• česky
  • english

DF13P01OVV010 - Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií. (2013-2017, MK0/DF)

Údaje o projektu
Identifikační kódDF13P01OVV010
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceHistorické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií.
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Vedlejší oborBG - Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
Další vedlejší oborCC - Organická chemie
Zahájení řešení1.3.2013
Ukončení řešení31.12.2017
Datum posledního uvolnění účelové podpory15.4.2015
Číslo smlouvy10/2013/OVV
Poslední stav řešeníB - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky
Finance projektu
Období20132014201520162017celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu10 234 tis. Kč4 019 tis. Kč2 949 tis. Kč3 836 tis. Kč4 260 tis. Kč25 298 tis. Kč
Celkové uznané náklady10 261 tis. Kč4 125 tis. Kč2 953 tis. Kč3 836 tis. Kč4 260 tis. Kč25 435 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělenéplánované
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMK02013DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF)
Cíle řešení v původním jazyceProjekt vychází z potřeb nového zhodnocení fondu děl středověku a rané renesance bohemikální provenience ze sbírek NG v Praze v návaznosti na studium historických technologií. Reaguje na aktuální potřeby oboru, který se prudce rozvíjí díky novým možnostem analytických a zobrazovacích metod. Vhodně zvolené metody průzkumu přináší konkrétní poznatky o stavu, technice a autorských i dílenských specifikách děl. V tomto ohledu má fond NG v rámci ČR jedinečné postavení. Míra poznání materiálového stavu jednotlivých částí fondu se však výrazně liší. Překlenutí této nerovnováhy je jedním z cílů projektu. Východiskem pro analýzu jsou datačně, autorsky či lokálně soudržné celky, u nichž lze získané poznatky zobecnit. Vyhodnocením získaných dat komplementárními zobrazovacími a analytickými metodami budou shromážděny poznatky o aktuálním stavu děl. Zároveň bude shromážděn ojedinělý soubor komplexních dat výsledků materiálového průzkumu středověkého umění. NG disponuje rozsáhlým archivem, který umožňuje poznatky získané současnými metodami (RTG fluorescence, RMS, FTIR) provázat se staršími daty. Projekt vytvoří dlouhodobě využitelné faktografické a metodologické podklady pro návazný výzkum v dané oblasti. Bude využit v praxi i pro studium historických technologií a pro umělecko-historické zhodnocení spravovaného fondu. Významná je spolupráce s ČVUT v oblasti nedestruktivní metody RFA. Bude sestaven funkční vzorek aparatury pro analýzu metodou RFA, který nabízí širší spektrum výsledků (3D skenování prvkové analýzy) než dostupné komerční přístroje. Umožní šetrně shromáždit data, která byla dříve získávána odběrem vzorků. Spolupráce obou institucí zajišťuje ověření účinnosti nové aparatury (komplementárně k MRS). Složení řešitelského týmu vytváří předpoklady pro mezioborovou presentaci výstupů, včetně zapojení výsledků do VŠ výuky a mezinárodní spolupráce. Výstupem projektu bude mezi jiným série výstav, odborné publikace a články, metodika, památkový postup ad.
Klíčová slova v anglickém jazycehistorical technology; innovative research methods; X-ray fluorescence; non-destructive testing; medieval painting; sculpture; material analysis; in-situ analysis; pigments; Collection of Old Masters; NG in Prague
Rok dodání údajů do CEP2016
Systémové označení dodávky datCEP16-MK0-DF-R/01:1
Datum dodání záznamu18.2.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců2
Počet dalších účastníků projektu0
Koordinující příjemceNárodní galerie v Praze
Řešitelprof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 00420220513180; vedidk: 9018409)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Štěpánka Chlumská (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8002355)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Helena Dáňová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2810905)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Jan Klípa, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5178096)
Další osoba podílející se na řešenídoc. akad. soch. Petr Kuthan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7927657)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Jana Odvárková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1459198)
Další osoba podílející se na řešeníMgA. Adam Pokorný, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3559262)
Další osoba podílející se na řešeníRNDr. Jana Řepová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5871085)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Radka Šefců (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1522965)
Další osoba podílející se na řešeníakad.mal. Anna Třeštíková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1491806)
Další osoba podílející se na řešeníIvana Vernerová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9837973)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníČeské vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Řešitelprof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 00420 224 358 256; vedidk: 1035037)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Hana Bártová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3926745)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Tomáš Trojek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9009906)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20132014201520162017
Národní galerie v Praze7 731 tis. Kč3 417 tis. Kč2 378 tis. Kč3 331 tis. Kč3 735 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská2 530 tis. Kč708 tis. Kč575 tis. Kč505 tis. Kč525 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20132014201520162017
Národní galerie v Praze7 704 tis. Kč3 311 tis. Kč2 374 tis. Kč3 331 tis. Kč3 735 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská2 530 tis. Kč708 tis. Kč575 tis. Kč505 tis. Kč525 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník20132014201520162017
Národní galerie v Praze6 021 tis. Kč1 073 tis. Kč0 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská1 877 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
J - Článek v odborném periodiku11
B - Odborná kniha6
D - Článek ve sborníku2
G - Prototyp, funkční vzorek1
N - Certifikovaná metodika, postup, mapa4
A - Audiovizuální tvorba2
E - Uspořádání (zorganizování) výstavy2
W - Uspořádání (zorganizování) workshopu2
Počet výsledků v RIV9
Výsledek druhu JRIV/00023281:_____/15:#0000659 - Investigation of the panel painting of St Anne with the Virgin Mary and the Child Jesus using analytical and imaging methods (2015)
Výsledek druhu JRIV/68407700:21340/14:00225168 - Initial estimation of the dose rates in a polycapillary focused X-ray beam based on determining the beam parameters (2014)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/14:00225193 - Iterative Monte Carlo method for identification and quantitative analysis of stratified samples involving the use of Ka/Kb ratios (2014)
Výsledek druhu DRIV/00023281:_____/14:#0000667 - Material Investigation of the Late Gothic Polychromy of the Nativity Relief from the Corona Sanctae Mariae Monastery in Třebařov in Moravia (2014)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/14:00225185 - Použití kovového bismutu v technice zlacení v pozdně gotické malbě a polychromii retáblu z kaple hradu Křivoklát (2014)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/14:00225188 - Several Approaches to Investigating of Paintings with the Use of Portable X-ray Fluorescence Analysis (2014)
Výsledek druhu DRIV/00023281:_____/14:#0000715 - Utilisation of micro-optic and micro-spectroscopic methods in the identification of identical filling materials of tinned reliefs in Late Gothic panel paintings of Bohemical provenance (2014)
Výsledek druhu DRIV/68407700:21340/13:00214414 - Rentgenová fluorescenční analýza - výhody mikroanalýzy při průzkumu předmětů kulturního dědictví (2013)
Výsledek druhu ORIV/68407700:21340/13:00215817 - The use of metallic bismuth in a red poliment in late Gothic painting and sculpture polychromy – results of an interdisciplinary material study of the altarpiece in the chapel at Krivoklat Castle (2013)