• česky
  • english

MSM6138439903 - Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska (2005-2011, MSM)

Údaje o výzkumném záměru
Identifikační kódMSM6138439903
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název českyRozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Kategorie VaVNV - Aplikovaný výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. "neprůmyslový výzkum")
Hlavní oborAH - Ekonomie
Rok a měsíc zahájení řešení1.1.2005
Rok a měsíc ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění institucionální podpory26.1.2011
Číslo smlouvy144/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený výzkumný záměr, tj. výzkumný záměr, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance výzkumného záměru
Období2005200620072008200920102011celkem
Podpora ze státního rozpočtu11 949 tis. Kč12 067 tis. Kč13 562 tis. Kč13 798 tis. Kč15 530 tis. Kč9 582 tis. Kč4 818 tis. Kč81 306 tis. Kč
Celkové uznané náklady14 060 tis. Kč14 194 tis. Kč14 288 tis. Kč14 305 tis. Kč15 530 tis. Kč14 372 tis. Kč14 453 tis. Kč101 202 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Cíle řešení českyZákladní cíl spočívá v propojení jednotlivých úrovní vědeckého výzkumu od základního výzkumu založeného na převážně modelovém řešení, přes stanovení výchozích teoretických postulátů a přes tvorbu finanční a účetní metodiky, až k aplikovanému výzkumu spočv práci na národních i mezinárodních účetních a oceňovacích standardech, v empirických studiích týkajících se vývoje finančních a účetních veličin v ČR a v dalších zemích, ve zpracování modelů informačního řízení a finančníhorozhodování v podnikové sféřeoblasti: tvorbu výchozích teoretických postulátů a finančních modelů v oblasti financí podniku a v jejich návaznosti analýzu hlavních tendencí ve finančním hospodaření českých a evropských podniků, návrh nových finančních instrumentů, konstrukci metodikya práci na oceňovacích standardech na domácí i mezinárodní úrovni; sledování a aktivní ovlivňování úrovně harmonizace českého účetního a auditorského prostředís vyspělým světem, a to především v těchto oblastech: hodnocení úrovně a srovnatelnosti české ú
Klíčová slova v anglickém jazyceFinancial Theory; Accounting theory
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Popis výsledků českyŘešení VZ probíhalo v souladu se zadáním. Výsledky významně přispěly k rozvoji oboru, výstupy jsou aktuální a aplikovatelné. Řešitelský kolektiv byl kvalitní a erudovaný. Cíle VZ byly naplněny. Finanční prostředky byly čerpány hospodárně a efektivně.
Rok dodání údajů do CEZ2012
Systémové označení dodávky datCEZ12-MSM-U/01:1
Datum dodání záznamu17.8.2012
Účastníci výzkumného záměru
Počet příjemců1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníVysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta financí a účetnictví
Řešiteldoc. Ing. Petr Marek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5427169)
Účastník - subjektVysoká škola ekonomická v Praze
Výsledky výzkumného záměru v RIV
Počet výsledků v RIV1412
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/12:00038727 - Daně z příjmů versus daň z přidané hodnoty v malé otevřené ekonomice (2012)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/12:00038895 - Úvod do problematiky oceňování zaměstnaneckých opčních programů (2012)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00036717 - Accounting Policies of Companies Reporting According to IFRS (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038046 - Analýza podmínek čisté investiční pozice v rozvinutých a tranzitivních ekonomikách (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037842 - The Attitudes of Managers toward Budgets in Current Business Environment (Empirical Study in the Czech Republic) (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038061 - Celkový goodwill založený na pořizovacích nákladech akvizice vs. celkový goodwill založený na hodnotě nabývané jednotky (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31130/11:00037049 - Comparative Analysis of Certification Schemes for Professional Accountants: Czech Case (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038269 - Comparative Analysis of Czech Accounting with International Regulation from SMEs Perspective (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00036872 - Comparative Analysis of Tax Systems: Some Evidence from CEE Countries (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00036769 - Component Approach to Depreciation versus Provision for Repairs (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037919 - Dividendová hádanka a současné přístupy k jejímu řešení (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037287 - Empirický odhad nehmotných aktiv v oboru fotovoltaických a solárních technologií v České republice (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037843 - Externý a interný reporting, motivačná účinnosť ukazovateľov vnútropodnikového riadenie (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038379 - Fair Value Measurement in Financial Reporting (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037617 - Feasibility Analysis of Czech and Estonian Accounting Certification Schemes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038263 - Harmonization of Requirements for Professional Competence of Managerial Accountants and Controllers (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00038185 - High Quality Performance Measurement System as a Competitive Advantage (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038537 - Hodnotové báze pro oceňování podniku - stále otevřený problém (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00038620 - How the budgeting process works in civic society organizations (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037920 - How to use SROI - and why (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038268 - Impact of IFRS on Deferred Taxes Methodology in the Czech Republic and Comparison with IFRS for SMEs (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037043 - Improving Level of Accounting Profession Throughout Certification Schemes (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00038721 - Inventarizace majetku a závazků v insolvenčním řízení (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037204 - Jak zvyšovat výkonnost: přístup managementu společnosti v České republice (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037642 - Koncepční rámec veřejného zájmu v pojetí IFAC (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038054 - Malá změna účetních předpisů nebo velká změna v účetním myšlení? (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037637 - Management Accounting as Business Competitive Advantage (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037636 - Management Accounting Role in Performance Management (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037371 - Manager's Approach to Costings and Their Use for Output Management in the Czech Republic (2011)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/11:00038193 - Manažerské účetnictví - nástroje a metody (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037641 - Matematická podstata účtu (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038270 - Material Flow Cost Accounting in Czech Environment (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038380 - Measurement Bases for Acquisitions and Mergers in Financial Accounting and in Commercial Law (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038274 - Measurement Issues in Financial Placement and Technical Provisions of Czech Insurance Companies (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038545 - Měření výkonnosti - vývojové tendence 2. poloviny 20. století (2011)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/11:00038066 - Metody oceňování podniku pro pokročilé (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037639 - Motivační účinnost kritérií řízení nákladů (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038056 - Náklady zastoupení v koncernu pohledem finančního trhu (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038535 - Návrh českého standardu pro oceňování podniku (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038177 - Návrh směrnice pro oceňování nehmotných aktiv v podmínkách České republiky (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038149 - Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037270 - Nehmotný majetok podľa IFRS - praktikum/1 (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00038722 - Oceňovací koncepty a fúze v účetnictví a v obchodním právu (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037938 - Oceňovací standardy pro komerční banky a další finanční instituce (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037215 - Oceňování lékařských praxí s důrazem na praxe zubní (2011)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/11:00036055 - Ochrana minoritních akcionářů v legislativě ČR (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00036804 - Odhad rizikové prémie českého kapitálového trhu pomocí dividendového výnosu (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037869 - Optimalizace kapitálové struktury konkrétního podniku věc teoreticky či prakticky možná? (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00036792 - Pokračující hodnota pro výnosové ocenění podniku a konvergenční proces - 2. část (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037652 - Požadavky strategického řízení na pojetí a členění nákladů (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038058 - Právní a etické aspekty porušování autorských práv ve vysokoškolském prostředí pohledem ekonoma (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037651 - Principles and contraint of SROI. Lessons learned from a real-life experience (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037648 - Proces harmonizace a rozdíly v národní regulaci účetnictví v České a Slovenské republice (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038049 - Regulace účetnictví mikropodniků na rozcestí (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037650 - Regulácia cezhraničných fúzií v rámci Evropy (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037638 - Rezervy na záruční opravy a jejich praktická aplikace v české ekonomice (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037269 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva podľa IFRS - praktikum (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037614 - Riziková prémie trhu na zákldě dividendového výnosu - odhad pro ČR (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00038544 - The Role of Time Performance Measurement Process (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037653 - Rozšíření IFRS o nová pravidla (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038267 - Sharing Costs of Shared Services Centre (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037369 - Slabší místa v ocenění českých podniků - 1. část (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038536 - Slabší místa v ocenění českých podniků - 2.část (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00035609 - Some Issues of Bankruptcy Procession: Case of the Czech Republic (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037647 - Specifické faktory ovlivňující náklady cizího kapitálu: České profesionální fotbalové kluby (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037645 - Specifika rozpočetnictví v neziskových organizacích (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038050 - Srovnání věrného a poctivého obrazu individuální účetní závěrky oproti konsolidované při vyloučení vzájemných prodejů ve skupině (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037481 - Systémy finančního řízení podniků: kde hledat konkurenční výhodu? (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037654 - Účetnictví pro fúze a jeho problémy (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038053 - Účetnictví pro fúze a jeho současné problémy v České republice (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00038176 - Úvod do oceňovacích standardů pojišťoven (2011)
Výsledek druhu WRIV/61384399:31110/11:00036874 - Valuation Issues in Finance and Accounting (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037868 - Veřejný zájem z pohledu účetní a auditorské profese: obecné blaho vs. soukromý prospěch (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037643 - Vliv krize na cíl, obsah a strukturu finančního řízení podniku (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037644 - Výbor pro audit, porovnání jeho rolí v ČR, EU a USA (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037646 - Vykazování zaměstnaneckých bonusů v ČR (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037655 - Vyloučení zisku nebo ztráty ze vzájemných prodejů ve skupině při sestavování konsolidované účetní závěrky (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00036757 - Výnosy podľa IFRS - praktikum / 7. Vykazovanie výnosov (tržieb) podľa IAS 18 / 1 (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00036758 - Výnosy podľa IFRS - praktikum / 8. Vykazovanie výnosov (tržieb) podľa IAS 11 a IAS 18 / 2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00036759 - Výnosy podľa IFRS - praktikum / 9. Vykazovanie výnosov (tržieb) podľa IAS 18 / 3 (2011)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/11:00037656 - Zabezpečení jednotného používání IFRS v Evropě (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00036760 - Zásoby podľa IFRS - praktikum / 1 (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037268 - Zásoby podľa IFRS - praktikum/2 (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/11:00037368 - Závislost nákladů vlastního kapitálu na výši zadlužení - obecná reagenční funkce (2011)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035691 - Accounting for Cross-border Mergers and Its Problems (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034543 - Accounting Profesional Education Schemes: Case of Czech Republic and Estonia (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035693 - Accounting Standards for Public and Non-profit Organization in the USA (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034742 - Aktuálne novelizácie vybraných štandardov IFRS (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034746 - Aktuální problematika v účetnictví ČR - cizí měna (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035181 - Analysis of Differences in Reporting According to IFRS in SMEs in the Czech Republic and its Influence on Performance Measurement (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035318 - Analýza vývoje účetnictví a výkaznictví malých a středních podniků (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035043 - Applicability of E-Testing on Professional Certification Schemes for Accountants (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035041 - Bankruptcy and Forms of Their Solutions in SMEs in Czech Republic (2010)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/10:00033945 - Česká část odborného srovnávacího slovníku (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035322 - Český účetní historik a teoretik Hugo Raulich (1866-1940) (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034639 - Challenges for Measurement in Accounting After Crisis (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034728 - Changing Requirements on Quality of Management Accountants Proffession (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034839 - Company Valuation upon Bankruptcy Process: Case of Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034907 - Comparative Analysis of the Reporting Bases of Czech Republic, Macedonia and Albania with IFRS (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035198 - Definice položek aktiv, závazků a vlastního kapitálu v koncepčním rámci IFRS: srovnání s českým účetnictvím (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035502 - Denominace bezrizikové výnosnosti při oceňování podniku (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034097 - Derivatives and Hedging Issues in Financial Reporting (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034894 - Dlhodobý majetok podľa IFRS - praktikum (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034895 - Dlhodobý majetok podľa IFRS - praktikum/2 (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034896 - Dlhodobý majetok podľa IFRS - praktikum/3 (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034898 - Dlhodobý majetok podľa IFRS - praktikum/4 (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034899 - Dlhodobý majetok podľa IFRS - praktikum/5 (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035822 - Dlhodobý majetok podľa IFRS - Praktikum/6 (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035823 - Dlhodobý majetok podľa IFRS - Praktikum/7 (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034737 - Druhová versus účelová klasifikace nákladů (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035341 - Důvody pro přijetí IFRS: ekonomické nebo institucionální? (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035042 - Econometric Tools: Used in Measuring Accounting Harmonization: A Necessity Imposed Through Globalization (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034096 - Fair Value and Crisis: Defense Welcomed (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035321 - Finanční a účetní kritéria pro řízení podnikatelského procesu společností jako účetních jednotek (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034754 - Finanční analýza se zaměřením na výkonnost (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034251 - IFRIC 19 Vysporiadanie finančných záväzkov kapitálovými nástroji (nová interpretácia) (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034732 - IFRS 9 - Finanční aktiva: Klasifikace a měření (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035875 - Impact of a Accounting Options of Financial Reporting Output- an Overview on EU Capital Markets (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035687 - Impact of IAS 12 on Deferred Taxes Regulation in the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035200 - Informace pro zachování podnikové podstaty (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035271 - Is EBIT the Right Performance Measure for a Private Czech Company? (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034730 - Jak na interdisciplinaritu? (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035209 - Je koncepční rámec nedílnou součástí regulace účetnictví prostřednictvím právní normy? (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035201 - K zatimním plodům úskalí IASB a FASB o konvergenci v oblasti jejich koncepčních rámců (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034095 - Kapitálová struktura pro tržní hodnotu podniku (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034740 - Klíčová specifika controllingu v nevládních neziskových organizacích (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035333 - Klíčové faktory ovlivňující podobu controllingu v nestátních neziskových organizacích (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00033828 - Knowledge-Intensive Services: New Leader of Production Stages? (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035207 - Koncepční rámec českého účetnictví? (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035203 - Koncepční rámec - představa a realita (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035202 - Koncepční rámec z pohledu statutárního auditora (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035340 - Metoda full cost - výzva pro české vysoké školy? (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035695 - Monetary Policy Implementation and Liquidity Management of the Czech Banking System (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034741 - Návrh standardu "Výnosy ze smluv se zákazníky" (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035320 - Negativní dopad daňové účinné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku na věrný a poctivý obraz účetní závěrky (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00036495 - Některé diskonty na úrovní podniku při fúzích a akvizicích (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035268 - Neoddeliteľné prepojenie kalkulácie a riadenia firmy (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035506 - Neuronové sítě ve finanční analýze a jejich přínos pro oceňovatele (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034535 - Oceňování podniku a metody založené na analýze kapitálového trhu v České republice (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035350 - Oceňování podniku a metody založené na analýze kapitálového trhu v podmínkách České republiky (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034745 - Oceňování podniku v konkurzu (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00033813 - On Management of Knowledge Services (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034752 - Osvobození od povinnosti konsolidovat (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034729 - Performance measurement systems based on indicators of effectiveness and economy - a simple comparison (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00036050 - Pokračující hodnota pro výnosové ocenění podniku a konvergenční proces - 1. část (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034743 - Potíže s odbornou terminologií v oblasti auditu (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035337 - Převod účetní závěrky na jinou měnu podle IFRS pro potřeby mezinárodních podnikových kombinací (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034733 - Příloha k účetní závěrce - významná součást účetní závěrky (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035040 - Professional Qualification of Accountants in Czech Republic and Estonia: Are Their Certification Schemes Really Different? (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035690 - Progression of Financial Reporting in Czech Republic and its Regulation (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034838 - Reinsurance Programme (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034727 - The relation between reporting requirements and currency in Czech-based relief and development NGOs (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035317 - Revize účetních směrnic (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035339 - Řízení kurzových rizik v nevládních neziskových organizacích (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035497 - Riziko - přístupy k jeho vymezení (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035503 - Riziková prémie trhu - přístupy (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035183 - Role of Budgeting in Environment of Financial Crisis (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035263 - Rovnovážná výnosnost akciového trhu (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035342 - Rozhodný den pro fúze z pohledu účetnictví (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034750 - Rozhodný den pro fúze z pohledu účetnictví (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034751 - Sdílená aktiva a náklady při měření výkonnosti odpovědnostních středisek (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034762 - Segment Reporting: Managerial Experience of the Czech Republic (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035327 - Specifika výročních zpráv o hospodaření vysokých škol v České republice (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035185 - Standardizacia financovoj otčetnosti predprijatij malogo i srednego bizneca: opyt Češskoj respubliki i Ukrainy (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034906 - Štandardy a interpretácia IAS/IFRS (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00033751 - Status of Professional Accountants in Czech and Macedonia (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034498 - Swapové úrokové míry jako základ pro odhad bezrizikových výnosových měr při kalkulaci nákladů vlastního kapitálu (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035694 - Theoretical Economics Faces a Serious Challenge (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034763 - Theory of Decision Making in Managerial Practice (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034499 - Tržní hodnota podniku, princip nejlepšího využití a kapitálová struktura (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034739 - Účast na nemovitosti klasifikovaná jako investice do nemovitosti oceňovaná ve fair value (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00034897 - Účtovanie a oceňovanie investícií do nehnuteľností podľa IAS 40 Investície do nehnuteľností (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034735 - Úloha účetních informací v měření finanční výkonnosti z pohledu managementu (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035334 - Věrný a poctivý obraz v Evropské unii (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035504 - Vliv obchodovatelnosti u kontrolních podílů na velikosti kontrolní prémie (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00035319 - Vliv účetních norem na koncept dividendové politiky v České republice (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034736 - Využitelnost bilančně-teoretické diskuse (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034748 - Využití měřítek efektivnosti a účinnosti pro měření výkonnosti nevládních neziskových organizací (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00035208 - Zákaz kompenzace jako jeden z nástrojů umožňující dosažení hlavního cíle účetní závěrky definovaného koncepčním rámcem (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/10:00033859 - Zjišťovat nebo stanovovat - cenu nebo hodnotu? (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/10:00034734 - Změny ve vykázaném výsledku dle IFRS (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032792 - A Benefit of New Costing Methods for the Strategic Management (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032704 - Accountancy and Academic/Professional Inter-dependency (or Matual Exclusivity?) (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031406 - Accounting for "Night Club": Is It Really about True-and-Fair (or Rather Probable) View? Case of Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031804 - Accounting for "Night Clubs": Is it really about True-And-Fair (or Rather Probable) View? Case of Czech Republic (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032084 - Analysis of Investment Rate and Efficiency in CR (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032747 - Aplicacao das normas contabilísticas internacionais IAS 32, IFRS 7 e IAS 39 em prática das entidades empresariais da republica Checa (2009)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/09:00031502 - Aplikace informací podle segmentů týkajících se podnikatelských společností v České republice (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031577 - Application of segment information regarding entrepreneurial companies in the Czech Republic (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031580 - Approaches and possibilities of using accounting information to measure sustainable development of corporation (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00033752 - Are Czech and Albanian Accounting Systems Really Different from International Referential: Some Issues for Potential Investors (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032699 - Balanced Scorecard a vliv auditu interních výkazů na důvěru manažerů (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031802 - Changes in Paradigms for Financial Reporting for Securities: Some Evidence from Eastern Europe Countries (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031003 - Continual Professional Development in Accounting Profession: Direct or Distance Forms of (E-)learning? Case of Czech Republic (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031810 - Current Crisis and Fair Value Accounting: Some Issues for Financial Instrument, Reporting from Czech View (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032189 - Definice malých podniků (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00033149 - Designing internal audit function in NGO (empirical study) (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00033280 - Detection of Possible Tax-Evasive Transfer Pricing in Multinational Enterprises (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032696 - Devadesát let dynamické bilanční teorie Johanna Wilhelma Eugena Schmalenbacha (1873-1955) (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031787 - Diskontní míra pro úrokový daňový štít v rámci metody DCF (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032198 - Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví územních samosprávných celků (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032270 - Do We Tend to Hedge the Prices more upon the Financial Crisis Period? Some Czech Evidence about Derivatives (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031578 - Does sustainability matter in corporate governance? Research results from Czech and European conference proceeding focusing on environmental reporting (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032841 - Dopad směrnice ES na vykazování účetních informací pro malé a střední podniky (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00033065 - Environmental Information in Financial Statements - "New" Comprihensive Income? (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032875 - Environmentální manažerské účetnictví a kalkulace nákladů (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032870 - Environmentální systémy řízení jako jeden z nástrojů udržitelného rozvoje; postavení a role manažerského a finančního účetnictví (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032799 - Fair Value Accounting and Measurement through FASB's Development (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031814 - Fair Value Accounting for Financial Instruments: An Historical Perspective (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032108 - Faktoring - jedna z hlavních forem financování malých a středních podniků (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00033399 - Faktoring - jedna z hlavních forem financování malých a středních podniků (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00034060 - Financial Crisis and Hedge Accounting (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031818 - Financial Reporting Framework: Case of Czech Republic and Macedonia (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031813 - Financial Reporting Paradigms for Financial Instruments in Czech (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032837 - Finanční analýza vlivu dluhu na rentabilitu a hodnotu podniku (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032828 - Finanční řízení transnacionálních společností (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032833 - Financování vývozu investičních celků (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032787 - Have IFRS Positive Impact on the Regulatory Accounting Systems in Continental European Countries? (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032822 - Historical Costs versus Fair Value Measurement in Financial Accounting (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00030926 - IFRS as a Leading Reporting Base: Some Evidence from Czech Republic, Kazakhstan and Turkey (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032752 - IFRS pre malé a stredné podniky (úvodné informácie k novým pravidlám) (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032192 - Integrace finančního a manažerského účetnictví (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031805 - International Harmonisation of the Financial Reporting for Securities: Case of Czech Republic (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032550 - Inventarizace - základní metodický prvek účetnictví (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032848 - Je beta spolehlivým měřítkem rizika v období hospodářských poklesů? (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032496 - Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032197 - K některým ustanovením zákona č.93/2009 Sb. o auditorech (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031368 - K vybraným problémům oceňování podniku ve znalecké praxi (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032242 - Kalkulace životního cyklu produktu a její využití v řízení nákladů (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032868 - Kalkulácia cieľových nákladov - Target Costing (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032243 - Kodifikace pravidel US GAAP (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032200 - Komponentní odpisování versus rezerva na opravy (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032832 - Konec roku v organizačních složkách státu České republiky (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031370 - Kritéria výkonnosti a jejich využití pro řízení se zaměřením na kritérium EVA (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031790 - Kritické hodnocení pojetí analýzy rentability podle německých autorů (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032839 - "Kvalita" výnosů z provozní činnosti podle české legislativy (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031991 - Kvalitní informační systém - významná zbraň pro těžké časy (2009)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/09:00031265 - Majetek v daňové evidenci (2009)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/09:00031573 - Mají se podniky řídit optikou udržitelného rozvoje? Výsledky výzkumných projektů z českého a evropského sborníku trvale environmentálního účetnictví? (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031817 - Měnová politika a predikce variability úrokových sazeb na peněžním trhu (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00033010 - Možnosti použití kategorie EBIT ve finanční analýze nekótované české společnosti (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032777 - Nadväznosť postupov a väzieb pri zostavení a kontrole rozpočtu (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032778 - Nadväznosť postupov a väzieb pri zostavení a kontrole rozpočtu (II.) (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00033827 - National and International Financial Reporting Rules: Testing the Compability of Czech Reporting from SMEs Perspective (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031819 - Několik poznámek k výnosovému oceňování v podmínkách recese v České republice (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032697 - Několik zásadních poznámek k odhadům vícedimensionálních hodnot podniku pro rozhodování o koupi a prodeji (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031374 - Některé poznámky k pojetí výkonnosti (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032831 - Nepříliš známý tvůrce Du Pont modelu - Frank Donaldson Brown(1885-1965) (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032190 - Ocenění metodou fair value jako příčina ekonomické krize? (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00033009 - Ocenění nehmotného majetku podle majetkové a finanční struktury podniku (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031786 - Oceňování podniku a metody založené na analýze trhu v podmínkách České republiky (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032838 - Oceňování při přeměnách obchodních společností a družstev (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032244 - Oceňování při přeměnách obchodních společností a družstev s vyjímkou změny právní formy (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032196 - Odraz finanční krize v účetním výkaznictví (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032544 - Oprávky k dlouhodobému majetku jako pasivum (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032999 - Optimální řízení hodnoty podniku v prostředí velkého trhu (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032840 - Organická bilanční teorie Fritze Schmidta (1882-1950) (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032614 - Osnovy výuky konsolidace účetních závěrek pro různé typy a stupně vzdělávání (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032195 - Perspektivy strategického manažerského řízení (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032193 - Poznámka ke klasifikacím účtů (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032199 - Překladatelská úskalí pojmů "to manage", "to control" a "management control" (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00033754 - Preliminary View on Owner's and Manager's Approach to Valuation (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032547 - Příspěvek k diskusi o tom, jak názorně přiblížit prvky účetních výkazů studentům (2009)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/09:00031575 - Přístupy a možnosti využití účetních informací pro měření udržitelného rozvoje podniku (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032871 - Přístupy a možnosti využití účetních informací pro měření udržitelného rozvoje podniku (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032693 - Proces ocenění podmíněných závazků pro účely IFRS 3 (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032191 - Prodej použitého zboží a jejich účtování (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031603 - Profit as a Criterion for the Performance Measurement of a Company (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032267 - Reporting Bases as a Framework for Financial Investors: Case of Czech Republic, Macedonia (FYROM) and Albania (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031816 - Reporting for Derivatives: One of the Financial Crisis' Roots? (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031407 - Reporting for Financial Derivatives: Some Issues for Czech Companies (under Current Economic Crisis) (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031371 - Reporting for Financial Instruments under Current Czech and Romanian Accounting Regulation: Historical Costs Accounting versus Fair Value Concept in Finacial Reporting (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031801 - Reporting Frameworks for Financial Instruments in Czech: Czech Accounting Practices versus IFRS (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031812 - Reporting Frameworks for Financial Instruments in Czech: Czech Accounting Practices versus International Financial Reporting Standards (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032788 - Role of Budgeting in Modern Corporate Governance (Empirical Study in the Czech Republic) (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031570 - Role of Management Accounting in the Performance Management (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031826 - Rozhodování podniku mezi úvěrovým a leasingovým financováním investic v právním prostředí České republiky (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032545 - Rozvaha a její skutečný obsah (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032616 - Složitosti překladu anglické terminologie účetního výkaznictví a jeho dopad do výuky (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00033008 - Specifika komerčních pojišťoven jakožto předmětu ocenění s důrazem na finanční analýzu (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00034380 - Squeeze-out v podmínkách České republiky (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00033756 - Status of Certified Accountants in Czech and Macedonia (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032100 - Strategic Management as a Pillar of Successful Business (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00033570 - Strategic Management as a Pillar of the Successful Business (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031579 - Sustainability Accounting ans reporting (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032257 - Světový pojistný trh ve XXI. století (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00033755 - Testing the Compatibility between National and International Accounting: Case of Czech Republic (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032618 - Testování likvidity při oceňování podniku (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032111 - Three Major Types of the Financial Decision Making (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00034250 - Trends of Financial Reporting in Czech Republic and Its Regulation (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032698 - Tvorba hodnoty v podnicích zaměřených na elektronické obchodování (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032245 - Typologie měrných veličin využívaných pro měření výkonnosti (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032241 - Účetní zobrazení přeshraniční fúze v České republice dle národní účetní úpravy (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032872 - Účetnictví a výkaznictví pro trvale udržitelný rozvoj (2009)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/09:00031574 - Účetnictví a výkaznictví pro trvale udržitelný rozvoj (2009)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/09:00031446 - Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí (vyšší účetnictví) (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032610 - Účetnictví, účetní závěrka - přístup účetního (profesionála?) (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032873 - Účetnictví udržitelného rozvoje jako nástroj řízení výkonnosti podniku směrem k udržitelnému rozvoji (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032240 - Ukončení činnosti organizační složky zahraničního zakladatele (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032876 - Úloha externích auditorů při odhalování účetních podvodů (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031372 - Úpný výsledek hospodaření v kontextu environmentálního účetnictví (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032548 - Uspořádání položek rozvahy v různých účetních jednotkách ve výuce finančního účetnictví na VŠE (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032830 - Vhodný kalkulační vzorec s ohledem na rozhodování o ceně (transferové ceně) a maximalizaci hodnoty podniku (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032613 - Vlastní kapitál a přeceňování v českém finančním účetnictví v soustavě finančního účetnictví (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032846 - Vliv krize na výnosové oceňování podniku v České republice (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032615 - Vliv neustále se měnící daňové legislativy na výuku účetnictví (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00032188 - Vykazování pojistných smluv v ČR (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032874 - Využití environmentálního účetnictví pro investiční rozhodování (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031788 - Vztah metody DCF a EVA pro ocenění podniku s důrazem na vliv leasingu (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00031369 - Vztahy mezi variantami metody DCF entity, equity a APV (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/09:00031373 - Základní předpoklady a kvalitativní charakteristiky environmentálního účetnictví (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00032843 - Závěry mezinárodní konference Vliv globální krize na řízení výkonnosti (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/09:00033283 - Ztráta centrální banky - účetní a ekonomický pohled na příkladě České národní banky (2009)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/08:00030360 - Accounting Reform in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00028821 - Aktivace (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029598 - Aktuální změny při fúzích a jiných přeměnách obchodních společností (2008)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/08:00028633 - Akvizice podniků (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029860 - Aplicao da IAS 32, IAS 39 a IFRS 7 na Republica Checa (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029783 - Aplikace ISA v malých a středních auditorských společnostech (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029864 - Application of IAS 39 on Reporting of Financial Derivatives in Czech (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029895 - Approaches to Modern Budgeting (Empirical Study in the Czech Republic) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029591 - Archivace a skartace účetních písemností (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029590 - Auditorské výroky a důvody jejich vydání (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029138 - Balanced Scorecard: From the Inclusion of Non-Financial Performace Measures towards the Strategic Managerial System (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029602 - Bilančná politika firiem vykazujúcích podľa IFRS (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029935 - Budgeting and Its Role in Modern Governance: Empirical Study in The Czech Republic (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029241 - Budgets of Overhead Costs and Responsibility Centres (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00028787 - Budoucnost výkaznictví malých a středních podniků ve světle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFSR (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00031602 - Capital Investment Appraisal Methods for Decision Making (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030567 - Časopis Auditor mohl oslavovat své polokulaté výročí už loni (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030566 - Čekání na zákon (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030193 - Celkový goodwill: klíčová změna ve vykazování podnikových kombinací (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029088 - Cenové změny a jejich odraz v účetních informacích (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029856 - Certification of Professional Accountants in the Czech Republic and their Continual Professional Development (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029158 - Certification of the Professional Accountants in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029553 - Cizí měna v právních předpisech v České republice (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030353 - Comparative Analysis of the National Accounting Standards of the Czech Republic and Lithuania (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00028800 - Comparison of the reporting bases at the background for the valuation of the firms in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029956 - Comparison of the Reporting Bases: Case of Czech and Lithuania (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00031005 - Comparison of the Requirements for Reporting of Listed and Non-Listed Companies: Some Issues from the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029788 - Controller by měl být hospodářským svědomím podniku (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029150 - Corporate Analysis of the National Accounting Standards of the Czech Republic and Lithuania (2008)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/08:00030361 - The Development of Accounting Higher Education in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030198 - Distorze v ocenění způsobené daní z příjmů (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030277 - Dopad kurzových rozdílů týkajících se pohledávek a závazků v konsolidované účetní závěrce (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029592 - DPH u přeshraničních a přepravních služeb, pořízení a dovoz automobilů (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029760 - Empirický výzkum zkoumající klíčové otázky v rámci oceňování podniku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030351 - Expectations on Mean - Reverting Profitability: Case of Valuation Multiples (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029164 - Financial Instruments Reporting in Czech (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00031004 - Financial Instruments Reporting in "New Block EU Countries": Empirical Study on Czech, Romanian and Lithuanian Regulation (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030348 - Financial Placement and Technical Reserves in Insurance Accounting (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029163 - Financial Reporting in Czech Republic: Czech GAAP vs IFRS (Collision Course) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030922 - Financial reporting paradigms for financial instruments. Empirical study on the Czech and Romanian regulations (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00031006 - Financial Securies' Reporting and IFRS 7 Requirements: from Czech Perspective (2008)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/08:00029562 - Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi (2008)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/08:00029955 - Finanční analýza firmy (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030295 - Finanční krize a předchozí laxní zájem teoretiků (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030285 - Finanční krize na českém realitním trhu (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030363 - Finanční krize versus hodnota podniku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029593 - Finanční majetek (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029961 - Finanční teorie versus regulace stanovení nákladů vlastního kapitálu - dopady na menšinové akcionáře (2008)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/08:00029869 - Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030272 - Finanční výkaznictví mikro-podniků: stále otevřená otázka (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030205 - Fondy a rozdělení výsledku hospodaření (2008)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/08:00028631 - Fúze obchodních společností (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029784 - Hlavní problémy v novele ČÚS 011 (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030215 - HML a SBM prémie v akademické litaratuře - výše a podstata (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030288 - Hodnotový management a finanční plán podniku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030217 - Hospodářské záznamy starověkých států (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029137 - How to Issue Scientific Journal? (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029979 - Hybrid Regulatory Accounting Systems - Trend or Temporary Phenomenom in the Czech Republic? (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029703 - IFRS Approach to Emission Alowances (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029876 - IFRS: pravidla uznávání výnosů ze smluv o výstavbě nemovitostí (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029242 - Information reporting about segments in conditions of Czech entrepreneurial companies (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00028058 - Insurance and Reinsurance in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030297 - Interdisciplinární charakter společenských věd (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030347 - International Education Standards and their Implementation in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029556 - Jak změní nový občanský zákoník požadavky na výkaznictví v neziskovém sektoru? (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030195 - Je oceňování reálnou hodnotou hlavní překážkou pro malé a střední podniky při dobrovolném používání IFRS? (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030290 - Je Sarbanes-Oxley Act tou správnou léčbou? (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029095 - K diskuzi o optimalizaci a determinantech kapitálové struktury podniku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030213 - Kapitalizované čisté výnosy a reziduální zisky jako alternativa diskontovaných peněžních toků? (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029258 - Karel Petr Kheil ml.(1842-1908) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00028874 - Komplexní přístup k měření firemní výkonnosti (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030219 - Koncepční změny v účetnictví podnikových kombinací (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030291 - Konkurenční výhoda manažerského účetnictví (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029089 - Kontrolní mechanismy při transpozici pravidel vnitřního trhu do vnitrostátního práva v Evropě (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00028820 - Likvidace neprodejných zásob (2008)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/08:00028632 - Likvidace obchodní společnosti a družstva (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029701 - Managerial Decision Making as a Component of the Management of Entrepreneurial Firms (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029927 - Measuring Performance - Conceptual Framework Questions (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030349 - Measuring Performance - Conceptual Framework Questions (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029878 - Měření zisku kapitálových společností a rozdílné požadavky společníků, statutárních orgánů a managementu na obsah a strukturu výsledovky (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029595 - Metoda DCF pro ocenění podniku a propočet vlivu kapitálové struktury při použití různých reagenčních funkcí (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030188 - Metoda ocenění při pořízení souboru majetku a závazků (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00028971 - Metodické problémy pokračující hodnoty v rámci metody DCF pro oceňování podniku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030273 - Model odložené výhody resp. nevýhody z reinvestování - metodické problémy (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31130/08:00028970 - The Model of Real Value of Current Ratio (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029282 - Moderní nástroje manažerského účetnictví jako doklad neměnnosti podnikatelského prostředí? (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029867 - Monetary policy stabilisation, changes in the banking system and interest rate pass-throuh: the Czech Republic 1999-2006 (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029759 - Možnosti a úskalí analytika při stanovení výnosové míry investora z akcií (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029972 - Náhradní díly (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030204 - Náklady a výnosy hlavní činnosti a hospodářská činnost (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030781 - Nákup v cizí měně vč. zálohové platby (aplikace pravidel IFRS) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029886 - Námety na zdokonalenie rozpočtov (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029877 - Náměty z kongresu Evropské asociace účetních v Rotterdamu pro využití manažerského účetnictví v praxi (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030201 - Návrh doporučení pro oceňování nehmotného majetku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00028873 - Nefinančné ukazovatele a tvorba hodnoty firmy (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029261 - Nejvyšší kontrolní úřad, struktura a funkce (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030179 - Několik poznámek k výnosovým metodám založeným na výsledku hospodaření (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029559 - Nová právní úprava přeměn obchodních společností a družstev a staré problémy účetních metod pro přeměny (s vyjimkou změn právní formy obchodní společnosti) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029167 - Nové směry v kalkulaci pokračující hodnoty pro oceňování podniku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029958 - Novela standardu IFRS 3 - Podnikové kombinace (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029148 - Novelizácia pravidiel pre podnikové kombinácie a konsolidovanú účtovnú závierku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029880 - Novelizácia pravidiel pro podnikové kombinácie a konsolidovanú účtovnú závierku (II.) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030282 - Nový fenomén vykazování podnikových kombinací - celkový goodwill (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029849 - Nový zákon o "podnikání v malém" na území Evropské unie: povzbuzení zejména pro drobnější podnikatele (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029883 - Obsah a chápanie controllingových informacií pre riadenie výkonnosti podniku (I.) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029884 - Obsah a chápanie controllingových informacií pre riadenie výkonnosti podniku (II.) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030214 - Obvyklé chyby při hodnocení efektivnosti investičních projektů pomocí metody Discounted Cash Flow (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00028822 - Ocenění souboru majetku pořízeného za jednu cenu (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030189 - Ocenění v cizí měně - nesprávné přístupy (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030181 - Oceňovací základny v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030218 - Oceňování pojistných závazků (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030283 - Oceňování reálnou hodnotou - překážka nebo přínos účetního výkaznictví? (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030780 - Oceňování reálnou hodnotou v účetnictví nejen při přeměnách (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030441 - Organizace podniku a oceňování výkonů (2008)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/08:00030011 - Ostatní metody stanovení hodnoty podniku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030287 - Otazníky nad zahraniční pobočkou (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030294 - Parciální versus integrované pojetí duševního vlastnictví při oceňování majetku (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029896 - Performance management and Managerial Accounting (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030354 - Performance of Quoted and Non-quoted Companies in the Europe (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029564 - Plánování a tvorba hodnoty (2008)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/08:00029563 - Plánování a tvorba hodnoty firmy (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030182 - Plynulá aktualizace cen v organické bilanční teorii (2008)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/08:00029962 - Počítačem integrované řízení podniku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029091 - Podnikání jako důsledek manažerských rozhodování (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31140/08:00029606 - Podnikové kombinace a reporting pro mateřskou společnost podle IFRS (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31140/08:00029607 - Podnikové kombinace a reporting pro mateřskou společnost podle IFRS - dokončení (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030185 - Pohledávky v insolvenčním řízení - vliv insolvenčního řízení na snížení hodnoty pohledávek (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029887 - Postavenie controlingu v podniku (II.) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029885 - Postavenie controllingu v podniku (I.) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030703 - Použitie priemerných menových kurzov v účtovej závierke podla IFRS (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030009 - "Požadují účetní malých a středních podniků samostatný IFRS?" zněla jedna z otázek na evropském účetním workshopu (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030284 - Poznámky k posudkům na ocenění podniku výnosovou metodou (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029589 - Přechod na podvojné účetnictví (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030296 - Předmluva - Finanční krize přichází vždy na podzim (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029093 - Předmluva - Jak a proč se stát vědeckým časopisem? (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030293 - Předmluva - Jak dál při tvorbě IFRS? (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030289 - Předmluva - Jak na interdisciplinaritu? (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030355 - Preface - Conceptual Framework of IFRS and Proposed Changes of IASCF Contitution (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030357 - Preface - Financial Crisis, Fall and Financial Theory (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030356 - Preface - Perspectives on Performance Management (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029725 - Převody mezi skupinami zásob (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00031007 - Principal differences in financial reporting bases in the Czech Republic: comparison of IFRS and Czech accounting standards requirements (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029557 - Příspěvky hrazené zaměstnavateli do státního důchodového systému a jejich zveřejnění dle IFRS (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030194 - Problematika kurzových rozdílů při konsolidaci pohledávek a závazků (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029253 - Problematika zajištění v pojišťovnictví (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029597 - Problémy oceňování při fúzích a jiných přeměnách obchodních společností s vyjímkou změny právní formy (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030191 - Problémy oceňování reálnou hodnotou v českém účetnictví (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029551 - Prodej podniku v insolvenčním řízení (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029971 - Proporcionální a neproporcionální zajištění (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029144 - Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie 25 štandardov (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029145 - Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie 25 štandardov (2.) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029146 - Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie 25 štandardov (3.) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029147 - Prvý projekt zlepšenia IFRS predstavuje návrh novelizácie 25 štandardov (4.) (2008)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/08:00030362 - Quality and Effectiveness of PreQualification Education of Professional Accountants in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030281 - Regulace a implementace účetních standardů ve veřejném a neziskovém sektoru v USA (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030923 - Regulation of the Reporting for Financial Instruments in the Czech Republic: IFRS versus Local Standards (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029926 - Remarks on the substance of business environment change from perpective of management control systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00028792 - Reporting Bases in the Czech Republic: Comparison of IFRS and Czech Accounting Standards Requirements (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00028825 - Reporting under International Financial Reporting Standards in E.U.: Are we Prepared? From the Czech and Slovak Perspective (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029861 - Requirements for the Financial Reporting Under IFRSS and National GAAPs: Evidence from the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030278 - Rezervy - automatické zabezpečení dostatku peněžních prostředků? (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029554 - Rozdělování vlastního kapitálu po přeměně (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029256 - Rozdílné požadavky uživatelů účetních informací na obsah a strukturu výsledovky (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029281 - Rozpočet v organizačních složkách státu České republiky (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030274 - Rozpočtování a fakturace stavebních investic (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029560 - Rozpoznání a výběr vztahových veličin při rozlišení variabilních a fixních nákladů (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00028785 - Rozvoj předmětu měření firemní výkonnosti jako nezbytný aspekt přípravy managerů (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029135 - Segment Reporting in the Czech Republic (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029243 - Squeeze-out a standardy hodnoty (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029758 - Stanovení hodnoty obvyklého úroku a jeho vliv na ocenění podniku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029932 - Strategický controlling a jeho vztah ke strategickému řízení (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029933 - Strategický controlling a jeho vztah ke strategickému řízení 2.část (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029087 - Strategie tvorby světových standardů finančního výkaznictví: na bázi principů nebo pravidel? (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029757 - Stručný exkurz do problematiky etického chování auditora (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029700 - Struktura informací pro rozhodování manažerů (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029960 - Transférové ceny v manažerském a daňovém rozhodování (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029852 - Transpozice národních účetních standardů (IFRS) do českého účetního práva (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030216 - Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029608 - Účetní politiky firem vykazujících podle IFRS (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029603 - Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029604 - Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví - dokončení (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029848 - Účetní předpoklady, principy a konvence (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029094 - Účetní versus daňové odpisy (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029855 - Účetní výkaznictví v ČR: quo vadis? (z perspektivy malých a středních podniků) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030292 - Účetní výsledek hospodaření a základ daně (2008)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/08:00029854 - Účetní závěrka 2008 (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029599 - Účetní závěrka podle IFRS od roku 2009 (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00028790 - Účetní závěrka roku 2007 (2.část) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00028791 - Účetní závěrka roku 2007 (dokončení) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030897 - Účetní závěrka roku 2008 (2.část) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029862 - Účetní závěrka roku 2008 aneb kdo je připraven, není překvapen (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029967 - Účetnictví v Evropě (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029257 - Účetnictví ve starověku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029965 - Účtování v příspěvkových organizacích. Dlohodobý majetek - 1.část (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029966 - Účtování v příspěvkových organizacích. Dlouhodobý majetek - 2.část (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030202 - Účtování v příspěvkových organizacích - Zásoby (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030286 - Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení v České republice podle nového insolvenčního zákona (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030196 - Územní samosprávné celky, organizační složky státu, příspěvkové organizace a ostatní nevýdělečné organizace ve výuce účetnictví na VŠE (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029561 - Uznávání účetních závěrek sestavených v souladu s IFRS na burzách cenných papírů v USA (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029096 - Vliv kapitálové struktury na ocenění podniku různými variantami metody DCF (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030206 - Vnitřní předpis (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00028061 - Vnitřní účetní předpisy v roce 2007/2008 (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030209 - Vybrané příklady postupů účtování územních samosprávných celků (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030212 - Vybrané příklady postupů účtování územních samosprávných celků (dokončení) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030211 - Vybrané příklady postupů účtování územních samosprávných celků (pokračování) (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00028763 - Vybrané problémy výnosového oceňování podniku (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029552 - Vybrané rozdíly mezi účetní závěrkou sestavenou podle českých předpisů a podle IAS/IFRS (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029881 - Vyčíslení goodwillu v kontextu vývoje IFRS 3 Podnikové kombinace (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029588 - Vyhláška č. 500/202 Sb. k zákonu o účetnictví s komentářem (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00031511 - Vykazování informací o segmentech v podmínkách českých podnikatelských subjektů (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029605 - Vykazování zásob podle IFRS (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029879 - Výměna komponentov verzus súčastí dlhodobého hmotného majetku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00028824 - Výročí, kterých bychom si měli všimnout (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029875 - Výroční projekt zlepšení pravidel IFRS (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00028717 - Využití nefinančních ukazatelů v řízení hodnoty (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029151 - Využití účetních dat ve finanční praxi aneb základní metody finanční analýzy (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029152 - Využití účetních dat ve finanční praxi aneb základní metody finanční analýzy (2.) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029153 - Využití účetních dat ve finanční praxi aneb základní metody finanční analýzy (dokončení) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029970 - Využitie kalkulacií na riadenie, resp. analýz nákladov a zisku (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029868 - Vývoj oceňovacích základen ve finančním účetnictví (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029168 - Vývojové tendence manažerského účetnictví (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029555 - Vývojové tendence v controllingu a reportingu (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029969 - Vývojové tendence v manažerském účetnictví aneb Od tradičního ke strategickému manažerskému účetnictví (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029252 - Význam strategické analýzy pro manažery (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030199 - Význam strategického řízení pro účetní jednotku (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030203 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a ostatní finanční účty, zúčtovací vztahy (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029874 - Základy účetnictví (10) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029870 - Základy účetnictví (2) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029931 - Základy účetnictví (3) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029928 - Základy účetnictví (4) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029930 - Základy účetnictví (5) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029929 - Základy účetnictví (6) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029871 - Základy účetnictví (7) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029872 - Základy účetnictví (8) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029873 - Základy účetnictví (9) (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029594 - Zásoby předané ke zpracování - kooperace (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029254 - Zásoby vlastní výroby (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030579 - Zavedení eura na Slovensku a české firmy (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030207 - Závěr účetního období v příspěvkových organizacích - 1. část (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00030208 - Závěr účetního období v příspěvkových organizacích - 2. část (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029255 - Zjednodušení účetních pravidel pro malé a střední podniky (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029212 - Zjišťování a vykazování výsledků hospodaření v účetnictví České firmy (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00029284 - Změna metody koupě na metodu akvizice v IFRS 3 (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/08:00030180 - Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos a problém jednoty (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029596 - Změny ve zdanění a účtování zdravotního a sociálního pojištění fyzických osob v roce 2008 (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029973 - Zmetky (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00029977 - Zveřejňování účetních závěrek v elektronické podobě (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/08:00028967 - 31. kongres Evropské účetní asociace (2008)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00026026 - ABECEDA účetních znalostí pro každého (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027586 - Accounting Models in Forestry (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026104 - Ako v praxi postupovat pri prvej aplikacii IAS/IFRS (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027816 - Aktuální problém finančního účetnictví - digitalizace účetních záznamů (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027439 - Aktuální problémy účetního řešení fúzí obchodních společností v kontextu s vývojem harmonizačních norem EU (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026486 - Alokace daně ze zisku v případě rozdílného data účetní závěrky (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027085 - Altman's Z-score: Really Universal Analytical Tool? Evidence from Midle and Eastern Europe Countries (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026745 - An Analysis of Short-Term Equilibrium of Bank Lending and Deposit Interest Rates:The Case of the Czech Republic In 1999-2006 (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027792 - Analysis of Hybrid Regulatory Accounting Systems (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027087 - Aplikace mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 2 pro oblast vykazování zásob (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027082 - Applicability of Altman's Z-score on the Companies from Eastern Europe Region: Evidence from the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027590 - Application of Fair Value Measurement Model in Accounting of Agricultural Enterprises (2007)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/07:00025305 - Audit (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00024950 - Audit (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00027094 - Auditing pro manažery (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027295 - Bilančná politika, zmeny účtovných odhadov a chyby podľa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026034 - Budgeting of Overhead Costs (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027414 - The Budgeting Really "Beyond"? (Empirical study in Czech Republic) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00024901 - Česko-anglický glosář finančního a manažerského účetnictví (13) (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026487 - CESR a jeho úloha v Evropě (2007)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/07:00027311 - Charakteristika buchgalterii i auditinga v stranach evropejskovo sojuza - Češskaja respublika (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027515 - Cizí měna a daň z přidané hodnoty v oblasti služeb - 1.část (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027516 - Cizí měna a daň z přidané hodnoty v oblasti služeb - 2.část (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027181 - Cizí měna, zajištění kurzových rizik v České republice (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025899 - Cizí měny v účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025600 - Cizoměnové operace v účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027296 - Čo je nové v IFRS v roku 2007? (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025883 - The Comparative Financial Analysis of Entreprenuerial Companies (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027084 - Comparison between reporting of listed and non-listed companies in the Czech republic (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00028437 - The Comparison of Entrepreneurial Firms for the Use of Financial Management (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027799 - Competitiveness as a Value Driver - Identification and Measurement (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026177 - Corporate Income Tax and Neutrality (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025652 - Daně placené investorem a jejich vliv na výnosové ocenění podniku (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00026194 - Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026153 - Diskontní míra a zadlužení oceňovaného podniku (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00026727 - Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027791 - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti při reorganizaci (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026107 - Dlouhodobé zakázky podle IAS 11 (1.část) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026108 - Dlouhodobé zakázky podle IAS 11 (2.část) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00028827 - Do Czech Listed companies satisfy the requirements on reporting under IFRS/IAS: application on financial instruments? (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027309 - Dopady opravy chyb na srovnatelnost (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027681 - Dopady vlivu účetních metod na úsudek analytiků -inspirace článkem "Metoda koupě, metoda sdílení podílů a odhady hodnot akciovými analytiky" autorů Hopkinse, Houstona a Peterse (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025414 - Druhy účetních závěrek a případy vlastnických transakcí a podnikových kombinací (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027437 - Dynamika, míra a efektivnost investic v ČR (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025597 - Evolution of the Accounting Regulation in Czech: 15 Years' Milestone (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027527 - Extensible Business Reporting Language (XBRL) - the Tool of Electronic Financial Reporting (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027176 - Fair Value Concept as a Framework for Measurement of the Financial Assets under IFRS/IAS (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027175 - Fair Value Measurement on Initial Recognition (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027080 - Fifteen Years of New Accounting Act in Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027718 - Financial Decisions and Tax Shields (2007)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/07:00025306 - Finanční analýza (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00026181 - Finanční analýza a plánování podniku (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026468 - Finanční kontrola a čerpání veřejných prostředků v ČR (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026483 - Finanční leasing a kalkulace odložené daně v IFRS výkaznictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027674 - Finanční skandály, změna v účetnictví a úloha účetních akademiků: pohled ze severní Ameriky (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026744 - Finanční ukazatele pro řízení výkonnosti firmy (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027174 - Finanční umístění pojistně technických rezerv komerčních pojišťoven v České republice (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027424 - Harmonizace účetnictví v oblasti státní správy a samosprávy (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026467 - Historie účetních záznamů (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027433 - Hlavní rizikové oblasti používání ukazatele rentability vložených prostředků při rozhodování (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027779 - Hodnocení efektivnosti firemních investičních projektů a marketing (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026470 - Hodnocení základního kursu finanční účetnictví podle ECTS studenty (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00029149 - How to measure the business performance: on the sport clubs (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026459 - IAS 20 - Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026461 - IAS 36 Snížení hodnoty aktiv (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026462 - IAS 38 Nehmotná aktiva (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00024959 - IAS 39: Do the Companies Fulfill the Requirements for Reporting of Financial Derivatives? (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026472 - IASB/FASB Projekt koncepčního rámce: jaké kvalitativní charakteristiky? (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026460 - IFRS 7 - Finanční nástroje - zveřejňování (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026739 - IFRS 8 - Provozní segmenty (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027182 - Impact of IFRS on the Prague Stock Exchange Disclosure Requirements (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026192 - Inspirace z kongresu Evropské asociace účetních v Lisabonu pro rozvoj manažerského účetnictví (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027307 - Inspiration of the IFAC International Education Standards for the Enhacement of the Pre-qualification Education and Examination Systems: The Case of the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00030924 - International Financial Reporting Standard on SMEs: Opportunity to Change National Accounting Legislature? (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027795 - Issues in Financial Reporting Measurement at the Beginning of the 21th Century (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026740 - Issues of Biological Assets Measurement in Forestry (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027308 - Jak správně opravovat chyby v účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027310 - Jak správně opravovat chyby v účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026191 - Jaké jsou aktuální otázky vývoje účetnictví? (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027613 - K diskuzi k předacím cenám (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027609 - K jednomu problému aplikace IFRS v malých a středních podnicích (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026125 - Kalkulace a jejich využití ve vnitřním řízení subjektu (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025716 - Kalkulace odložené daně u finančního leasingu pro účely IFRS výkaznictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026282 - Kalkulace plných a kalkulace variabilních nákladů (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026030 - Kalkulace - základní pojmy (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026126 - Kalkulační systém (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027675 - Kapitálová struktura versus rating (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026962 - Koncepce a využití hodnotových kritérií řízení výkonnosti (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027190 - Kongres SME/SMP v Nizozemském Scheveningenu (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027594 - Konkurenceschopnost podniků, měst a regionů (2007)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/07:00026871 - Konkurs a vyrovnání společnosti (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027812 - Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027809 - Krátká historie harmonizačních procesů účetnictví a auditu malých a středních podniků (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025564 - Kritéria výběru účetního programu pro malé a střední firmy (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027608 - Kritický pohled na vztah daní a účetnictví v Norsku s důrazem na možnosti existence dvou systémů účetního výkaznictví v jedné jurisdikci (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00024949 - Lexikon účetních souvztažností od A do Z (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026479 - Majetková podstata podniku versus majetková podstata podle insolvenčního zákona (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026967 - Mají se podniky řídit optikou trvale udržitelného rozvoje? Výsledky výzkumných projektů z českého a evropského sborníku trvale environmentálního účetnictví (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026965 - Manažerské účetnictví pro strategické řízení a měření výkonnosti v podmínkách českých podniků (výzkumná zpráva) (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025890 - Measuring the Business Performance: Application on the Sport Clubs (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025184 - Měnová politika, změny trendové inflace a nestabilita úrokových relací: analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu změn repo sazby České národní banky (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00025415 - Měření firemní výkonnosti (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027417 - Měření výkonnosti neziskových nestátních organizací (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00026180 - Měření výkonnosti ve firemní praxi (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027418 - Měření výkonnosti ve výsledovce účetní jednotky (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025709 - Měření zisku ve výsledovce finančního účetnictví a controllingu (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025299 - Mezinárodní vědecká konference v Tallinnu (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026476 - Mohou být interpretace vydávané Národní účetní radou nápomocny při vytváření řádné účetní praxe v ČR? (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027099 - Most přes jedno století (Pazourkovy účetní listy) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025895 - Možnost zajištění měnového kurzu prostřednictvím derivátových kontraktů (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00027413 - Nákladové a manažerské účetnictví (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027530 - Národní účetní rada a její interpretace českých účetních předpisů (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00029601 - Návrh úprav Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva (IFRS) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027514 - Návrh úprav Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026154 - Několik poznámek k diskusím o squeeze outu (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027601 - Několik poznámek k výnosové hodnotě nemovitostí (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027793 - The 'Net Liability Approach' for Emission Allowances (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026016 - Nová směrnice pro účetnictví v Evropské unii (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027293 - Novinky v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IAS/IFRS) v roce 2007 - 2.část (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027294 - Novinky v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IAS/IFRS) v roce 2007 - 3.část (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027679 - O vztahu finančního a manažerského účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025602 - Ocenění podniku, diskontní míra a příjmové daně (2007)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/07:00025302 - Oceňování (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026869 - Oceňování finančního umístění a pojistně technických rezerv (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025707 - Oceňování finančního umístění a pojistně technických rezerv v komerčních pojišťovnách (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00027780 - Oceňování ochranné známky s případovými studiemi (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027672 - Oceňování technických řešení metodou Technology Factor (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026280 - Oceňování zásob vlastní výroby (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027529 - Od rozvahy k rozvaze (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027680 - Odložená daň z příjmů v České republice (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026482 - Opční strategie: Spekulace na vzestup (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025888 - Open Market Operation and the Price of Liquidity: The Case of The Czech Rpublic between 1998 and 2004 (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025596 - Opened Problems of the Application of IAS 39 on Reporting of Financial Derivatives in the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00024951 - Oprava účetních zápisů v účetní závěrce (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026969 - The Output Oriented Management and Costings (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027798 - The Output Oriented Management and Its Information Support (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027670 - "Pekingská iniciativa" - podnět k mezinárodní konvergenci účetnictví nově vznikajících trhů a tranzitních ekonomik (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00027663 - Podnikáme úspěšně s malou firmou (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023674 - Podzimní události v účetní profesi (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/07:00025300 - Pohledávky (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027605 - Polský příspěvek k diskusi o pravdivém a poctivém obrazu předmětu účetnictví (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027814 - Pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně aneb "drobný" rozdíl IFRS vs. česká účetní pravidla (2007)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/07:00025889 - Possibilities of Measuring the Option Clauses' Value in Sport Contracts: Empirical Study (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027430 - Postavení majetkových daní v České republice (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027438 - Poznámky ke studiu teoretických přístupů k investičnímu rozhodování (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027684 - Praha olympijská: realita či ekonomická utopie? (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025563 - Pravidla IFRS pro výpůjční náklady a očekávané změny (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026198 - Přechod z daňové evidence na účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027428 - Předací ceny v podnikových uskupeních (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027686 - Předmluva - Integrační aspekty řízení výkonnosti (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027687 - Předmluva - Výzkum na Katedře financí a oceňování podniku (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027800 - Preface - At the Beginning of the Second Volume (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027802 - Preface - Corporate Finance and Business Valuation Research (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027803 - Preface - Integrative Aspects of Performance Management (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027801 - Preface - Proclamation for Faculty of Finance and Accounting in Academic Year 2007/2008 (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026484 - Přeshraniční fúze v účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027612 - Přijmutí IAS v Evropě (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00028793 - Principal Differences in Financial Reporting Bases in Czech: Comparison of IFRS and Czech Accounting Standards Requirements (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027299 - Příspěvek k metodice výuky základům účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027683 - Přístupy k vědeckému výzkumu v oblasti vypovídaví schopnosti finančního účetnictví na případu statě Katariny Hellstrom na téma Významnost informací finančního účetnictví v transformujících se ekonomikách (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027676 - Proč a jak hodnotit bonitu obchodních partnerů malých a středních podniků (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027607 - Proč se volí studenti oboru účetnictví učitelskou profesi: srovnání vyspělých a rozvojových zemí (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026874 - The processes of bankrupcy law in Czech Republic (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026471 - První podnikatelský systém (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026105 - První převod účetní závěrky na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví podle IFRS 1 (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026106 - První převod účetní závěrky na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví podle IFRS 1 (2.část) (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025897 - Regulation of accounting in the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027097 - Regulation of the Accounting in the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027517 - Reklamace, skonta, bonusy, při nákupu a prodeji zboží s dopady do účetnictví a do DPH (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027518 - Reklamace, skonta, bonusy, při pořízení a dodání zboží v rámci intrakomunitárních plnění (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00028828 - Reporting and Measurement of the Ice-Hockey Contracts: Ideas for the True-and-Fair View Reporting of the NHL Clubs (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026873 - Reporting of Commercial Insurance Companies: Evidence from the Czech Republic (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00030025 - Rezervní fond a jeho význam v rozpočtu České republiky (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027178 - Rezervní fond a jeho význam v rozpočtu České republiky (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026964 - Řízení výkonnosti a manažerské účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027592 - Sestavení a zveřejnění účetní závěrky v souladu s požadavky IAS 1 (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025031 - Sestavení přehledu o peněžních tocích (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00028436 - Some New Tendencies in Development of Long-Term Financial Management (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027682 - Souvislost účetních informací a tržních hodnot akcií (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026966 - Specifika řízení výkonnosti v bankovnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026868 - Specifika účetnictví komerčních pojišťoven (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027593 - Specifika účetnictví v zemědělství (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027179 - Správa veřejných prostředků a finanční kontrola v ČR (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026206 - Squeeze out a oceňování podniku (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027606 - Srovnání hodnot amerických insolventních firem odhadnutých podle restrukturalizačního plánu s hodnotami na kapitálovém trhu (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027797 - Strategic Performance Measurement and Compensation Systems in the Czech Republic (Empirical study) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027425 - Strategický systém měření výkonnosti podnikatelského subjektu (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026473 - Světové požadavky na vzdělání účetních před vstupem do profese (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026485 - Systémy měření výkonnosti v kontextu rozvinutých českých podniků (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026475 - Teorie Corporate Governance v manažerském účetnictví - vymezení problému (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027796 - Terminal Value Parametrs: A Short Note (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027528 - Total Goodwill Based on the Cost of Acquisition (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027429 - Transferové ceny (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026474 - Transpozice nové směrnice o statutárním auditu do legislativy České republiky (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027818 - Transpozice pravidel vnitřních trhu do vnitrostátního práva (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027794 - True and Fair View in the Czech Republic: IFRS or Czech GAAP? (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026017 - Two systems of financial and accounting reporting in one jurisdiction - trend or temporary phenomenon? (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026031 - Účetní a daňové souvislosti hmotné odpovědnosti zaměstnanců (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026963 - Účetní informace ekonomického subjektu podle segmentů (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026469 - Účetní informace pro uchování podnikové podstaty (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026463 - Účetní metody v zajištění pojišťoven (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00026283 - Účetní předpisy pro podnikatele s komentářem (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027177 - Účetní software - ale který? (2007)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/07:00025304 - Účetní závěrka (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00027079 - Účetní závěrka 2007 (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025440 - Účetní závěrka podnikatelů (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00028789 - Účetní závěrka roku 2007 (1.část) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027611 - Účetnictví podle mezinárodních standardů a náklady kapitálu-stav empirických výzkumů (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00025894 - Účetnictví. Velká kniha příkladů (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027810 - Učit na české škole podle českých účetních předpisů? (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026197 - Účtování dotací (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027806 - Úloha přednášky (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025714 - Úpadkové právo v České republice (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027596 - Úrokový transmisní mechanismus a řízení úrokové marže bank v kontextu dezinflační politiky České národní banky (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026877 - Úvaha nad obsahem zásad pro oceňování nehmotného majetku pro českou praxi (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00024837 - Uzávěrkové operace v účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027297 - V centre pozornosti malé a stredné podniky: nadnárodná štandárdizácia ich účtovného výkazníctva finalizuje (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026029 - V centru pozornosti malé a střední podniky: nadnárodní standardizace jejich účetního výkaznictví finalizuje (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027610 - Věčně živá dividendová hádanka (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027805 - Vede schopnost běžného účtování k porozumění účetní závěrce podniku? (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027427 - Vliv teorie zastoupení na teorii podnikových financí (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025710 - Vrcholové kritérium výkonnosti firmy (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027422 - Vykazování informací o vnitropodnikových segmentech (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026466 - Vykazování podle segmentů (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027677 - Vykazování výnosů a jejich vliv na odhad budoucí výkonnosti (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026465 - Výnosy v české účetní legislativě v porovnání s mezinárodními účetními standardy IAS/IFRS (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00025884 - Výsledek hospodaření účetní jednotky v procesu harmonizace a standardizace účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31140/07:00026568 - Výsledky průzkumu řízení informatických služeb (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027808 - Vývoj studijních oborů na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027673 - Výzkum vývoj a podpora inovačních procesů (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026968 - Význam rozpočtů v Corporate Governance (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00024899 - Vzájemné zúčtování (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027526 - XBRL the Tool for Automated Semantic Readability of Electronic Financial Statements (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026480 - Zajištění kurzových rizik v praxi (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/07:00027521 - Základy teorie účetnictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027591 - Základy účetnictví (1) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00024838 - Zákon o účetnictví s komentářem (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026875 - Zálohy na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně (aplikace pravidel IFRS) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027432 - Zálohy na pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně (aplikace pravidel IFRS) (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027173 - Zálohy na pořízení majetku a zásob v cizí měně (aplikace pravidel IFRS) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026977 - Zápočet faktur - zánik závazku (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027669 - Zásady managementu a jejich vývojové tendence (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026196 - Zásoby v obchodní firmě (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026281 - Zásoby vlastní výroby (činnosti) (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027678 - Zavádění nástrojů manažerského účetnictví v nově vznikajících podnicích (2007)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/07:00025301 - Závazky (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00027685 - Závěry mezinárodní konference Koncepce a praxe měření výkonnosti (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026195 - Zjednodušené účetnictví (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00026464 - Zjednodušení účetních pravidel pro malé a střední podniky (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/07:00027811 - Znalosti a vzdělávání v oblasti účetnictví pro daňové poradce (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00024956 - Zobrazení vnitropodnikových zásob ve finančním účetnictví (2007)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/07:00025303 - Zúčtování se zaměstnanci (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00024952 - Zveřejňování účetní závěrky za rok 2006 (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31140/07:00026456 - Zvyšování procesní a analytické výkonnosti firmy aplikacemi ICT (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00026190 - 30. kongres Evropské účetní asociace (2007)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/06:00023663 - Abeceda účetních znalostí pro každého (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024334 - Accounting for Busines Combinations of SMES's (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023089 - Accounting information in financial analysis of financial statements (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024553 - Accounting Reform and Impact of European Union Strategic Decision on Accounting Regulatory System in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024333 - Accounting Regulation for SME's in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31140/06:00024212 - Adoption of the International Financial Reporting Standards in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023660 - Aktuálné zmeny v medzinárodných štandardoch pre finančné vykazovanie (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00022390 - Akvizice podniků (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023819 - Alokace nákladů - problém důvodu, ne způsobu (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024911 - Amortization Value as a Method for Valuation of Poor Business (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024552 - An Analysis of the Dynamic of Medium-Term Yields on the Czech Capital Market to the Changes in the Czech National Bank's Repo Rate (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024604 - Analysis of Effective Tax Rates on Assets and Sources of Finance in the Czech Republic in Years 2000-2005 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022918 - Analytické a podrozvahové účty - pravidla vedení (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023982 - Analýza prezentace informací o výkonnosti podniku na českém kapitálovém trhu (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023821 - Aplikace progresivních metod řízení v IS/ICT a jejich vliv na vývoj výkonnosti podniku (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023243 - Applicability of Black-Sholes Formula on Sport's Contracts:Empirical Study (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024607 - Application of Fair Value Measurement Model in IAS 41 - Relation between Fair Value Measurement Model and Income Statement Structure (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024605 - Approaches to the Regulation of the Accounting (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023239 - Archivace dokladů (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00022396 - Audit (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024345 - Balanced Scorecard pro řízení a měření výkonnosti podnikatelského subjektu (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023675 - "Bilanční teorie" nebo "Teorie bilancí" (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023965 - Britské účetní výkaznictví pro malé a středně velké podniky - inspirace pro ostaní země? (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024430 - Business Education and its Role in Encreasing the Competitiveness of a Social State (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024906 - Calculated Risk-free Rate for Income Valuation (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023286 - Capital Structure Determinants: Contemporary Considerations (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022923 - Česko-anglický glosář finančního a manažerského účetnictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023673 - Česko-anglický glosář finančního a manažerského účetnictví (10.) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023297 - Česko-anglický glosář finančního a manažerského účetnictví (2) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023298 - Česko-anglický glosář finančního a manažerského účetnictví (3) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023299 - Česko-anglický glosář finančního a manažerského účetnictví (4) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023300 - Česko-anglický glosář finančního a manažerského účetnictví (5) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023301 - Česko-anglický glosář finančního a manažerského účetnictví (6) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023670 - Česko-anglický glosář finančního a manažerského účetnictví (7.) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023671 - Česko-anglický glosář finančního a manažerského účetnictví (8.) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023672 - Česko-anglický glosář finančního a manažerského účetnictví (9.) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024595 - Cílování krátkodobých úrokových sazeb pohledem Glenna Rudebusche (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024438 - Členění aktiv - stálá a oběžná nebo dlouhodobá a krátkodobá? (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024498 - Co nového čeká auditory v příštích letech? (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024499 - Co přinesl uplynulý rok v auditorské profesi (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023284 - Competitiveness as a Value Driver-Identification and Measurement (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023774 - The Control Premium Model (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023507 - Další dvě novely zákona o spotřebních daních (2006)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/06:00023257 - Daně a účetnictví podnikatelů (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023036 - Daňové asignace v České republice (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31130/06:00023457 - Decomposition of Current Ratio (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023090 - Determination of risk-free rate within business valuation (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024335 - Discrepancies in Reporting of acquisition Difference in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024346 - Disinflationary Monetary Strategy and Instability of the Forward Yield Curve: The Case of the Czech Republic, 1999-2005 (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024437 - Distanční studium (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023291 - Dividend and Taxes (Miller and Scholes Approach) (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023287 - Dividend and Taxes (Miller and Scholes Approach) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31140/06:00024137 - Dlhodobé zákazky podľa IAS 11/1 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31140/06:00024138 - Dlhodobé zákazky podľa IAS 11/2 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023816 - Dlouhodobý finanční majetek - problémové oblasti (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023814 - Dlouhodobý majetek, jeho evidence, odpisový plán (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024836 - DPH u nemovitostí a finančního pronájmu (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024347 - DPH u neziskových subjektů a u osvobozených plnění (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023811 - DPH ve vybraných oblastech (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024557 - Duální vztah finačního a manažerského účetnictví (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023818 - Dynamické a motivačně účinné rozpočetnictví v prostředí změn (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00024422 - Emerging Issues of the Accounting Regulation for SMEs in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31140/06:00023787 - Emisní kvóty podľa IAS/IFRS - ako ďalej? (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31140/06:00023175 - Emisní povolenky podle IAS/IFRS - jak dál? (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023823 - Environmentální účetnictví - měření výkonnosti podniku pohledem trvale udržitelného rozvoje (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024766 - Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024772 - EVA versus zisk a korelace s akciovým výnosem (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024606 - Evolution of the Fair Value Concept Under International Financial Reporting Standards IAS 32 and IAS 39 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023677 - Evropská unie stanovila nová pravidla pro audit účetních závěrek (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00027531 - Extensible Business Reporting Language (XBRL) jako prostředek elektronické výměny podnikových dat (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024577 - Fair Value a její aplikace v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IAS/IFRS) (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023402 - Financial decisions and tax shields (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00022397 - Finanční analýza (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023104 - Finanční komentáře vedenia (manažmentu) a príprava zmien v oceňovaní podľa IFRS (2006)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/06:00024195 - Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023676 - Fondové hospodaření zdravotních pojišťoven (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00024429 - Fondy peněžní (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024761 - Funkce čisté současné hodnoty při konvenčních a nekonvenčních peněžních tocích (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00022388 - Fúze obchodních společností (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024749 - Harmonizace účetního výkaznictví malých a středních podniků: projekt Spojených národů (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024560 - Harmonizace účetního výkaznictví z pohledu finanční analýzy se zaměřením na výkonnost (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024768 - Hodnocení výkonnosti firem v dynamickém prostředí (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023820 - Hodnota pro zákazníka a konkurenceschopnost (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024584 - Hodnotové řízení na základě dílčích aktiv (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024207 - IAS 1 - Sestavování a zveřejňování účetní závěrky (1) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024208 - IAS 1 - Sestavování a zveřejňování účetní závěrky (2) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024210 - IAS 10 - Události po rozvahovém dni, IAS 24 - Zveřejnění spřízněných stran (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024209 - IAS 14 - Vykazování podle segmentů (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00026458 - IAS 31 Účasti ve společných podnicích (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024211 - IAS 34 - Mezitímní účetní výkaznictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024205 - IAS 7 - Výkazy peněžních toků (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023368 - IAS 7 - Výkazy peněžních toků (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023369 - IAS 8 - Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023370 - IFRS - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024908 - Illiquidity Discount in the Czech Republic: Comparison of Stock Prices at the Praque Stock Exchange and the Off-Exchange RMS (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024000 - Implementation of IAS 39 in the Czech Republic: Reporting of Derivatives by Czech Companies (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024561 - Informační strategie a její využití v řízení podniku (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023480 - Insolvenční zákon - vymezení základních pojmů (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023825 - Integrované systémy měření výkonnosti (1990-2005) - exkurz do historie? (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024350 - Internal Controls, Accounts and Auditing (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024562 - Interní zdroje a některé nové přístupy k financování podnikových investic (2006)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/05:00022319 - Investiční rozhodování a dlouhodobé financování (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024483 - ISPAS - akruální účetnictví pro veřejný sektor (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024357 - Jak připravovat prezentaci pro účetní praxi (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024594 - Jak vypadá podpora vědeckého výzkumu u protinožců? (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024436 - Je "fair value" reálná? (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024593 - Joint degree program Finance and Accounting for Common Europe (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024558 - K některým prvkům teorie účetnictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024769 - K problému ekonomické odpovědnoti podniku (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022718 - Kalendář na březen 2006 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023502 - Kalendář na červen 2006 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023503 - Kalendář na červenec 2006 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023500 - Kalendář na duben 2006 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023501 - Kalendář na květen 2006 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00022716 - Kalendář na leden 2006 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023505 - Kalendář na srpen 2006 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022717 - Kalendář na únor 2006 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023504 - Kalendář na září 2006 (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023985 - Klasifikace goodwillu s ohledem na jeho účetní vykazování (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023990 - Komentář k novele zákona o daních z příjmů, jež provádí instutit závazného posouzení způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami (dokončení 2. části) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023293 - Komentář k novele zákona o daních z příjmů, jež zavádí institut závazného posouzení způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami (1.část) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023294 - Komentář k novele zákona o daních z příjmů, jež zavádí institut závazného posouzení způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami (2.část) (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023037 - Komparace progresivity osobní důchodové daně v České republice a na Slovensku podle vybraných sociálních a příjmových skupin obyvatelstva (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023967 - Koncepce oceňování při prvotním rozpoznáním aktiv a závazků (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00022398 - Konkurz a vyrovnání společnosti (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00023785 - Konsolidovaná účetní závěrka (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00024348 - Konsolidovaná účetní závěrka - 2.část (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024485 - Konzervatizmus v účetnictví - od historie po současnost (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024564 - Kritéria výběru účetního programu pro malé a střední firmy (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024368 - Kritika rozpočtů, náměty a přístupy na jejich zdokonalení (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00023247 - Leasing (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023094 - Letošní kongres EAA se uskutečnil v irském Dublinu (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023776 - Life Insurance as a Possibility of Risk Reduction by Mortage Loans (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00022389 - Likvidace obchodní společnosti a družstva (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022840 - Majetek (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024563 - Malé a střední podniky - vymezení a specifika účetnictví a výkaznictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023096 - Malé a střední podniky z pohledu auditora (2006)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/06:00022841 - Manažerské účetnictví (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024832 - Manažerské účetnictví - informační páteř řízení výkonnosti z pozice managementu (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022670 - Manažerské účetnictví: vývoj ve světle změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023999 - Measurement of Performance in Sport Industry (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024336 - Measurement of the performance in sport industry (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023822 - Měření výkonnosti neziskových nestátních organizací (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022925 - Měření zisku z hlavní výdělečné činnosti ve výsledovce finančního účetnictví a v controllingu (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023288 - Methodological Aspects of Measuring Inventury Turnover (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023475 - Metoda standardních nákladů a výnosů a její role v operativním, taktickém a strategickém řízení (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023240 - Metodologické aspekty měření obrátkovosti zásob a pohledávek (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024481 - Mezinárodní standard účetního výkaznictví malých a středních podniků je (téměř) na světě. Budeme připraveni? (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024004 - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS/IAS - úvod do analýzy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023371 - Mezinárodní účetní standardy - IAS 1 - Sestavování a zveřejňování účetní závěrky - 1.část (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023372 - Mezinárodní účetní standardy - IAS 1 - Sestavování a zveřejňování účetní závěrky - 2.část (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023978 - Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor (IPSAS) (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023775 - Models of Dividend Policy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024424 - Možnosti a rizika konverze českých účetních závěrek na IFRS a jejich počítačové řešení - I.část (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024425 - Možnosti a rizika konverze českých účetních závěrek na IFRS a jejich počítačové řešení - II.část (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024565 - Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024559 - Možnosti sbližování ekonomického zisku a účetního výsledku hospodaření (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00023093 - Možný přístup k hodnocení vlivu vojenských výdajů na ekonomický vývoj - teoreticko praktický přístup (kapitola 1) (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00022394 - Mzdy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023799 - Na pomoc manažerům a uživatelům informačních systémů (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023668 - Nad sborníkem z letošního kongresu Evropské asociace účetních (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023680 - Náklady vlastního kapitálu pro malé podniky (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023669 - Náměty a inspirace pro manažerské účetnictví z 29.kongresu Evropské asociace účetních v Dublinu (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024428 - Nástroje regulace účetních systémů v Evropě (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024576 - Nástroje regulačního systému účetnictví v Evropě a jeho vývoj od roku 2005 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024146 - Návh realizácie IAS 23 - Náklady na prijaté úvery a pôžičky (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022473 - Nehmotný majetek podľa IAS/IFRS s prikladmi (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023979 - Nehmotný majetek vzniknutý v súvislosti s prípravou ložísk nerastných surovín na ťažbu z pohľadu Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (IFRS) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023506 - Nejen káva a čaj by měly v průběhu letošního července zlevnit díky změně sazby DPH (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023981 - Některé aspekty účetnictví fúzí v ČR (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024589 - Nekvalitní výkony - účetní a daňové řešení (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024487 - Nerealizované závěrové kursové rozdíly opět v rozvaze (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024583 - Nesoulad mezi oceňováním aktiv a dluhů při vykazování emisních práv (zrušení IFRIC 3) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024776 - Nové příležitosti pro účetnictví zemědělských podniků (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024358 - Novelizácia pravidiel pre finančné nástroje (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022673 - Novelizácie IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie a ďalšie pripravované zmeny (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/07:00025182 - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024147 - Novinky v IFRS: Odloženie účinnosti všetkých nových pravidiel až na rok 2009 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023662 - Novinky v IFRS: Účtovná závierka malých a stredných podnikov z pohľadu IFRS (II.) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024556 - O Českém finančním a účetním časopisu a o výzkumném záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace z interdisciplinárního hlediska (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024586 - Obecné koncepce pro účetnictví fúzí (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023382 - Obecné zásady pro oceňování ochranné známky s úvahou o jejím oceňování v nevýnosných podnicích (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024354 - Obstáli byste mezi studenty Vysoké školy ekonomické? (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023974 - Ocenění aktiv a závazků při jejich prvotním vykázání (diskuzní materiál IASB) (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00022393 - Oceňování (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00024355 - Oceňování a účtování biologických aktiv v rostlinné výrobě (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024001 - Oceňování akcií v reálné hodnotě (2006)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/06:00024140 - Oceňování ochranné známky jako součásti nehmotného majetku (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024108 - Oceňování ochranné známky neziskové organizace (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023481 - Oddlužení - jeden ze způsobů řešení úpadku (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023075 - Odložená daň (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023812 - Odložená daňová povinnost (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023478 - The open market operations and the price of the liquidity: the case of the Czech Republic in 1998 through to 2004 (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023994 - Opened Problems of the Application of IAS 39 on Reporting of Financial Derivatives in the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024109 - Organizace vnitropodnikového účetnictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023482 - Patý ročník pedagogické konference katedry finančního účetnictví VŠE v Praze (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023782 - Pedagogické konference Katedry finančního účetnictví VŠE v Praze (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023029 - Peněžní toky - 1. část (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023030 - Peněžní toky - 2. část (pokračování) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023031 - Peněžní toky - 3. část (dokončení) (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00023246 - Peníze (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023244 - Performance Indicators of the Sport Clubs (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024755 - Počátky účetnictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023032 - Pohled auditora na některé chyby při zpracování účetní uzávěrky a závěrky (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00022391 - Pohledávky (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00023248 - Pohledávky (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024349 - Pohledávky - poznatky z auditů (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023971 - Použití případové studie v základní výuce účetnictví podle ECTS (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024771 - Poznámky k inovovaným přístupům Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k výnosům (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024144 - Pravidla vykazování a oceňování nehmotných aktiv podle IAS 38 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024765 - Pravidla vykazování a oceňování nehmotných aktiv podle IAS 38 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024608 - Přechodné položky (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024770 - Předmluva - O katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023661 - Predstavenie IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejňovanie a iné novinky (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024555 - Preface - European Financial and Accounting Journal and Research Plan Development of Accounting and Financial Theory nad its Application in Practice from Interdisciplinary Point of View (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024590 - Přehled rozdílů mezi účetní hodnotou a oceněním výnosovou a majetkovou metodou 42 českých společností (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024352 - Převod účetní závěrky na jinou měnu (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023986 - Převod účetní závěrky na jinou měnu zejména s ohledem na pravidla stanovená IAS/IFRS (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024353 - Převod účetní závěrky zahraniční jednotky (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024569 - Příjmy a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění a jejich vliv na finanční výkaznictví zdravotních pojišťoven (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024567 - Příslušnost goodwilu k prvkům vnitřních struktur účetních jednotek (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024753 - Problematika nestejného závěrkového data v konsolidované skupině na příkladu daně ze zisku (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024489 - Problémy koncepčních přístupů k regulaci finančního účetnictví na příkladu rozdělení odštěpením obchodní společnosti (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023496 - Problémy účetnictví fúzí v ČR (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024575 - Proces harmonizace účetního výkaznictví v Evropské unii (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024903 - Progresivní změny v systémech řízení výkonnosti (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023983 - Projekt profesního vzdělávání a jeho aplikace v praxi (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024486 - Průběh insolvenčního řízení v České republice (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023817 - Pyramidová analýza ukazatelů pro řízení výkonnosti podnikatelského subjektu (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024610 - Reálné opce jako úloha manažerského rozhodování o budoucí kapacitě (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024611 - Reálné opce jako úloha manažerského rozhodování o budoucí kapacitě - dokončení (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024752 - Regulace auditingu v České republice (2006)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/06:00023581 - Regulace evropského účetnictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023484 - Rentabilita investic a pokračující hodnota při oceňování podniku (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024339 - Reorganizace - jeden ze způsobů řešení úpadku (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023993 - Reporting of Financial Derivates in the Czech Republic: Problems with Meeting the IFRS/IAS Requirements (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024958 - Reporting of Financial Derivatives in the Czech Republic: Problems with Meeting the IFRS/IAS Requirements (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023992 - Reporting of Financial Derivatives under the Prism of IAS 39:Really Adding Value for Companies and Investors? Evidence from the Czech Republic (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023405 - Reziduální hodnota jako klíčový prvek oceňování podniku - část druhá: váha reziduální hodnoty a metody stanovení reziduální hodnoty (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023099 - Reziduální hodnota jako klíčový prvek oceňování podniku - část první: předpoklad nekonečného trvání podniku a délka první fáze (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023824 - Řízení výkonnosti s využitím informací o aktivitách (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024763 - Rizika podvodu v malých a středních podnicích (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024591 - Rizikový kapitál (Venture capital) (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023984 - Rozdělení odštěpěním obchodní společnosti - možné problémy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023258 - Rozdělení odštěpením obchodní společnosti - účetní daňová řešení (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024482 - Rozpočtová pravidla a rozpočtová skladba v České republice v roce 2007 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024754 - Rozpočtování a řízení pomocí rozpočetních výkazů (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024496 - Rozvoj podnikání SME/SMP v prostředí globalizace (2006)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/06:00023473 - Slovník účetních pojmů (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023963 - Solventnost I a II v ČR a v Evropě (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024758 - Solventnost I a II v pojišťovnictví (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023290 - Současné úvahy o kapitálové struktuře: determinanty kapitálové struktury (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00025439 - Specifické rysy nehmotných aktiv a jejich vliv na ocenění (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00024196 - Specifika účetnictví v zemědělství (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024762 - Specifika využití systému informací manažerského účetnictví v bankovním sektoru (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023976 - Správa společností (corporate governance) a vnitřní kontrolní mechanismy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024587 - Srovnatelnost účetních informací podle českých účetních předpisů (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023970 - Standardizované výkazy a aplikace kvadratického účetnictví (Zvýšení informačního potenciálu výstupů ze soustavy účtů) (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023101 - Standardy hodnoty a oceňování podniku (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00025032 - Standardy hodnoty - jen formální záležitost? (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024551 - Strategic Financial Management and its Information Support in the Czech Republic (Empirical Study) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023815 - Stravování a paušální výdaje (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024480 - Studenti k novému pojetí výuky finančního účetnictví na VŠE (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024775 - Studie soukromých výhod kontroly Dycka a Zingalese - je možné ji použít v České republice? (2006)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/06:00024365 - Studijní průvodce financemi podniku (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023666 - Systémy vnitřních kontrol a podniková rizika: současné světové a evropské trendy v požadavcích na jejich zveřejňování (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023667 - Systémy vnitřních kontrol a řízení podnikových rizik: příklad Francie (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023798 - Tendence současného vývoje dlouhodobého finančního managementu (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024750 - Tendence současného vývoje dlouhodobého finančního managementu (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024554 - Theoretical and Practical Aspects of the Patent Cost of Capital Estimate (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024609 - Tvorba daňových a účetních rezerv (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024566 - Účelové členění nákladů a zjišťování vrcholového kritéria výkonnosti pro manažerské řízení (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023095 - Účetní a daňové souvislosti faktoringu (2006)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/06:00024421 - Účetní informační systémy. Využití informačních a telekomunakačních technolofií v účetnictví (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023980 - Účetní postupy při změně režimu z neplátce na plátce DPH a naopak (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024767 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby dle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS a v národní úpravě účetnictví České republiky u podnikatelských subjektů (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00022395 - Účetní závěrka (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024764 - Účetní závěrky a případy vlastnických transakcí a podnikových kombinací (2006)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/06:00024142 - Účetnictví státní správy a samosprávy (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024003 - Účtování dlouhodobého hmotného majetku dle IAS 16 a dle platné české úpravy (1. část) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024005 - Účtování dlouhodobého hmotného majetku dle IAS 16 a dle platné české úpravy (2. část) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024006 - Účtování dlouhodobého hmotného majetku dle IAS 16 a dle platné české úpravy (3. část) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024002 - Účtování o opravných položkách včetně návaznosti na vyčíslení odložené daňové pohledávky (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022916 - Účtování o závodním stravování (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023285 - Účtovná závierka malých a stredných podnikov z pohľadu IFRS (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024585 - Úloha účetních informací pro měření výkonnosti v kontextu změn (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023078 - Using Customer Value Analysis in Competitivenes Measurement (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023664 - Úvahy akademického světa nad vysokoškolskou výukou účetnictví po finančních skandálech (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024773 - Věrný a poctivý obraz v české a polské účetní praxi (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023238 - Vliv kapitálové struktury na diskontní míru (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023975 - Vliv vývoje účetnictví na jeho výuku na vysokých školách (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023665 - Vnitřní kontrola, řízení podnikových rizik a zveřejňování prospektivních finančních informací: studie Spojeného království (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023813 - Vnitřní směrnice v účetnictví - jak je vytvořit? (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023477 - Vnitropodniková banka: nástroj efektivního odpovědnostního řízení (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024435 - Vybrané didaktické problémy výuky účetnictví ve 3.ročníku OA (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024420 - Výdaje na sociální péči - nové státy Evropské unie a Česká republika (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022915 - Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024578 - Výkaz peněžních toků - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a jejich srovnání s českou účetní legislativou (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024491 - Vykázání daně ze zisku při různých datech účetní závěrky (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024490 - Vykazování goodwillu při ekvivalenční metodě (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024588 - Vykazování podnikových dat v elektronické podobě - XBRL (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024136 - Vykazování výnosů (Revenues) podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024419 - Vykazování výnosů (Revenues) podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví v příkladech - 2.část (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024479 - Výklad podstaty účtů (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022671 - Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024831 - Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023972 - Výnosy nemocnice jako obchodní společnosti (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024488 - Výpůjční náklady a jejich řešení v IFRS (co platí dnes a co lze očekávat do budoucna) (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022909 - Výroční zpráva (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023657 - Vyšší účetnictví - účetnictví podnikových kombinací (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024484 - Výuka účetnictví a financí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze v rámci programu joint degree Finance and Accounting for Common Europe (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024439 - Výuka účetnictví "na míru" jednotlivým typům škol (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023654 - Výuka účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023474 - Využití metody standardních nákladů v rámci hodnotového řízení (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023987 - Vývoj regulace účetnictví ve Velké Británii (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024751 - Vývojové tendence v systémech řízení výkonnosti (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00023784 - Význam správného účetnictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024423 - XBRL - nástroj elektronické výměny účetních dat (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023964 - Základní kategorizace rizik v pojišťovnictví (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023655 - Zaměření studijního oboru a rozvoj disciplíny jako východiska inovace výuky účetnictví (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024492 - Zásadní změna v procesu modernizace směrnic pro účetnictví v EU (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00023250 - Zástupné možnosti - účetnictví, paušální výdaje, paušální daň, sdružení (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00022392 - Závazky (2006)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/06:00023249 - Závazky (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023966 - Zbytková hodnota u dlouhodobého majetku hmotného a nehmotného v účetnictví České republiky (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024756 - Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023977 - Změny rozpočtové skladby v České republice v roce 2006 a 2007 (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024344 - Změny rozpočtové skladby v České republice v roce 2006 a 2007 (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023656 - Změny v podnikatelském prostředí a jejich odraz ve výuce (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023968 - Změny v účetním zobrazení nehmotných aktiv dle mezinárodních účetních standardů, porovnání s českou účetní legislativou (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00024338 - Způsoby řešení úpadku podle insolvenčního zákona (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022910 - Zúčtování daní a dotací (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/06:00023969 - Zveřejňování účetních závěrek společností zahrnutých do indexu PX (Praha) a SAX (Bratislava) na Internetu (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00022366 - 17.asijsko-pacifická konference o problematice mezinárodního účetnictví (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/06:00024910 - 200 Years of Academical Tutorial of Accounting in the Czech Lands (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020165 - Aktuální problémy oceňování biologických aktiv a zemědělské produkce (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022067 - Alokace goodwilu prvkům vnitropodnikových struktur (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021879 - Alokace nákladů - klíčový problém manažerského účetnictví (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022096 - Amortizační hodnota jako metoda pro oceňování slabých podniků (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021952 - Analysis of the Income Statement as Prepared to IAS/IFRS (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020166 - Analysis of the Income Statement as Prepared to IAS/IFRS (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00022048 - Analýza finanční situace podniku (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021939 - Anatomie a patologie českého bankovního sektoru - Metodologická východiska analýzy (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021878 - Aspekty manažerského účetnictví (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020845 - Audit of final accounts and review of municipalities' budgetary in the Czech Republic (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00024501 - Auditoři - noční můra nebo užitečný pomocník? (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021862 - Bilance teoretického kapitálu (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020563 - Bookkeeping of Bohemia by the End of the XIV Century (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021408 - České účetní standardy - oproti minulosti něco nového? 10.část-pokračování (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021407 - České účetní standardy - oproti minulosti něco nového? 11.část-pokračování (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021410 - České účetní standardy - oproti minulosti něco nového? 8.část-pokračování (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021409 - České účetní standardy - oproti minulosti něco nového? 9.část-pokračování (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022086 - Charakteristiky účetních informací pro měření výkonnosti podniku (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021295 - Cizí měna (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021880 - Členění nákladů ve vztahu k aktivitám a jeho využití při řízení nákladů (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021178 - The Comparison of Credit Subsidies and Guarantees in Transition and Post-Transition Economies (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31130/05:00020562 - The Construction of Real Value of Current Ratio by Help of Pyramidal Decomposition (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021950 - Dalších pět novel zákona o spotřebních daních aneb co je v nás nového v oblasti akcízů (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021500 - Daň z převodu nemovitostí v České republice a v zemích EU (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021868 - Daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou daně (srážková daň) s dopadem do účetnictví po vstupu České republiky do Evropské unie (2005)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/05:00022401 - Deriváty v účetnictví podnikatelů (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021250 - Dlhodobý hmotný majetok s praktickými príkladmi podľa IAS/IFRS (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021296 - DPH a účetnictví - výklad s příklady (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022080 - Duální vztah finančního a manažerského účetnictví (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020604 - Dynamika přerozdělovacích procesů v České republice (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021186 - Evropská fiskální pravidla a jejich vliv na fiskální politiku členských zemí (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021185 - Externality lidského kapitálu v podniku (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020843 - Financial allocation on technical provisions resources in the Czech Republic (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00022428 - Finanční plánování v rámci oceňování podniku s důrazem na plánování tržeb a investic (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021956 - Globální ekonomika a sdílení podnikových dat (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021804 - Goodvill jako aktivum (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021867 - Harmonizace účetního výkaznictví z pohledu finanční analýzy se zaměřením na výnosnost (2005)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/05:00021189 - Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021887 - Hodnotové řízení na základě dílčích aktivit a jeho využití při řízení (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020844 - Human Resource Accounting (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021810 - IAS 11 - Stavební smlouvy (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021698 - IAS 20 - Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021941 - IAS 23 - Výpůjční náklady (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020754 - IAS 27 - Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020838 - Identification of Discount Interest Rate for the Financial Institution's Valuation Purposes (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020984 - IFRS versus české (národní) účetnictví (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020847 - Impairment of assets - IFRS compared to regulation in SR (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021870 - Implementace IFRS do českého prostředí (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021464 - Informační podpora hodnotového řízení po zákaznické linii (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021193 - Informační řešení odlišných požadavků na účetní informace dle IFRS a české účetní legislativy (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021883 - International Conference on Enterprise System and Accounting (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021883 - International Conference on Enterprise Systems and Accounting (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022088 - Interní zdroje a některé nové přístupy k financování podnikových investic (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021346 - Jak dál s časopisem Auditor (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021799 - Jak hodnotit výkonnost firem (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00022099 - Jak je to s texty IFRS v Evropské unii po 1.lednu 2005? (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021784 - Jak postupovat při konverzi české účetní závěrky na IFRS (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021248 - Jak správně vybrat program pro vedení účetnictví? (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00024500 - Je naší povinností upozorňovat na rizika (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021365 - Jistotní ekvivalenty výnosů (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00022051 - K některým otevřeným otázkám teorie podnikových financí (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021782 - K rozvoji výuky IS/ICT v kontextu mezinárodních výukových standardů (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020419 - Kalendář na březen 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021150 - Kalendář na červen 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021151 - Kalendář na červenec 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021148 - Kalendář na duben 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021149 - Kalendář na květen 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021948 - Kalendář na listopad 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021949 - Kalendář na prosinec 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021947 - Kalendář na říjen 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021152 - Kalendář na srpen 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020418 - Kalendář na únor 2005 (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021153 - Kalendář na září 2005 (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021798 - Komentář k novele vyhlášky 500/2002 Sb. (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021345 - Kongres Evropské účetní asociace (EAA) (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00020417 - Konkurz a vyrovnání společnosti (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022078 - Kritéria výběru účetního programu pro malé a střední firmy (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00022102 - Krize bankovního systému - prevence a následná řešení (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021688 - Které položky jsou při převodu na IAS/IFRS rizikové? (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021350 - Kurzové rozdíly při pracovních cestách (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00022838 - Kurzové rozdíly u cenných papírů a podílů (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021349 - Kurzové rozdíly u půjček a úvěrů v cizí měně (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021351 - Kurzové rozdíly u směnárenské činnosti (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021348 - Kurzové rozdíly u tuzemských pohledávek a závazků v cizí měně (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021183 - Kurzové rozdíly. Změny v IAS 21 platné pro účetní závěrky sestavované za období počinající 1.1.2005 a později (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021184 - Kurzové rozdíly. Změny v IAS 21 platné pro účetní závěrky sestavované za období počinající 1.1.2005 a později - praktické příklady (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021251 - Leasing podľa IAS/IFRS (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022071 - Legislativní úprava auditorských služeb (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021858 - Malé a střední podniky (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021892 - Manažerské hodnocení činnosti firem a jeho vztah k sociální odpovědnosti (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021893 - Manažerské hodnocení výkonnosti firem (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022084 - Manažerské hodnocení výkonnosti firem (2005)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/05:00021188 - Manažerské účetnictví (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020715 - Manažerské účetnictví a kalkulace (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021192 - Manažerské účetnictví: zpráva o stavu informačního nástroje na počátku 21.století (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021138 - Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022092 - Měření firemní výkonnosti v systémech BSC a EFQM (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022068 - Mezinárodní harmonizace v oblasti účetnictví v zemědělství (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022064 - Mezinárodní účetní standard č.2 - Zásoby a česká účetní legislativa (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00021406 - Mezinárodní účetní standardy (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020927 - Mezinárodní účetní standardy (10.) IAS 41-Zemědělství (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00024206 - Mezinárodní účetní standardy (11.) - IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020981 - Mezinárodní účetní standardy (12) IAS 12 - Daně ze zisku (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021301 - Mezinárodní účetní standardy (14.) IAS 19 - Zaměstnanecké požitky IAS 26 - Penzijní plány (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020931 - Mezinárodní účetní standardy. IAS 16 - Pozemky,budovy a zařízení (1.část) (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00024201 - Mezinárodní účetní standardy - IAS 18 - Výnosy (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020933 - Mezinárodní účetní standardy. IAS 2 - Zásoby (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00024203 - Mezinárodní účetní standardy - IAS 23 - Výpůjční náklady (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00024200 - Mezinárodní účetní standardy - IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020932 - Mezinárodní účetní standardy. IAS 38 - Nehmotná aktiva (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00024197 - Mezinárodní účetní standardy - IAS 39 - Finanční nástroje - Účtování a oceňování (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00024198 - Mezinárodní účetní standardy - IAS 40 - Investice do nemovitostí (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00024199 - Mezinárodní účetní standardy - IAS 41 - Zemědělství (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00024202 - Mezinárodní účetní standardy - IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020928 - Mezinárodní účetní standardy. Koncepční rámec mezinárodních účetních standardů (1.část) (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020929 - Mezinárodní účetní standardy. Koncepční rámec mezinárodních účetních standardů (2.část) (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020930 - Mezinárodní účetní standardy. Oceňování v IAS (3.část) (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021866 - Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor - IPSAS (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020934 - Mezinárodní účetní standardy.IAS 16-Pozemky, budovy a zařízení (2.část) (2005)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/05:00020760 - Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021951 - Monetární teorie v českém ekonomickém myšlení 90.let 20.století (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020836 - Mutual Relations between DCF and EVA methods of Business Valuation (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021877 - Náklady - pojmy a souvislosti (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021805 - Nástroje regulace účetního výkaznictví v Evropě (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022061 - Nástroje regulačního systému účetnictví v Evropě a jeho vývoj od roku 2005 (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021871 - Návrh nových pravidel IFRS pro podnikové kombinace (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022073 - Nedostatky a možná řešení srovnatelnosti účetních informací vykazovaných podniky podle českých účetních předpisů (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021405 - Nedostatky platného zákona o konkurzu a vyrovnání (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020043 - Nehmotná aktiva v účetních závěrkách společností vykazujících podle US GAAP (výzkumný projekt) (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021780 - Nehmotný majetek podľa IAS/IFRS s príkladom (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021484 - Nejakostní výroba - účetní a daňové řešení (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021293 - Nejčastější chyby a hlavní otevřené metodické problémy při oceňování podniku (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021789 - Nejdůležitější změny v účetním zobrazení nehmotných aktiv dle novelizovaného IAS 38 (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021881 - Několik poznatků k manažerskému hodnocení výkonnosti firem (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022087 - Nekvalitní výkony - účetní a daňové řešení (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022075 - Nevýdělečné organizace jako součást veřejného sektoru (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021298 - The New Approaches to the Performance Analysis of SMEs (in the Czech Republic) (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022083 - Nové možnosti využití rozdílových metod v hodnotovém řízení (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021865 - Nově přijaté materiály a aktivní projekty IASB a IFRIC (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021477 - Nové přístupy a cíle rozpočtování (Beyond Budgeting) (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00022921 - Nové přístupy a cíle rozpočtování (Beyond Budgeting) - I.část (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00022922 - Nové přístupy a cíle rozpočtování (Beyond Budgeting) - II.část (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022082 - Nové přístupy zdokonalení rozpočtů (Beyond Budgeting) (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021861 - Nové trendy využití elektronické výměny dat (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021809 - Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021808 - Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních účetních standardech (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022072 - Obecné koncepce pro účetnictví fúzí (2005)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/05:00020983 - Oceňování finančních institucí (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022093 - Oceňování nehmotného majetku se zaměřením na ochrannou známku (Příprava českých standardů pro oceňování nehmotného majetku) (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021959 - Oceňování podniků s omezenou perspektivou (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00022267 - Odhad rizikové prémie kapitálového trhu metodou ex ante jako cesta ke zdokonalení kalkulací diskontní míry (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020712 - Odlišnosti nominálního a věcného obrazu skutečnosti v rozvaze na bázi požadavků mezinárodních standardů (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021644 - Odložená daň - výmysl teoretiků účetnictví, nebo položka praktického významu? (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021863 - Odpisy dlouhodobého majetku - jejich skutečná podstata (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00022402 - Otevřené problémy vykazování derivátů u podnikatelských subjektů kótovaných na pražské Burze cenných papírů (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020987 - Overhead Costs and Budgeting (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020339 - Pedagogika na Fakultě financí a účetnictví (2005)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/05:00021694 - Peněžní ekonomie a bankovnictví (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022060 - Perspektivy základního výzkumu v manažerském účetnictví (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022081 - Počítačová podpora manažerského rozhodování (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022098 - Počítačové řešení konverze českých účetních závěrek na účetní závěrky podle IFRS (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00022101 - Počítáme pokračující hodnotu u výnosových metod oceňování podniku správně? (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020420 - Podnikatelé pozor! V roce 2005 se zvyšují minimální vyměřovací základy u pojistného s dopadem na výši placení minimální zálohy (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021791 - Podnikatelé, účetnictví a daňová evidence (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021190 - Podstata metody alokace nákladů (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021874 - Pojetí záporného akvizičního rozdílu v účetním výkaznictví (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020709 - Pojistné smlouvy (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021873 - Postavení profesní účetní organizace v procesu nadnárodní standardizace účetních informací (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021198 - Potenciál účetních informací pro měření výkonnosti (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021875 - Použití směnných kurzů při pořízení zboží z EU a při dovozu zboží (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021882 - Poznámky ke členění a rozpoznání nehmotných aktiv (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021411 - Práva a povinnosti zainteresovaných stran při auditu účetní závěrky (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022070 - Přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - mýty a realita (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021790 - Předmět finanční účetnictví na VŠE - způsob výuky a požadavky na studenty (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021869 - Předpoklady pro sestavování účetních výkazů podniků v konkurzu (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020554 - Preface (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00023256 - Prémie kapitálového trhu (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00022917 - Příslušenství majetku a náhradní díly (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022074 - Příspěvkové organizace jako součást veřejného sektoru (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022057 - Přístup k problematice vztahu zastoupení (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021859 - Problematika účetního zobrazení lesních porostů (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021961 - Propojený systém kritérií měření výkonnosti - základ účinného hodnotového řízení podniku (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021796 - První použití IFRS a inspirace pro výuku účetnictví (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021441 - The Real Estate Tax Prospects (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020713 - Reálná hodnota,účetní hodnota vykázaná při využití práva přecenění na reálnou hodnotu versus účetní hodnota vykázaná u položky zajištěné v rámci zajištění reálné hodnoty (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020853 - Relation between Valuation Models and Structure of Income Statements in Accounting of Agricultural Enterprises (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020848 - Reporting Financial Performance: Contemporary developments and directions (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021443 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva podľa IAS/IFRS (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022077 - Rizika a možná řešení integrace účetních dat zahraniční pobočky české účetní jednotky (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022095 - Riziková prémie kapitálového trhu - otevřený problém výnosového oceňování (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021340 - Rozšíření Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a nový standard IFRS 6 (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022079 - Rozvoj výuky IS/ICT v kontextu mezinárodních výukových standardů (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021803 - Snižování hodnoty aktiv podle IFRS a opravné položky v ČR (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00022426 - Snižování hodnoty aktiv - srovnání IFRS a úpravy platné v ČR (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020716 - Specifika odpisování dluhového majetku (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021249 - Srovnání české účetní legislativy a IAS/IFRS v oblasti leasingu u pronajímatele (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00022964 - Srovnání penzijních systémů a výdajů na penze v zemích EU (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022090 - Stabilizace overnight úrokových sazeb pomocí repo tendrů ČNB jako předpoklad efektivního řízení pěněžních toků firmy (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021792 - Standard IAS č.20 a jeho implementace v účetnictví ČR (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022097 - Stanovení diskontní úrokové míry při oceňování finančních institucí (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021797 - Strategie studijně-pedagogické činnosti na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022089 - Studie proveditelnosti u projektů Evropské unie (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022058 - Teorie účetnictví jako objekt základního ekonomického výzkumu (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021857 - Testování pojistných smluv podle Mezinárodního účetního standardu IFRS 4 - Pojistné smlouvy (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021794 - Testování znalostí, anebo dovedností v účetnictví (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022085 - Účelové členění nákladů a zjišťování vrcholového kritéria výkonnosti pro manažerské řízení (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021795 - Účelové členění nákladů pro zjišťování vrchlolového kritéria ekonomického subjektu (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021795 - Účelové členění nákladů pro zjišťování vrcholového kritéria ekonomického subjektu (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020164 - Účetní a daňové aspekty vykazování pozemků a staveb v rámci finančního umístění komerčních pojišťoven (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021180 - Účetní a finanční analýza podnikatelského subjektu (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021801 - Účetní řešení podnikových kombinací v kontextu vývoje Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021872 - Účetnictví fúzí - aktuální problémy (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022065 - Účetnictví malých a středních podniků v roce 2005 (2005)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/05:00021499 - Účetnictví obcí (výklad, příklady, souvztažnosti) (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020710 - Účetnictví pro životní prostředí (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021699 - Účetnictví v Evropě v roce 2005 a výhled do budoucna (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021697 - Účetníctví v zemědělství a jeho specifika - 1.část (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00024204 - Účetnictví v zemědělství a jeho specifika - 2.část (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020849 - Účtovníctvo jako paradigma globalizácie súčasného ekonomického prostredia (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020719 - Úloha nezávislé účetní organizace v procesu harmonizace účetnictví na příkladu Národní účetní rady v ČR (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020711 - Úvod do problematiky odložené daně pohledem IAS 12 - Income Taxes (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022076 - Územní samosprávné celky jako součást veřejného sektoru (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021352 - Valutová pokladna (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022066 - Vliv českých účetních standardů a jiných právních norem na finanční výkaznictví zdravotních pojišťoven (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022063 - Vliv implementace euro na český účetní systém (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021783 - Vliv rotace auditorů na kvalitu auditorských služeb (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022059 - Vybrané problémy koncepčního rámce IAS/IFRS (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00023035 - Výdaje místní samosprávy a jejich financování v ČR (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020718 - Výkaz peněžních toků Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a jejich komparace s českou účetní legislativou (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022069 - Vykazování a oceňování emisních povolenek - důvody pro zrušení IFRIC 3 (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021786 - Vykazování nájmů a leasingů podle IFRS (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020044 - Výnosy - jejich podstata a informační potencial v kontextu mezinárodních úprav finančního účetnictví (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020714 - Vypovídací schopnost výsledovky na bázi druhového a účelového členění nákladů (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021476 - Vypovídací schopnost výsledovky pro potřeby měření vývoje konkurenceschopnosti firem (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00022839 - Vyřazení majetku (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021353 - Výrobky v účetnictví (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00022055 - Využití analýzy hodnoty pro zákazníka (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022091 - Využití ukazatele CFROI v hodnotovém řízení podniku (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021876 - Využití výsledovky s druhovým účelovým členěním nákladů (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00020850 - Vývoj diskuze o souhrnném hospodářském výsledku (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00022162 - Výzkum a vývoj (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022062 - Výzkum a vývoj v kontextu mezinárodní harmonizace (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021194 - Význam rozvoje počítačové podpory řízení pro růst výkonnosti podniku a jeho odraz ve výuce (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021181 - Význam účelového členění nákladů v účetnictví (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021197 - Vzájemný vztah nástrojů pro strategické taktické a operativní řízení (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021787 - Zachycení finančních aktiv v účetní závěrce sestavené podle IFRS (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021802 - Začlenění problematiky Mezinárodních standardů finančního výkaznictví do výuky na vyšších odborných školách (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021355 - Zakázková výroba (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021347 - Základní pravidla o účtování kurzových rozdílů (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022094 - Základní přístupy k chápání podstaty goodwillu (2005)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31110/05:00022056 - Základní výzkum ve finanční a účetní teorii (2005)
Výsledek druhu BRIV/61384399:31110/05:00020790 - Základy teorie účetnictví (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020832 - Zapomenutá výročí (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021788 - Zařazení učiva o výkaznictví do předmětu účetnictví na obchodních akademiích (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021946 - Závěr účetního období v příspěvkových organizacích a obcích (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021354 - Zboží v účetnictví (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021793 - Zkušenosti s výukou účetnictví na střední škole (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021297 - Změny v existujících závazcích související s vyřazením, rekultivací a podobných závazcích (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31110/05:00021860 - Zveřejňování účetních závěrek společností zahrnutých do indexu PX-50 (Praha) a SAX (Bratislava) na Internetu (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00020561 - 27th Congress of the European Accounting Association (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31110/05:00021117 - 28.konference Evropské účetní asociace (EAA) v Göteborgu (2005)