• česky
  • english

SMK020012 - Veřejná soutěž (MK0/KZ)

Základní údaje o veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích
Identifikační kódSMK020012
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramKZ - Zpřístupnění a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením informační společnosti (1997-2004)
Stav veřejné soutěžeAp - Ve veřejné soutěži byly prostředky přiděleny a byla uzavřena alespoň jedna smlouva nebo vydáno alespoň jedno rozhodnutí; v CEP je uveden alespoň jeden projekt
Typ veřejné soutěže podle určení učelových prostředkůP - Soutěž o prostředky na program přecházející z minulých let
Soutěžní rok (první rok, ve kterém se plánuje přidělení podpory)2001
Údaje o vyhlášené soutěži
Datum vyhlášení10.8.2000
Uzávěrka příjmu návrhů projektů10.9.2000 0:00
Datum vyhlášení výsledků30.11.2000
Způsob podání přihlášky českyPodmínky a přihlášky s informacemi administrativního typu ve lhůtě podání projektu na Ministerstvu kultury (Koordinační centrum pro výzkum a vývoj), Praha 7, Dukelských hrdinů 47 (Veletržní palác), tel. 02-57085408. V pracovní dny 9 - 12, 13 - 15 hodin.
Způsob oznámení výsledků českyVýsledky budou oznámeny do 1 měsíce od konce výběrového řízení stejným způsobem, jako vyhlášení soutěže. Předkladatelé obdrží vyjádření vyhlašovatele ve stejné lhůtě písemně.
Finanční prostředky, o které se soutěží15 584 tis. Kč
Podmínky soutěže včetně důvodů pro vyloučení návrhu - českyPředkladatelé projektů musí vyhovovat podmínkám zákona č. 1/1995 Sb., § 3, odst. 1, písm. a) a § 6, odst. 1 cit. zákona. Přihláška projektu ve formě předepsané vyhlašovatelem soutěže musí být předložena písemně ve dvojím vyhotovení. Adresa pro zaslání projektů: Ministerstvo kultury - Koordinační centrum pro výzkum a vývoj, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6. Lhůta pro podání návrhů je do třiceti dnů od zveřejnění (rozhoduje den doručení, příp. den uvedený na podacím razítku pošty. Na přidělení finančních prostředků není žádný právní nárok. Důvodem pro vyloučení návrhu projektů z hodnocení předložených návrhů jsou: 1) nesplnění podmínek veřejné soutěže včetně neúplného návrhu, 2) nesplnění smluv o poskytnutí prostředků na řešení předcházejících projektů, pokud neoprávněně použité prostředky byly vyšší než 5000 Kč.
Kritéria hodnocení přihlášky českyPřihlášené projekty budou hodnoceny podle zásadních kritérií stanovených usnesením vlády ČR. č. 27 ze dne 3. ledna 1996, o pravidlech pro poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje podle jejich odborné vědecké úrovně, zabezpečení a náročnosti. Odborná hodnocení budou provádět experti vybraní vyhlašovatelem soutěže.
Úplná adresa www stránky s plným zněním vyhlášené soutěžewww.mkcr.cz
Odkaz na ostatní zdroje informací o soutěžiHospodářské noviny; Obchodní věstník
Název instituce, u které jsou podávány návrhy projektůMinisterstvo kultury ČR
Adresa sídla instituce, u které jsou podávány návrhyPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Osoba, u které lze získat informace a zadávací dokumentaci(anonymizováno)
Název pracovištěMinisterstvo kultury ČR, odbor literatury a knihoven
Adresa pracovištěPraha 6 Milady Horákové 139 16041
Spojení - telefon(anonymizováno)
Spojení - fax(anonymizováno)
Spojení - adresa elektronické pošty(anonymizováno)
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhlášení veřejné soutěže2000
Systémové označení dodávky s údaji o vyhlášené soutěžiVES/2000/MK0/MK00VS/3:3
Údaje o vyhodnocené soutěži
Datum schválení soutěže Radou pro výzkum, vývoj a inovace29.5.2000
Skutečné datum vyhlášení soutěže9.8.2000
Skutečné datum uzávěrky9.9.2000
Skutečné datum vyhlášení výsledků6.2.2001
Počet doručených návrhů projektů19
Počet podporovaných projektů10
Výše účelové podpory přidělená ve veřejné soutěži10 328 tis. Kč
Období sběru dat, ve kterém byly dodány údaje o vyhodnocení veřejné soutěže2001
Systémové označení dodávky s údaji o vyhodnocené veřejné soutěžiVES/2001/MK0/MK01VS/1:1
Projekty, které jsou podporovány na základě soutěže
ProjektKZ01P02OUK001 - Retrospektivní regionální bibliografie okresu Karviná: automatizované zpracování a vystavení databáze v síti Internet. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK002 - Zpřístupňování fondů knihovny Národního technického muzea formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK003 - Jednotná informační brána pro hybridní knihovny. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK004 - Vytvoření centrální databáze knihovních fondů Moravského zemského muzea a její zpřístupnění odborné veřejnosti na Internetu. (2001-2003, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK005 - Rozvoj regionálních databází na základě retrospektivní konverze článkové bibliografie. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK006 - Vývoj ochranných obalů pro ohrožený a vzácný knihovní fond. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK007 - Zpřístupnění regionálních dokumentů Státní vědecké knihovny v Hradci Králové prostřednictvím elektronické databáze bibliografických záznamů a Internetu. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK008 - Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informačních věd. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK009 - Postupná retrospektivní konverze katalogu fondu starých tisků Moravské zemské knihovny v Brně do digitální podoby ve formátu UNIMARC. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK010 - Knižní fondy - mikroklima a způsoby jeho ovlivňování v depozitářích. (2001-2002, MK0/KZ)
Poznámka: Seznam projektů, které jsou podporovány na základě veřejné soutěže, nemusí být úplný. Tato informace je k dispozici jen u projektů s termínem zahájení po 28.2.2001.