• česky
  • english

SM - Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů (TP1/DP4) (2003-2009)

Údaje o programu
Kód programuSM
Typ programuP - Program
PoskytovatelMZP - Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Název programu českyŽivotní prostředí a ochrana přírodních zdrojů (TP1/DP4)
Cíle programu českyDosáhnout ve všech parametrech životního prostředí úrovně nejméně průměru EU; Minimalizovat dopady na lidské zdraví a pohodu, společenská ekonomická aktiva; Provádět cílená opatření k zachování, případně obnovení biodiverzity a k udržení stability ekosystémů; Přispět k transformaci české ekonomiky v ekoefektivní systém; Přispět k širšímu využití přírodě blízkých metod v hospodaření v zemědělství, lesnictví a dalších sektorech.
Rok zahájení2003
Rok ukončení2009
Veřejné soutěže a projekty z nich
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZP2004SM002 - Veřejná soutěž (MZP/SM)
ProjektSM/2/19/04 - "Sledování stavu a dynamiky vývoje přirozené obnovy lesních ekosystémů v 6. l. v. s. v NP Šumava - LS České Žleby v závislosti na typu prováděného managementu" (2004-2006, MZP/SM)
ProjektSM/2/23/04 - Návrh managementu druhotného bezlesí na území NP Šumava a hodnocení vlivu vybraných způsobů hospodaření (2004-2006, MZP/SM)
ProjektSM/2/25/04 - Posouzení míry antropogenního narušení vodního režimu lesních ekosystémů a jeho důsledků na změnu funkčních schopností lesů, návrh revitalizačního managementu (řešení pro modelové povodí) (2004-2007, MZP/SM)
ProjektSM/2/28/04 - Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky ekosystému lesa velkoplošných chráněných území (2004-2006, MZP/SM)
ProjektSM/2/62/04 - Návrh managementu ekologicky šetrného cestovního ruchu Biosferické reservace Krkonoše ČR. (2004-2006, MZP/SM)
ProjektSM/2/68/04 - Možnosti a způsoby regenerace ploch brownfields s ohledem na environmentální optimalizaci urbanizovaných prostorů (2004-2006, MZP/SM)
ProjektSM/2/69/04 - Sledování procesu změn vyvolaných cestovním ruchem na životní prostředí v CHKO Český ráj (2004-2006, MZP/SM)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZP2004SM003 - Veřejná soutěž (MZP/SM)
ProjektSM/3/4/04 - Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin. (2004-2006, MZP/SM)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZP2004SM006 - Veřejná soutěž (MZP/SM)
ProjektSM/6/1/04 - Výzkum a monitoring biodiverzity půdní fauny a humusu ve smrčinách postižených kůrovcem v NP Šumava (2004-2006, MZP/SM)
ProjektSM/6/2/04 - Návrh na používání regionálních směsí pro obnovu květnatých luk ve vybraných územích České republiky (2004-2006, MZP/SM)
ProjektSM/6/37/04 - Nepůvodní druhy ve fauně a flóře České republiky: vyhodnocení stavu, prognóza vývoje se zvláštním zřetelem na možná rizika dopadu dlouhodobých změn na biodiverzitu, výzkum a definování strategie managementu (2004-2006, MZP/SM)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZP2004SM009 - Veřejná soutěž (MZP/SM)
ProjektSM/9/14/04 - Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší (2004-2006, MZP/SM)
ProjektSM/9/9/04 - Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší (2004-2006, MZP/SM)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZP2004SM010 - Veřejná soutěž (MZP/SM)
ProjektSM/10/70/04 - Využití multispekrálních družicových dat nové generace a laserového skenování pro dokumentaci analýzy jevů v životním prostředí, starých zátěží a jejich vlivu na okolí (2004-2006, MZP/SM)
ProjektSM/10/73/04 - Vývoj a ověření postupů získávání, zpracování a interpretace ekologicky relevatních informací a jejich využití při tvorbě a prezentaci indikátorů a při monitoringu (2004-2006, MZP/SM)
ProjektSM/10/99/05 - Návrh komunikačního rámce s mezinárodními informačními systémy v ŽP (2005-2007, MZP/SM)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZP2005SM001 - Veřejná soutěž (MZP/SM)
ProjektSM/10/131/05 - Rozvoj jednotného informačního systému životního prostředí (JISŽP) (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/10/168/05 - Vypracování krátkodobé prognózy uplatňování informačních systémů pro aktivní informovanost úředníků územně samosprávných celků a veřejnosti v oblasti EVVO do roku 2012 (2005-2006, MZP/SM)
ProjektSM/10/169/05 - Výzkum metod aktualizace a modifikace informačních a vzdělávacích zdrojů s ohledem na aktuální potřeby resortu MŽP a konkrétní podmínky cílových skupin v ČR (2005-2005, MZP/SM)
ProjektSM/10/35/05 - Rozvoj JISŽP - Informační systém ISVA pro vybrané autovraky (2005-2006, MZP/SM)
ProjektSM/2/134/05 - Kategorizace a zhodnocení vlivu rekreačního a turistického ruchu na ekosystémy NP České Švýcarsko (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/2/57/05 - Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami (2005-2008, MZP/SM)
ProjektSM/2/90/05 - Ekologická rozhraní: interakce živého a neživého v povrchových mikroekosystémech půd a antropogenních substrátů (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/4/132/05 - Reflexe vnímání kvality životního prostředí ve vztahu k podpoře udržitelného rozvoje (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/4/51/05 - Relace mezi politikou ŽP a ekonomickým rozvojem (2005-2006, MZP/SM)
ProjektSM/4/93/05 - Výzkum systémového přístupu k výběru priorit řešení lokalit starých ekologických zátěží (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/6/104/05 - Demekologický monitoing vážek a návrh jeho využití pro ochranu mokřadních biotopů a druhové diverzity (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/6/116/05 - Vyhodnocení a optimalizace činností souvisejících se záchranou antropogenními vlivy bezprostředně ohrožených živočichů volně žijících druhů v České republice (2005-2008, MZP/SM)
ProjektSM/6/153/05 - Monitoring dynamiky vývoje v přirozených lesích ponechaných samovolnému vývoji; zpracování metodiky výběru území se společenstvy určenými k ponechání působení převážně přírodních sil, návrh metod a postupů péče o tato území (2005-2008, MZP/SM)
ProjektSM/6/181/05 - Zpracování metodiky stanovení příznivého stavu přírodních stanovišť a druhů z hlediska ochrany ve smyslu ustanovení čl. 1 Směrnice Rady 92/43/EHS; vyhodnocení indikátorů a stanovení postupu hodnocení (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/6/29/05 - Migrace a prostorové nároky jelenovitých (jelen evropský, srnec obecný) v oblastech výskytu šelem (rys ostrovid) v centrální části NP Šumava (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/6/3/05 - Genetická diverzita ohrožených druhů ryb-nezbytný základ efektivní ochrany biodiverzity (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/6/69/05 - Populační dynamika ruderálních druhů ve vztahu k limitujícím podmínkám prostředí (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/6/70/05 - Vliv výsadeb borovice kleče (Pinus mugo) na biotopovou a druhovou diverzitu arkto-alpinské tundry ve východních Sudetech (CHKO Jeseníky, NPR Kralický Sněžník). Návrh managementu těchto porostů. (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/8/101/05 - Obnova krajiny postižené dlouhodobou těžbou nerostů a intenzivním osidlováním (2005-2007, MZP/SM)
ProjektSM/9/86/05 - Studium vzniku sekundárních částic z plynných prekurzorů a jejich podílu na celkové imisní zátěži (2005-2007, MZP/SM)
Další projekty
ProjektSM/200/1/03 - Integrovaný přístup k informačním zdrojům a službám veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) organizací resortu MŽP (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/250/1/03 - Environmentální barometr - výzkum veřejného mínění (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/250/3/03 - Analýza a návrh prototypů environmentálních datových modelů a vnějšího rozhraní JISŽP kompatibilních s EU (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/250/4/03 - Zefektivnění strategického plánování sjednocením přímé a nepřímé reference územně vázaných dat resortu ŽP. (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/250/6/03 - Průvodce environmentálními informacemi a daty (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/300/1/03 - Výzkum a vývoj nízkonákladové technologie fotovoltaických článků (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/320/10/03 - Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050 (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/320/1/03 - Externí náklady výroby elektřiny a tepla v podmínkách ČR a metody jejich internalizace (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/320/14/03 - Emise ze spalování biopaliv (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/320/2/03 - Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/320/3/03 - Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/320/4/03 - Hodnocení celkového ekologického dopadu využití jednotlivých alternativních zdrojů energie v ČR (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/610/3/03 - Participativní management chráněných oblastí - klíč k minimalizaci konfliktů mezi ochranou biodiversity a socioekonomickým rozvojem místních komunit (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/620/18/03 - Faunistické a ekologické vyhodnocení ichtyofauny Čeké republiky (včetně vyhodnocení historického vývoje) a výzkum forem její optimální ovhrany (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/620/19/03 - Vyhodnocení a optimalizace využití dobrovolné ochrany přírody a krajiny na základě analýzy historických i současných zkušeností v ČR a zahraničí i analýzy právního prostředí ČR (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/620/20/03 - Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláště chráněných území v ČR (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/630/2/03 - Červená kniha biotopů České republiky (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/640/11/03 - Problematika antropogenně vyvolané eutrofizace terestrických ekosystémů a souvisejících jevů včetně sledování trendů celkové atmosférické depozice ekologicky významných látek do lesních ekosystémů (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/640/12/03 - Dlouhodobé trendy změn půdního chemismu a jejich vliv na stav horských smrčin (opakování po třech letech). (2003-2003, MZP/SM)
ProjektSM/640/14/03 - Adjustace metod ekosystémové inventarizace zásob uhlíku v souladu s doporučením IPCC pro potřeby Národního sdělení na bázi existujících lesnických šetření a modelová analýza scénářů změn zásob uhlíku podle způsobu obhospodařování a využití dřevní hmoty (2003-2006, MZP/SM)
ProjektSM/640/15/03 - Obnova ekologických funkcí břehových porostů (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/640/18/03 - CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CARBOEUROPE (2003-2007, MZP/SM)
ProjektSM/650/6/03 - Vliv, analýza a možnosti využití ochranné funkce údolních nádrží pro ochranu před povodněmi v povodí Labe (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/650/7/03 - Revitalizace odpadních vod intenzivní aerací s využitím ponorných aerátorů. (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/720/10/03 - Návrh standardizace systému nakládání s odpady v rámci řešení starých ekologických záteží (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/1/03 - Výskyt dominantních zdrojů biologicky rozložitelného odpadu v ČR. Identifikace a popis zásadních původců BRO, trendy vývoje produkce a možnosti alternativního využívání a odstraňování (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/11/03 - Návrh na odstranění odpadů kontaminovaných PCB (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/12/03 - Limity pro použití a využití kalů (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/720/13/03 - Optimalizace řešení nevyužitých odpadů v rámci ČR v návaznosti na logistický systém komoditní burzy odpadů (2003-2003, MZP/SM)
ProjektSM/720/15/03 - Možnosti tepelné dekontaminace (starých zátěží) masokostní moučky (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/720/16/03 - Výzkum spalování odpadů (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/720/17/03 - Optimalizace reportingových a evidenčních povinností dle zákona o odpadech a zákona o obalech (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/2/03 - Využití stavebních a demoličních odpadů (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/3/03 - Výzkum efektivního odstraňování případně znovuvyužití nebezpečných odpadů a odpadů ukládaných na skládkách (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/4/03 - Stanovení procenta recyklace pneumatik ve vazbě na technické a ekonomické možnosti uplatnění získaných produktů (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/5/03 - Výzkum možností zvýšené recyklace papíru plastů skla a neželezných kovů s ohledem na legislativu EU (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/6/03 - Strategie používání PVC výrobků; následné odstranění (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/720/7/03 - Bezpečná recyklace elektrického a elektronického šrotu (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/720/9/03 - Návrh technických požadavků a postupů při shromažďování zařízení před jejich následnou úpravou, která obsahují PCB nebo jsou jimi kontaminována (2003-2003, MZP/SM)
ProjektSM/730/1/03 - Výzkum šíření látek typu PCB v potravních řetězcích a jejich kumulace v organismech, metody odstraňování kontaminovaných odpadů (2003-2004, MZP/SM)
ProjektSM/730/2/03 - Výzkum a pilotní ověřování nových sanačních technologií při odstraňování SEZ (2003-2005, MZP/SM)
ProjektSM/750/1/03 - Ekonomické hodnocení ekologických rizik vyplývající z procedur EIA a zavádění IPPC (2003-2005, MZP/SM)