• česky
  • english

DF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011-2017)

Údaje o programu
Kód programuDF
Typ programuP - Program
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Název programu českyProgram aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Cíle programu českyHlavním cílem navrhovaného Programu je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Hlavní cíl Programu je naplňován prostřednictvím výsledkově orientovaných dílčích cílů ve vazbě na hlavní tematické priority, jim podřazené tematické priority a vymezení aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity v Koncepci.
Rok zahájení2011
Rok ukončení2017
Datum schválení vládou13.7.2009
Číslo usnesení vládyUV č. 880/2009
Notifikace programu Evropskou komisíJ - Program nepodléhá oznámení (notifikaci) Evropské komisi z jiného důvodu
Finance programu
Období2011201220132014201520162017za celou dobu řešení
Schválená výše finanční podpory131 083 tis. Kč327 505 tis. Kč425 000 tis. Kč425 000 tis. Kč425 000 tis. Kč77 665 tis. Kč97 495 tis. Kč1 908 748 tis. Kč
Veřejné soutěže a projekty z nich
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK02011DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV001 - Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV002 - Poruchy nemovitých památek: znalostní systém pro analýzu, návrh intervencí a prevenci (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV003 - TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV004 - Plazmochemické procesy a technologie pro konzervaci kovových archeologických předmětů (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV005 - Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV006 - Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV007 - Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300 (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV008 - Vysokohodnotné a kompatibilní vápenné malty pro extrémní aplikaci při restaurování, opravách a preventivní údržbě architektonického dědictví (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV009 - Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV010 - Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV011 - Nástroje pro zpřístupnění tištěných textů 19. století a první poloviny 20. století (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV012 - Nové materiály a technologie pro konzervaci materiálů památkových objektů a preventivní památkovou péči (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV013 - Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu pro sofistikované vyhledávání (2011-2014, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV014 - Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a severních Čech a jejich role pro jeho rozvoj a udržitelnost (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV015 - Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV016 - Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity. Územní analýza a metodika vyhodnocení v kontextu evropských přístupů z hlediska kulturního, ekonomického a sociálního potenciálu. (2011-2014, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV017 - Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950 (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV018 - Slezsko: Paměť - identita - region (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV019 - Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV020 - Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV021 - Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV022 - Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen. (2011-2014, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV023 - Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI) (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV024 - Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV025 - Vzdělávání v oblasti kulturní identity národa se zaměřením na muzea, galerie a školy (2011-2013, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV026 - Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV027 - Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV028 - Ochrana knižního fondu a dokumentů aplikací esenciálních olejů (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV029 - Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech (2011-2014, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV030 - Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století (2011-2014, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV031 - Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV032 - Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu (2011-2014, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV033 - Obnova buquoyské kulturní krajiny: Záchrana movitého kulturního dědictví jako báze pro obnovu paměti místa a kulturní identity. (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV034 - Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. (2011-2015, MK0/DF)
ProjektDF11P01OVV035 - Zeleň městských památkových zón jako funkční a prostorová součást struktury sídla (2011-2015, MK0/DF)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK02012DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV001 - Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV002 - Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV003 - Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV004 - Návrh a posuzování dřevěných tesařských spojů historických konstrukcí (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV005 - Význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV006 - Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV007 - Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV008 - Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa (2012-2014, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV009 - Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV010 - Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV011 - Bibliografie české literární vědy 1945-1960. Metodické aspekty článkové bibliografie a jejich aplikace v praxi (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV012 - Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů - součást Národního kulturního dědictví (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV013 - Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV014 - Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV015 - Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750–1900) (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV016 - Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV017 - Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV018 - Podmínky a požadavky kompatibilní péče o historické anorganické porézní materiály (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV019 - Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění prosopografických a topografických kartoték badatelů minulosti se zvláštním zřetelem k fondu Augusta Sedláčka (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV020 - Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV021 - Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV022 - Zpřístupnění rozsáhlého video archivu kulturního dědictví pomocí metod automatického rozpoznávání mluvené řeči a strojového překladu. (AMALACH) (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV023 - PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV024 - Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV025 - Herbářové sbírky jako národní kulturní dědictví - typy lišejníků popsaných z území ČR, jejich identifikace, digitalizace a internetová prezentace (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV026 - Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV027 - Jednotný modulární systém dálkového on-line sledování environmentálních charakteristik depozitářů a expozic (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV028 - Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB) (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV029 - Paměť romských dělníků (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV030 - Metodika stanovení vlivu proměnlivého prostředí na degradaci historického zdiva (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV031 - Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV032 - Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV033 - Zpřístupnění historických prostorových a statistických dat v prostředí GIS (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV034 - Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci. (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV035 - Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV036 - Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV037 - Progresivní neinvazivní metody stabilizace, konzervace a zpevňování historických konstrukcí a jejich částí kompozitními materiály na bázi vláken a nanovláken (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV038 - „Daguerrovo rejsování světlem“ – nové metody a postupy pro ochranu, péči a zpřístupnění kulturního dědictví v daguerrotypii (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV039 - Industriální dědictví Moravy a Slezska (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV040 - Hodnocení bezpečnosti a životnosti staveb industriálního dědictví (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV041 - Umění, architektura, design a národní identita (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV042 - Přemysl Koblic. Fotograf mnoha "tváří" Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii. (2012-2014, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV043 - Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV044 - Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České Republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV045 - Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví. (2012-2014, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV046 - Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV047 - Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV048 - Nová mobilní zařízení, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictví (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV049 - Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje (2012-2015, MK0/DF)
ProjektDF12P01OVV050 - Význačné aleje české krajiny (2012-2015, MK0/DF)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK02013DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV001 - Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV002 - Nové moderní metody neinvazního průzkumu památkových objektů (2013-2016, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV003 - Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV004 - Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy - materiály a technologie (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV005 - Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku (2013-2016, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV006 - METODIKY DIGITALIZACE NÁRODNÍHO FILMOVÉHO FONDU. Metodiky hodnocení kvality filmového obrazu z pohledu zrakového vjemu diváka s cílem vytvoření rovnocenné restaurované digitální kopie v porovnání s mateřskými archivními filmovými obrazovými zdroji. (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV007 - Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV008 - Přírodní kámen v sochařství a architektuře zemí koruny České – komplexní znalostní systém o zdrojích, vlastnostech, využití, trvanlivosti, historie využití, kompatibilitě a vzájemné zaměnitelnosti (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV009 - Průzkum a zmapování půdních charakteristik, znečištění prostředí a výskytu patogenů dřevin v areálu Veltruského zámku (NKP) jako podklady pro efektivní obnovu vegetačních ploch a jejich funkcí v historické kulturní krajině (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV010 - Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií. (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV011 - Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny (2013-2016, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV012 - Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (2013-2016, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV013 - Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí (2013-2015, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV014 - Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV015 - Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v krajině (2013-2016, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV016 - Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy - optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV017 - Lesk a sláva českého království. Kořeny české státní a národní identity. (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV018 - Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV019 - Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí (2013-2016, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV020 - Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Zhodnocení a interpretace sbírkových fondů militarií na Státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu. (2013-2017, MK0/DF)
ProjektDF13P01OVV021 - Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky (2013-2015, MK0/DF)