• česky
  • english

1G - Využití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu) (2004-2009)

Údaje o programu
Kód programu1G
Typ programuP - Program
PoskytovatelMZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)
Název programu českyVyužití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu)
Cíle programu českyVyvinout a inovovat technologie pro využívání a ochranu přírodních zdrojů jak živých organismů - zemědělských plodin, lesních dřevin, mikroorganismů pro produkci potravin a farmak, tak i vody pro potřeby obyvatelů a pro účely hospodaření s vodou v krajině.
Rok zahájení2004
Rok ukončení2009
Datum schválení vládou28.4.2003
Číslo usnesení vlády417
Veřejné soutěže a projekty z nich
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2004NTP3 - Veřejná soutěž (MZE/1G)
Projekt1G46001 - Význam kambioxylofání fauny smrku v oblasti s dlouhodobým základním stavem lýkožrouta smrkového (2004-2007, MZE/1G)
Projekt1G46002 - Význam břízy pro setrvalý rozvoj ve východním Krušnohoří (2004-2007, MZE/1G)
Projekt1G46032 - Komplexní zabezpečení funkcí včelařství v podmínkách světové krize způsobené varroázou (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46034 - Introdukce nových znaků pro zvýšení kvality a stability produkce odrůd vybraných jetelovin metodami hybridizace (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46036 - Inovace procesu úpravy vody a zabezpečení vysoké kvality pitné vody v distribučních systémech. (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46038 - TECHNIKA A TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY PĚSTOVÁNÍ CUKROVKY PRO TRVALE UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46040 - Monitoring a vyhodnocení extrémních odtokových poměrů v povodích drobných vodních toků z hlediska prevence a zmírňování povodňových škod (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46045 - Molekulárně biologická analýza tuzemského fondu produkčních kmenů baktérií mléčného kvašení. (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46047 - Metody tepelné konzervace partikulárních potravin (2004-2007, MZE/1G)
Projekt1G46055 - Možnosti omezení dopadu sucha pomocí optimalizace pěstebních technologií u vybraných polních plodin (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46058 - Posílení konkurenceschopnosti pěstitelů brambor produkcí hlíz s vyšší spotřebitelskou jakostí (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46060 - Účinek karanténní houby Verticillium albo-atrum na sortiment odrůd českého chmele (2004-2007, MZE/1G)
Projekt1G46061 - Využití inovovaných metod a specifických šlechtitelských materiálů pro zvýšení efektivnosti tvorby nových odrůd ozimé řepky (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46065 - Zvýšení uživatelské hodnoty a efektivity práce s kolekcemi genetických zdrojů jarní pšenice, ovsa a ozimého ječmene. (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46066 - Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46068 - Vývoj a aplikace technologie DNA array pro vysoce kapacitní systém identifikace genů, genotypů a produktů pro potřeby jejich charakterizace a kontrolu trhu. (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46073 - Integrovaná produkce jablek vedoucí k získání bezpečné suroviny pro dětskou výživu (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46082 - Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné. (2004-2007, MZE/1G)
Projekt1G46085 - Využití biologicky aktivních látek přírodního původu ke zvýšení účinnosti řízené reprodukce u prasat. (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46086 - STRATEGIE CHOVU DOJNIC V KONKURENČNÍCH PODMÍKÁCH (2004-2008, MZE/1G)
Projekt1G46093 - Využití šlechtitelských metod při testování zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin (2004-2008, MZE/1G)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2005NPV03 - Veřejná soutěž (MZE/1G)
Projekt1G57004 - Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých trávních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57016 - Srážkoodtokové poměry horských lesů a jejich možnosti při zmírňování extrémních situací - povodní a sucha (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57037 - Aplikace molekulárně biologických metod pro efektivní využití genetických zdrojů BMK a pro charakterizaci kvality funkčních potravin. (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57040 - Metodika návrhu a výstavby optimální varianty protipovodňových a protierozních opatření (PPPO) pro zmírnění extrémních hydrologických jevů - povodní a sucha v krajině (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57042 - Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57045 - Vliv zvýšených koncentrací ozonu a meteorologických faktorů na stabilitu smrkových a bukových porostů v České republice. (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57051 - Využití genetických zdrojů národních plemen ovcí a koz pro produkci geneticky definovaného mléka s různými nutričními a funkčními vlastnostmi (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57056 - Specifikace odrůdové skladby a podmínek pěstování obilovin a brambor pro produkci škrobu s nepotravinářským využitím (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57060 - Zlepšení výnosové stability ozimého ječmene zvýšením odolnosti k závažným virovým chorobám a k abiotickým stresům (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57064 - Využití polymorfismu repetitivních oblastí genomu obilnin pro charakterizaci genových zdrojů a šlechtitelských materiálů (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57065 - Specifikace vlastností a znaků zrna pšenice seté a jejich vazeb ke krmné jakosti se zaměřením na efektivitu výživy monogastrů. (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57071 - Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G57073 - Faktory ovlivňující změny vlastností lesních půd v antropogenně pozměněných podmínkách (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G58021 - Možnosti použití směsí klonů smrku ztepilého se zvýšenou odolností vůči stresům na antropogenně narušených stanovištích horských poloh (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58027 - Ověření nového systému výživy rostlin dusíkem CULTAN (Controlled Uptake Long Term Ammonium Nutrition) u vybraných plodin (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58031 - Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58038 - Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavu. (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58052 - Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci (2005-2008, MZE/1G)
Projekt1G58053 - Výzkum užití separované hovězí kejdy jako plastického organického steliva ve stájových prostorách pro skot při biotechnologické optimalizaci podmínek welfare (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58055 - Obhospodařování travních porostů a údržba krajiny v podmínkách svažitých chráněných krajinných oblastí a horských oblastí LFA (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58063 - Zvýšení kvality a efektivnosti systémů produkce mléka a mléčných výrobků v podmínkách ekologického zemědělství od zajištění výživy přes technologii mléčné produkce až po její zpracování jako konkurenceschopné alternativy konvenčním systémům. (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58071 - Integrovaná produkce třešní a višní. (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58073 - Výzkum a validace genomických metod využitelných v selekci na kvalitu a tržní uplatnění hospodářských zvířat a jejich produktů. (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58076 - Charakteristiky škrobu a bílkovin zrna pšenice pro nepotravinářské využití; donory cenných znaků, vhodné odrůdy a pěstitelské technologie. (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58081 - Inovace ochrany jádrovin vůči škůdcům v systému integrované produkce ovoce a v organickém zemědělství (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58083 - Zdroje rezistence a inovace metod selekce pro šlechtění na komplexní odolnost k hlavním listovým chorobám pšenice a ovsa. (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58084 - VÝBĚR PRODUCENTŮ VYSOKÉHO OBSAHU PREKURSORU BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK Z KOLEKCE ALLIUM NA ZÁKLADĚ CHARAKTERIZACE SOUBORU A STUDIA STRUKTURY A FUNKCE STĚŽEJNÍCH GENŮ (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58095 - Předpovědní půdně-agrohydrologické modely retence vody v půdě v ČR a jejich integrace do databází zemí EU (2005-2009, MZE/1G)
Projekt1G58097 - Molekulárně-genetické metody pro identifikaci probiotických bakterií lidského původu s vhodnými technologickými a hygienicko-zdravotními vlastnostmi pro výrobu funkčních potravin. (2005-2009, MZE/1G)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2005NPV13 - Veřejná soutěž (MZE/1G)
Další projekty
ProjektQF3013 - Vývoj hydrického působení lesů malých horských povodí (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3018 - Trvale udržitelný rozvoj všestranných funkcí travních porostů v méně příznivých oblastech (LFA) založený na vhodných způsobech jejich obhospodařování a využívání přežvýkavci s uplatněním evropského modelu multifunkčního zemědělství (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3020 - Využití biodiverzity mezi plemeny dojeného a masného skotu a stanovení efektů hybridizace pro zvyšování užitkovosti u jejich kříženců. (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3024 - Využití metod biotechnologií a genetiky pro efektivní chov a šlechtění masných plemen skotu a ovcí (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3071 - Využití unikátních zdrojů rezistence hrachu s kumulovanými geny (Fw,Fnw,En,mo,er-1,sbm1) a zdrojů odolnosti proti patogenní houbě Fusarium solani f. sp. pisi ke zlepšení zdravotního stavu českého novošlechtění hrachu. (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3072 - Tvorba transgenních linií hrachu (Pisum sativum L.) se zvýšenou odolností k virovým patogenům. (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3095 - Racionalizace využívání, údržby a oprav odvodňovacích staveb (2003-2006, MZE/1G)
ProjektQF3100 - Posouzení nárůstu klimatického sucha v zemědělství a zmírňování jeho důsledků závlahami (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3133 - Výzkum výživné hodnoty zrna rozdílných druhů a typů obilovin pro intenzivní krmné technologie vysokoprodukčních přežvýkavců. (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3163 - Využití potenciálu "divokých" kmenů bakterií mléčného kvašení v mlékárenských technologiích. (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3173 - Inovace pěstitelské technologie máku (Papaver somniferum) (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3191 - Role dehydrinových genů pro toleranci rostlin k suchu a chladu a pro vitalitu obilek ječmene (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3218 - Výzkum intenzifikačních prvků ke zvýšení produkce selat na prasnici (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3233 - Vyjádření společenské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v České republice (2003-2006, MZE/1G)
ProjektQF3246 - Pěstitelské technologie pro hlavní liniové a hybridní odrůdy řepky ozimé při různé intenzitě vstupů. (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3261 - Diagnostika, revitalizace a projekce podnikových struktur podnikatelských subjektů v zemědělství (2003-2007, MZE/1G)
ProjektQF3301 - Diagnostika, monitoring a revitalizace odvodňovacích systémů na zemědělských půdách z hlediska ochrany jakosti vod (2003-2006, MZE/1G)