P04RNK001 - Lidové umělecké řemeslo v regionu střední Moravy. (2001-2003, MK0/PK)
ProjektPK01P04RNK002 - Lidová umělecká řemesla. Historie, vývoj a současný stav na okrese Klatovy. (2001-2003, MK0/PK)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.