• česky
  • english

GA104/09/0561 - Deponované nanočásticové katalyzátory pro tvorbu vazeb C-C (2009-2013, GA0/GA)

Údaje o projektu
Identifikační kódGA104/09/0561
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceDeponované nanočásticové katalyzátory pro tvorbu vazeb C-C
PoskytovatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
ProgramGA - Standardní projekty (1993-…)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborCI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Zahájení řešení1.1.2009
Ukončení řešení31.12.2013
Datum posledního uvolnění účelové podpory7.6.2013
Číslo smlouvy104-09-0561
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období20092010201120122013celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu1 248 tis. Kč1 424 tis. Kč1 388 tis. Kč1 194 tis. Kč1 238 tis. Kč6 492 tis. Kč
Celkové uznané náklady1 248 tis. Kč1 424 tis. Kč1 388 tis. Kč1 194 tis. Kč1 238 tis. Kč6 492 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSGA02009GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA)
Cíle řešení v původním jazyceCílem předloženého projektu je studium řídících faktorů syntézy a následného katalytického využití nanočástic palladia nanesených na mesoporézní molekulová síta. Bude tak vyvinut nových typ heterogenního katalyzátoru pro využití v katalýze reakcí tvorby C-C vazeb (Heckova a Suzukiho reakce) na bázi nanočástic palladia deponovaných na površích mezoporézních molekulových sít – v přítomnosti basických skupin a bez nich. Takové katalyzátory spojují vysoké aktivity katalyzátorů na bázi palladia s vhodnými chemickými a texturními vlastnostmi mesoporézních molekulových sít. Vhodnou kombinací velikosti a koncentrace částic Pd s basickou funkcí (přidanou v průběhu syntézy nosiče nebo v průběhu přípravy katalyzátoru) budou připraveny vysoce aktivní katalyzátory pro inter- a intramolekulární Heckovy reakce a Suzukiho reakci mezi kyselinou fenylboritou a různými arylhalogenidy. V neposlední řadě bude studován mechanismus deaktivace těchto katalyzátorů, případné uvolňování Pd do kapalné fáze a možnost opakovaného použití katalyzátoru.
Klíčová slova v anglickém jazyceMetal catalysis nanoparticles palladium mesoporous molecular sieves C-C bond
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyBylo připraveno a studováno několik typů nových uspořádáných silikátových materiálů a především rozsáhlá série nových deponovaných palladiových katalyzátorů. Tyto výsledky dovolily nalézt a formulovat obecné závěry týkající se vlivu pevného nosiče a jeho modifikujících skupin na katalytické vlastnosti. Zároveň umožnily stanovit homogenní charakter katalyzovaných dějů.
Rok dodání údajů do CEP2014
Systémové označení dodávky datCEP14-GA0-GA-U/01:1
Datum dodání záznamu1.7.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu1
PříjemceÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Řešitelprof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7016662)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
Řešitelprof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8116997)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20092010201120122013
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.818 tis. Kč974 tis. Kč938 tis. Kč744 tis. Kč808 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta430 tis. Kč450 tis. Kč450 tis. Kč450 tis. Kč430 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20092010201120122013
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.818 tis. Kč974 tis. Kč938 tis. Kč744 tis. Kč808 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta430 tis. Kč450 tis. Kč450 tis. Kč450 tis. Kč430 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.0 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku1
Počet výsledků v RIV17
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/14:10271763 - Palladium(II) Complexes of 1,2,4-Triazole-Based N-Heterocyclic Carbenes: Synthesis, Structure, and Catalytic Activity (2014)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/14:00427868 - Preparation and Catalytic Evaluation of a Palladium Catalyst Deposited over Two-Dimensional Zeolite ITQ-2 Modified with N-Donor Groups (2014)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/14:00427873 - Synthesis and catalytic evaluation in the Heck reaction of deposited palladium catalysts immobilized via amide linkers and their molecular analogues (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/13:10139219 - A study into Stille cross-coupling reaction mediated by palladium catalysts deposited over siliceous supports bearing N-donor groups at the surface (2013)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11310/13:10140197 - Palladium Catalysts Deposited on Functionally Modified Siliceous Supports (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/13:10159138 - Unusual Reactivity of a C,N-Chelated Stannylene with Siloxanes and Silanols (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/12:10126166 - Phosphino-carboxamides: the inconspicuous gems (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375907 - Pillared MWW zeolites MCM-36 prepared by swelling MCM-22P in concentrated surfactant solutions (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00375915 - Zeolite-based materials for novel catalytic applications: Opportunities, perspectives and open problems (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359152 - Postsynthesis Transformation of Three-Dimensional Framework into a Lamellar Zeolite with Modifiable Architecture (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00359685 - Reductive dehalogenation of aryl halides over palladium catalysts deposited on SBA-15 type molecular sieve modified with amine donor groups (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00358692 - Two-dimensional zeolites: dream or reality? (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00352624 - Palladium catalysts deposited on silica materials: Comparison of catalysts based on mesoporous and amorphous supports in Heck reaction (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11310/10:10051695 - Preparation of planar-chiral multidonor phosphanylferrocene carboxamides and their application as ligands for palladium-catalysed asymmetric allylic alkylation (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/10:00341712 - Recent Advances in Catalysis Over Mesoporous Molecular Sieves (2010)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00326442 - Palladium Catalysts Supported on Mesoporous Molecular Sieves Bearing Nitrogen Donor Groups: Preparation and Use in Heck and Suzuki C-C Bond-Forming Reactions (2009)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/09:00322941 - Preparation of heterogeneous catalysts supported on mesoporous molecular sieves modified with various N-groups and their use in the Heck reaction (2009)