• česky
  • english

DE - Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy (2006-2011)

Údaje o programu
Kód programuDE
Typ programuP - Program
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Název programu českyVýpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy
Cíle programu českyCílem programu je: a) zhodnot sbírkové předměty z hledisek historie, historie umění, literatury, vědy, techniky a průmyslu, diverzity kulturní rozmanitosti života společnosti a jejích kulturních projevů a diverzity přírodního prostředí, b) prezentovat získané výsledky specifickými formami muzejních výstav, programů a publikací a poskytováním vybraných veřejných služeb vzdělávacích a výchovných nejširší veřejnosti jako účinný způsob vytváření vztahu této společnosti k přírodnímu a kulturnímu bohatství České republiky v evropském kontextu, a tím i rozvíjení zájmu na jeho udržení a rozvoji pro budoucí generace, c) navrhnout nové moderní konzervační a analytické technologie použitelné k ochraně předmětů kulturního dědictví (muzeálií).
Rok zahájení2006
Rok ukončení2011
Datum schválení vládou16.3.2005
Číslo usnesení vlády312
Notifikace programu Evropskou komisíP - Program podléhá notifikaci (oznámení) Evropské komisi
Číslo notifikaceXS/90/2005
Datum notifikace22.4.2005
Veřejné soutěže a projekty z nich
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200600004 - Veřejná soutěž (MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG001 - Zoogeografie drobných savců severní části Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) (2006-2010, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG002 - Pavouci rodu Cheiracanthium střední Evropy – determinační klíč, rozšíření, ekologie (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG003 - Paprskoploutvé ryby permokarbonu podkrkonošské pánve - vědecké a muzeologické zhodnocení souborů aktinopterygií ve sbírkách muzeí České republiky (2006-2010, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG004 - Vědecké zhodnocení arachnologické sbírky Národního muzea pro posouzení vývoje diverzity arachnocenóz vybraných chráněných a přírodně významných území České republiky (2006-2009, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG005 - Biodiverzita velkých savců České republiky: historie a současnost (Carnivora, Lagomorpha, Artiodactyla) (2006-2009, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG006 - Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad historických změn květeny regionu (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG007 - Mince a jejich nálezy v českých zemích jako pramenný zdroj výzkumu měnové integrace Evropy na počátku raného novověku (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG008 - Historické sbírky obratlovců zoologického oddělení Národního muzea ve světle moderní taxonomie: tvorba revidovaného katalogu (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG009 - Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách paleontologického oddělení Národního muzea, Praha (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG010 - Vědecký soupis nezkatalogizovaných středověkých rukopisů a rukopisných zlomků ve sbírce Knihovny Národního muzea (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG011 - Keltská pohřebiště na Moravě ve sbírkách Moravského zemského muzea (2006-2009, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG012 - Karáskova galerie - II. část. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a 1. poloviny 20. století (2006-2011, MK0/DE)
ProjektDE06P04OMG013 - Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry (2006-2009, MK0/DE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200700004 - Veřejná soutěž (MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG001 - Změny ve složení a struktuře flóry po 100 letech: srovnání historické herbářové sbírky a současného floristického průzkumu (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG002 - Dlouhodobé změny flóry a vegetace vodních makrofyt stojatých vod vybraných území ČR (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG003 - Nové minerální druhy jako indikátor specifického geologického prostředí (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG004 - Historické lokality Čech evropského významu dokumentované v mineralogické sbírce Národního muzea, jejich vědecký výzkum a prezentace (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG005 - Revize flóry jihočeských křídových pánví (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG006 - Výzkum a dokumentace současného stavu mokřadních lokalit Znojemska na podkladu historických údajů a muzejních sbírkových fondů (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG007 - Společenstva motolic pěvců (Passeriformes) v přirozených a synantropních biocenózách České republiky a jejich vliv na mortalitu ptáků (2007-2011, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG008 - Mineralogie Jihlavského rudního revíru (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG009 - Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí - pramenná základna pro studium biodiverzity střední Evropy (2007-2011, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG010 - Studium a zhodnocení významné geologické a archeologické lokality Mušov I, evidence dosud získané kolekce materiálu, prezentace a publikace výsledků studia (2007-2008, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG011 - Bifaciální nástroje jako podklad pro kulturní determinaci (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG012 - Česká tištěná stolní loutková divadla a dekorace ve sbírce Moravského zemského muzea (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG013 - Baroko v Olomouci. Olomouc a barokní kultura (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG014 - Elektronický katalog jako způsob odborného zpracování a prezentace starých archeologických nálezů z období středověku a raného novověku ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG015 - Středověké umělecké importy v moravských a slezských sbírkách (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG016 - Rok 1968 v regionální dokumentaci (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG017 - Betlémářství na Turnovsku, Železnobrodsku a Novopacku (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG018 - Franz Metzner – tvorba v letech 1896-1919 (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG019 - Odborné zpracování a vyhodnocení úplného souboru povijanů na Tóru z Čech a Moravy jako výlučného a dosud nezveřejněného pramene pro bádání v oblasti společenských věd a zhodnocení jeho přínosu k rozvoji znalostí kulturní rozmanitosti společnosti (2007-2009, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG020 - Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století (2007-2010, MK0/DE)
ProjektDE07P04OMG021 - Evidence, digitalizace, odborné zpracování a prezentace souboru fotografických pozitivů a skleněných negativů z pozůstalosti prof. Karla Absolona, uložených ve sbírkách MZM v Brně (2007-2010, MK0/DE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200800004 - Veřejná soutěž (MK0/DE)
ProjektDE08P04OMG001 - Výskyt a rozšíření teplomilné květeny na Novojičínsku jako doplňující prvek studia květeny Moravské brány (2008-2011, MK0/DE)
ProjektDE08P04OMG002 - Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS (2008-2011, MK0/DE)
ProjektDE08P04OMG003 - Biodiversita lišejníků a lichenikolních hub CHKO Jizerské hory (2008-2011, MK0/DE)