• česky
  • english

NL - Výzkum a vývoj v oblasti Farmakologie a farmacie (1998-2005)

Údaje o programu
Kód programuNL
Typ programuP - Program
PoskytovatelMZ0 - Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
Název programu českyVýzkum a vývoj v oblasti Farmakologie a farmacie
Cíle programu českyNové látky pro lékařské účely, objasňování nežádoucích účinků léčiv a získávání poznatků k omezení drogové závislosti;zjišťování účinnosti a bezpečnosti léčiv, osudu léčiva v organismu, problémy farmakoepidemiologie a farmakoekonomiky.
Rok zahájení1998
Rok ukončení2005
Veřejné soutěže a projekty z nich
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMZ0NL2000 - Veřejná soutěž (MZ0/NL)
ProjektNL5881 - Preklinické testování antioxidačních účinků původních látek u definovaných patologických stavů (2000-2002, MZ0/NL)
ProjektNL5885 - Vývoj "medium-scale" hepatocytárních bioreaktorů pro biomedicínské studie: krok k bioumělým játrům (2000-2002, MZ0/NL)
ProjektNL5965 - Kontrola obsahu příbuzných látek amoxicilinu,ampicilinu,fenoxymethylpenicilinu v léčivých přípravcích za použití metod HPLC a CE (2000-2002, MZ0/NL)
ProjektNL6058 - Rozlišení a oprava poškození DNA platinovými cytostatiky.Vztah k vývoji nových léčiv proti rakovině. (2000-2002, MZ0/NL)
ProjektNL6066 - Zpracování metodiky analýzy preskripce v primární péči a ovlivňování preskripčního chování (2000-2002, MZ0/NL)
ProjektNL6069 - Mutagenní efekty cytostatik odvozených od komponentů platiny. Vztah k vývoji nových léčiv proti rakovině (2000-2002, MZ0/NL)
ProjektNL6071 - Příprava a radioaktivní značení nízkomolekulárních proteinů a peptidů s tkáňově specifickou distribucí (2000-2002, MZ0/NL)
ProjektNL6091 - Interakce 7-methoxytacrinu a galanthaminu s vybranými neuroprotektivy (2000-2002, MZ0/NL)
ProjektNL6095 - Studium úlohy bitransformačních enzymů v chemické karcinogenezi (2000-2002, MZ0/NL)
ProjektNL6114 - Strukturální determinanty přenosu signálů u metabotropních glutamátových receptorů (2000-2002, MZ0/NL)
ProjektNL6177 - In vitro exprese rekombinantního proteinu CYP3A4 pro studium metabolických přeměn léčiv: studium proveditelnosti (2000-2002, MZ0/NL)
ProjektNL6410 - Účinnost antikoagulační léčby (2000-2002, MZ0/NL)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZ0NL2001 - Veřejná soutěž (MZ0/NL)
ProjektNL6431 - Pravděpodobnostní modely rozpouštění, doby setrvání a interakcí léčivo-receptor ve farmakokinetikách (2001-2003, MZ0/NL)
ProjektNL6514 - Jednoduché nefroprotektivní postupy v profylaxi nefrotoxicity konvenčního amfotericinu B u onkologických pacientů (2001-2003, MZ0/NL)
ProjektNL6618 - Zavedení systému jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 do provozu Ústavní lékárny MOÚ a certifikační audit SJ (2001-2003, MZ0/NL)
ProjektNL6709 - Farmakokinetika antibiotik u nemocných s komplikacemi diabetu mellitu, především u syndromu diabetické nohy (2001-2003, MZ0/NL)
ProjektNL6713 - Experimentální farmakologie antioxidantů a hypolipidemik na bázi standardizovaných směsí polyfenolů z rostlin Silybum marianum a Prunella vulgaris (2001-2003, MZ0/NL)
ProjektNL6715 - Mechanismy rezistence buněčných linií a nádorů prsu na chemoterapii taxany a možnosti jejich ovlivnění (2001-2003, MZ0/NL)
ProjektNL6817 - Vliv fibrátů na metabolismus homocysteinu a klinický dopad na markery endotheliální dysfunkce a koagulace u dislipidemickýchpacientů. (2001-2003, MZ0/NL)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZ02002NL - Veřejná soutěž (MZ0/NL)
ProjektNL7024 - Biochemické markery zánětu ve vydechovaném vzduchu u dětských astmatiků jako nová metoda sledování kontroly astmatu a prostředek pro optimalizaci farmakoterapie. (2002-2004, MZ0/NL)
ProjektNL7073 - Vliv geneticky podmíněného polymorfizmu CYP2D6 na osud, terapeutické působení a výskyt nežádoucích účinků tramadolu u člověka. (2002-2004, MZ0/NL)
ProjektNL7125 - Lupusová nefritida - účinnost a toxicita imunosupresivní léčby: multicentrická kontrolovaná randomizovaná srovnávací studie Cyklosporinu proti Cyklofosfamidu (CYKLOFA-LUNE 2002) (2002-2004, MZ0/NL)
ProjektNL7295 - Přítomnost cytochromu P450 ve kmenových buňkách (2002-2004, MZ0/NL)
ProjektNL7317 - Synergické interakce analgetik s neuropsychofarmaky. (2002-2004, MZ0/NL)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZ02003NL - Veřejná soutěž (MZ0/NL)
ProjektNL7418 - Farmakologická modifikace potencionálních signálních systémů ovlivňujících metabolismus lipidů v adipocytech a hepatocytech a jejich význam u obezity (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7455 - Sledování závislosti účinku na dávce a základních farmakokinetických parametrů u originálních látek s antioxidačním účinkem (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7567 - Vliv polyfenolů a chelátů na toxicitu a účinky anthracyklinů a taxanů (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7681 - Experimentální farmakoterapie chronické myelodní leukemie: proteomový přístup (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7682 - Ovlivnění akutní a chronické pooperační bolesti preemptivně podaným ketaminem (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7684 - Role serotoninu v účincích atypických antipsychotik na animálním modelu schizofrenie. (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7688 - Studium přípravy (18F) fluorothymidinu a ověření jeho farmakokinetiky v PET studiích. (2003-2005, MZ0/NL)
ProjektNL7689 - Vývoj elektroforetických technik jako kontrolních analytických metod ve farmacii (2003-2005, MZ0/NL)
Další projekty
ProjektNL4668 - Příprava vodorozpustných derivátů neuroaktivních steroidů (1998-2000, MZ0/NL)
ProjektNL4730 - Biotransformace a dispozice dihydrokodeinu a dalších opiátů u člověka. Interpretace analytických nálezů ve forenzní toxikologii (1998-2000, MZ0/NL)
ProjektNL4841 - Rozvoj automatických průtokových metod pro analýzu léčivých látek (1998-2000, MZ0/NL)
ProjektNL4842 - Analýza sledování spotřeby léků s využitím databáze zdravotní pojišťovny (1998-1999, MZ0/NL)
ProjektNL4843 - Vývoj a využití elektromigračních separačních metod ve farmaceutické analýze (1998-2000, MZ0/NL)
ProjektNL4891 - Potřeba a spotřeba farmak v nemocnici (1998-2000, MZ0/NL)
ProjektNL4921 - Hodnocení bezpečnosti antiepileptik pro pacienty s akutní porfyrií - testování na in vitro modelu porfyrie (1998-1998, MZ0/NL)
ProjektNL4983 - Sledování dlouhodobého účinku hypolipidemické léčby v různých stádiích rozvoje arteriosklerozy (1998-2000, MZ0/NL)
ProjektNL5267 - Primární kontroly lidských hepatocytů jako model pro testování cytoprotektivní aktivity vybraných přírodních látek (1999-2001, MZ0/NL)
ProjektNL5307 - Časná antibiotická léčba akutní pankreatitidy: ovlivnění průběhu a infekčních komplikací (1999-2001, MZ0/NL)
ProjektNL5423 - 9 - (2-Phosphonomethoxyethyl) - 2,6- diaminopurin (PMEDAP) a deriváty: potenciální léčiva hematologických malignit (1999-2001, MZ0/NL)
ProjektNL5441 - Nové fosfonátové oligonukleotidové inhibitory retrovirálních integráz (1999-2001, MZ0/NL)
ProjektNL5745 - Terapie konvulsivního epileptického statu - experimentální a klinická studie (1999-2001, MZ0/NL)